Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на „Раабе България“ ЕООД

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Кои сме ние ?

„Раабе България“ ЕООД е дружество специализирано в издаването на професионална и методическа литература за областите образование, право и мениджмънт, данъци и счетоводство. „Раабе България“ ЕООД предлага широка гама от наръчници с подменяеми страници, книги, тематични поредици, компактдискове, онлайн издания.

Неразделна част от дейността на „Раабе България“ ЕООД е организирането и провеждането на обучителна и квалификационна дейност под формата на семинари, обучения и конференции за педагогически и непедагогически специалисти.

„Раабе България“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 121250175, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 147, ет. 6, представлявано от Надежда Христова Цветкова, в качеството й на Управител („Администратор/ът“, „Дружеството“, „ние“, „наш“, „нас“), и е Администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД“, „Регламент/ът“) и Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“).

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, п.к. 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 147, „Интер Експо Център“, ет. 6;

Тел.: + 02 974 17 79

E-mail: info@raabebg.com

Лице за контакт по въпроси за защита на личните данни: Надежда Цветкова.

 

„Раабе България“ ЕООД цени високо поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уебстраница – www.raabe.bg („Уебстраницата“ или „Уебсайтът“), както и предоставените от Вас лични данни при встъпването Ви в договорни взаимоотношения с нас, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни политика.

Какво представлява Политиката за поверителност и декларацията за поверителност

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Дружеството, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата Уебстраница по-добър?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност Дружеството декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от регламент, закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?                         

По смисъла на ОРЗД и местния ЗЗЛД това е всякаква информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко („субект на данни“).

Така напр. непряко идентифициране може да се постигне посредством номера на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор за Вас като например ЕГН, ЛНЧ и др.

 

Какви категории лични данни и за какви цели събира Дружеството за Вас?

За да изпълни договорните си задължения за продажба на стоки или предоставянето на услуги, Дружеството събира следната информация за Вас:

 • Данни относно физическа идентичност: три имена, адрес, телефонен номер, електронна поща;

 

 • Информация за контакт: имейл адрес, включително служебен такъв, телефонен номер (мобилен);

 

 • Данни относно трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата;

 

 • Информация за предпочитания – закупени стоки и използвани услуги.

 

В случай че участвате в наше обучение, семинар, конференция или друго събитие с обучителен характер, за да удостоверим Вашето присъствие и да издадем удостоверение за участие, ние събираме и обработваме следните предоставени доброволно от Вас данни относно:

 • Данни относно физическа идентичност: три имена, дата на раждане, място на раждане, подпис, адрес;
 • Информация за контакт: телефон и електронна поща за връзка;
 • Данни относно социална идентичност: образование, специалност, образователно-квалификационна степен, обучаваща институция, дипломна серия (номер) и дата на издаване. Данните се събират само за лица с педагогическа професия;
 • Данни относно трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата;
 • Други данни, включително и специална категория лични данни, изрично посочени в договор или възлагане от възложител, бенефициент на европейски или международни финансиращи програми, при спазване на завишени мерки за защита на такава информация.

Горепосочените лични данни се събират за целите на изпълнение на наше договорно задължение към Вас, както и за изпълнение на наше законово задължение за съхранение и обработка на лични данни за целите на финансово-счетоводната отчетност на Дружеството.

 

На какво основание Дружеството обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Дружеството събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги – на договорно основание – чл. 6, пар. 1-ви, б. „б“ от ОРЗД.

Дружеството събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването – чл. 6, пар. 1-ви, б. „а“ от ОРЗД. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или чрез съответното маркиране на бутон на нашата Уебстраница за получаване на маркетингови съобщения и известия.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и чрез изпращане на писмено заявление на следния e-mail адрес: info@raabebg.com

Данните, които се събират за целите на извършването на финансово-счетоводната дейност на Дружеството, се събират на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗДза изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора по Закона за счетоводството и други нормативни актове.

Дружеството обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Дружеството може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

Електронен (e-mail) бюлетин и директна реклама

Всеки потребител на нашата Уебстраница може да се абонира за получаването на „Раабе е-бюлетин Образование“, който е напълно безплатен.

Абонирането за нашия електронен бюлетин се осъществява посредством предоставяне на:

 • Две имена;
 • Актуален e-mail адрес;
 • IP адрес, от който е направен абонаментът.

Дружеството събира Вашите лични данни за целите на изпращането на маркетинговите съобщения, поместени в нашия електронен бюлетин след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването – чл. 6, пар. 1-ви, б. „а“ от ОРЗД.

Съгласието, изразено чрез маркиране на бутона за получаване на маркетингови съобщения и известия, може да бъде оттеглено винаги, като върнете отговор на полученото търговско съобщения на Вашата електронна поща.

Съгласието може да бъде оттеглено и чрез връзката, предвидена за тази цел във всеки изпратен електронен бюлетин или чрез изпращане на електронна поща със заглавие „отписване“ на info@raabebg.com.

За целите на нашия директен маркетинг извършваме автоматизирано вземане на решения и профилиране.

С цел бързина при предоставянето на нашите услуги, ние използваме техническата възможност за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от ОРЗД.

Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към личните Ви предпочитания или интереси, се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на ОРЗД.

При автоматизираното обработване на Ваши лични данни/профилирането, ние:

 • използваме подходящи мерки за извършване на профилирането;
 • прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;
 • защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата Ви и който не поражда ефект на дискриминация.

Вие имате право по всяко време да поискате от Дружеството човешка намеса при извършваното профилиране, правото да изразите Вашата гледна точка и да оспорите решението, взето при автоматично профилиране на Вашите предпочитания, съгласно чл. 22, параграф 3 от ОРЗД.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, Дружеството обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическата Ви идентичност по следните начини:

 • чрез встъпване в договорни взаимоотношения с Вас с оглед сключване на договори за покупко-продажба на наши стоки или предоставяне на наши услуги;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на Уебстраницата на Дружеството;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies („бисквитки“) и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 (пет) години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба срещу нас.

В случай че сме събрали Ваши лични данни въз основа на изричното Ви съгласие за целите на директния маркетинг, ние ограничаваме обработването им до 2 (две) години от момента на получаване на Вашето съгласие.

В случаите, в които личните Ви данни се обработват, за да Ви отговорим по изпратено мнение и коментар чрез формата ни за контакт, поместена на Уебстраницата ни, то срокът за съхранение е 6 (шест) години, считано от последния осъществен с Вас контакт.

Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или по-кратък срок във всеки случай на наличие на законово задължение – по силата на законово основание за обработка на лични данни. Така например Ваши лични данни, съдържащи се в документи, създадени за счетоводни цели (финансови отчети, счетоводни регистри и др.), съгласно Закона за счетоводството, се съхранява в срок до 10 (десет) години, ведомости за работни заплати – 50 (петдесет) години, а видеозаписи от посещенията на клиенти в офисите на Администратора трябва да се съхраняват 2 (два) месеца от датата на създаване на записа, съгласно Закона за частната охранителна дейност.

След изтичането на определените срокове за съхранение, от нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Дружеството се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Дружеството да разкрие личните Ви данни на следните лица: куриерски дружества и други партньори (напр. при съвместно осъществяване на обучителна дейност с университети и др. организации, в случаите, когато те издават удостоверения за премината квалификация), доставчици, подизпълнители, професионални консултанти - софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи и бази с данни, юрисконсулти, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции, както и на други лица, ангажирани с предоставяне на услуги на Дружеството. Вашите лични данни могат да се предават и на държавни или общински органи, когато законът го предвижда.

За описаните по-горе цели Дружеството не разкрива и предава личните Ви данни на дружества извън ЕС и ЕИП. Вашите лични данни могат да се предават на други дружества от групата на „Раабе България“ ЕООД.

Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни чрез прилагането на всички необходими технически и организационни мерки за защита на данните.

Дружеството гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

„Раабе България“ ЕООД може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „Раабе България“ ЕООД.

 

Какви „бисквитки“ („cookies“) използваме и какви данни събираме чрез тях?

За да направим Уебсайта ни възможно най-удобен и ефективен за потребителя, ние използваме „бисквитки“ и други функционално сходни инструменти (уебпиксели, „тагове“).

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра Ви. Те ни помагат да разпознаем някои Ваши предпочитания, зададени при сърфиране на Уебсайта и неговите подстраници, така че да го управляваме по-ефективно. Макар „бисквитките“ да не представляват сами по себе си лични данни, някои от тях, в зависимост от вида си, могат да съдържат данни, от естество да Ви идентифицират.

Чрез „бисквитките“ и останалите инструменти на Уебсайта се обработва следната информация за посетителите на Уебсайта:

 • Технически данни, които се изпращат към нас, когато използвате нашата Уебстраница - информация за устройството, от което посещавате Уебстраницата, данни за Вашето потребителско поведение на Уебстраницата;

 

 • Специални онлайн идентификатори – IP адрес, онлайн идентификатори, създадени чрез „бисквитки“.

„Бисквитките“ се съхраняват локално на използваното от Вас устройство за достъп до нашия Уебсайт: www.raabe.bg и не му причиняват вреди. Натрупването и анализирането на тази информация ни позволява да подобряваме електронните услуги и цялостното потребителско изживяване, така че те да отговарят максимално близо на Вашите нужди.

Правното основание, въз основа на което биват обработвани личните Ви данни чрез „бисквитки“, е Вашето изрично съгласие – чл. 6, пар. 1-ви, б. „а“ от ОРЗД. По изключение, когато използваните „бисквитки“ са строго необходими за обезпечаване на функционалността и сигурността на Уебсайта, приложимото законодателство позволява ние да поставим тези „бисквитки“ и без Вашето предварително съгласие, на база нашия легитимен интерес – чл. 6, пар. 1-ви, б. „е“ от ОРЗД.

Вашето съгласие можете да предоставите и оттеглите по всяко време чрез банера за Управление на съгласието, наличен на този Уебсайт. Това не се отнася до строго необходимите „бисквитки“.

С използваните от нас „бисквитки“ и други технологии можете да се запознаете в нашата Политика за „бисквитки“ („Cookies Policy“).

Принципи на обработването

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

Законосъобразностпри събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

Добросъвестност и прозрачностизвършваните процеси по обработка на лични данни се базират изцяло на настоящата Политика за поверителност, която е достъпна за всеки един клиент или посетител на Уебсайта.

Съотносимост на обработката със заложените цели и свеждане на данните до минимум (т.нар. принцип de minimis)категориите данни, които събираме, са сведени до минимум, като същите се обработват единствено спрямо предварително заложените цели.

Ограничаване на съхранениетообработваме и съхраняваме получените данни единствено за такъв период от време, необходим да отговори на заложените цели, за които Вашите данни са нужни, като след изтичането му те се унищожават.

Съгласие на потребителите за обработка на данните - за да използваме Вашите данни за маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително ОРЗД, относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Дружеството обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Дружеството коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@raabebg.com;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и ОРЗД случаи;
 • Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от Дружеството, в случай че са налице условията за това;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на info@raabecom или като върнете отговор на полученото търговско съобщениe или електронен бюлетин на Вашата електронна поща;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“), в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират Администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от Администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение

Право на възражение пред Администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на Администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен Администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на Администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с приложимото право.

Право да отправите жалба или молба до КЗЛД

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате КЗЛД в 6-месечен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от 2 (две) години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на Администратора по съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред КЗЛД или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Можете да се обърнете към КЗЛД по следните начини:

 • Писмено на адрес: гр. София, Столична община, п.к. 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2;
 • Телефон за връзка: 02/91-53-519; 02/91-53-555;
 • По факс: 029153525; или
 • По имейл на електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страницата на КЗЛД можете да намерите на: www.cpdp.bg

 

Промени в Политиката за поверителност

Най-актуалната Политика за поверителност можете да намерите винаги на нашия Уебсайт.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

При извършване на промени в тази политика за защита на личните данни, „Раабе България“ ЕООД ще сведе до знанието Ви същите чрез публикуването им в нашия Уебсайт - www.raabe.bg, като Ви предостави разумен срок да се запознаете с тях. След изтичането на този срок  промените започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и „Раабе България“ ЕООД ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите абонаменти или заявки, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

 

Тези политики за поверителност са приети и актуализирани от „Раабе България“ ЕООД и са в сила от 28.09.2023 г.