Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Проекти

Проекти

WE TEACH DATA

WE TEACH DATA проект

WE TEACH DATA – Мотивиране на учителите за интегриране на науката за данните в STEM предметите Номер на проекта: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085398 Период на изпълнение: октомври 2022 – март 2025 Координатор: РААБЕ България Проектът We Teach DATA обединява усилията на седем организации, които са пряко ангажирани в усъвършенстването на знанията и уменията

INNOVATIVE STEPS

innovative steps logo

INNOVATIVE STEPS – Иновативно устойчиво образование за проспериращи училища Номер на проекта: 2022-1-SK01-KA220-SK-000085417 Период на изпълнение: ноември 2022 – август 2025 Координатор: Основно училище „Ян Паларик“, Словакия Проектът INNOVATIVE STEPS е фокусиран върху разработването на интердисциплинарна програма за обучение по устойчиво развитие, както и върху подкрепата на учителите за придобиване

POSE

POSE лого

POSE – Подобряване на качеството на физическото възпитание в детската градина за предотвратяване на постурални дефекти при децата Номер на проекта: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000049203 Период на изпълнение: март 2022 – февруари 2025 Координатор: Клет Полша Проектът POSE е замислен в съответствие с визията на Европейската комисия за постигане на Европейско образователно пространство

SAFESENSE+

safesense лого

SAFESENSE+ Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда с чувствителен подход към изменението на климата Номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-VET-00002801 Период на изпълнение: ноември 2021 – октомври 2023 Координатор: Лот Консулт ЕООД Работната среда през следващите години ще донесе ново разбиране за ЗБУТ, предизвикано от развитието на зелените технологии.

BEE-VET

BEE-VET проект

BEE-VET: Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност Номер на проекта: 2019-1-BG01-KA202-062584 Период на изпълнение: ноември 2019 – октомври 2022 Координатор: РААБЕ България Проектът BEE-VET бе реализиран от осем партньорски организации от Австрия, България, Словакия и Турция. Консорциумът на BEE-VET разработи набор от взаимосвързани

DYNAMIC

DYNAMIC лого

DYNAMIC – Адаптирани инженерни учебни програми за дуално висше образование Номер на проекта: 588378-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-KA Период на изпълнение: ноември 2017 – юни 2021 Координатор: Университета за приложни науки Висмар, Германия Проектът бе насочен към потребността от по-гъвкави решения за придобиване на актуални умения, необходими за насърчаване и поддържане на иновациите в

3MVET

3MVET проект

3MVET – Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ Номер на проекта: 2016-1-BG01-KA202-023652 Период на изпълнение: октомври 2016 – септември 2018 Координатор: РААБЕ България 3MVET е международен проект с фокус върху професионалното обучение в областите на металообработването, машиностроенето и други технологично-ориентирани сектори на икономиката. Целта на