Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Без категория / Модул „Книги за дейността“

Модул „Книги за дейността“
За детски градини, училища, ЦСОП и ЦПЛР

Бъдете изрядни във воденето на документацията

във Вашата институция

С модул „Книги за дейността“ водите в електронна среда:

Книга за регистриране заповедите на директора

Книга за контролната дейност на директора/заместник-директора и констативни протоколи от направените проверки

Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията

Модулът отговаря на изискванията на т. 1, 2 и 3 от приложение № 2 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

ПРЕДИМСТВА
НА МОДУЛ „КНИГИ ЗА ДЕЙНОСТТА“

КНИГА ЗА ЗАПОВЕДИТЕ НА ДИРЕКТОРА

Избирате как да водите заповедите – с индекси според типа дейност или само с номера

Давате права за достъп до книгата на лицето, което сте определили да я води

Въвеждате основание за издаване на заповедта и кратко описание

Регистрирате заповедта в електронна книга за заповедите на директора

Използвате филтър или търсачка за бързо намиране на конкретна заповед

КНИГА ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА/ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА

Съставяте план и график за контролната дейност за съответната учебна година

Регистрирате направена проверка под автоматично генериран от системата номер

Създавате констативен протокол от направена проверка и го изпращате по електронната поща до съответните лица

Генерирате и разпечатвате протокола за подпис и печат

Разполагате с различни видове справки за извършената контролна дейност

КНИГА ЗА РЕШЕНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Планирате в календар заседанията на педагогическия съвет и генерирате план на заседанията

Разполагате с автоматично зареден поименен списък на членовете на педагогическия съвет

Публикувате и изпращате на членовете на педагогическия съвет електронни покани за предстоящо заседание

Регистрирате заседание и въвеждате информацията за дневен ред, присъстващи и отсъстващи лица, обсъждания, гласувания, взети решения, отговорни лица и срокове

Създавате протокол от заседанието под автоматично генериран от системата номер и го разпечатвате за подпис и печат

Цена на абонамент за 2024/2025 учебна година:

Модул
Книги за дейността
Заповеди на директора

 

270 лв. с ДДС

 

Модул
Книги за дейността
Контролна дейност

 

270 лв. с ДДС
за книга за директора

+135 лв. с ДДС за книга за всички зам.-директори
в институцията (по желание)

 

Модул
Книги за дейността
Решения на педагогическия съвет

 

150 лв. с ДДС

 

Имате интерес към някои
от нашите софтуерни решения?

Попълнете и изпратете приложената форма.
Ние ще организираме индивидуално
представяне в удобно за Вас време.

Други софтуерни решения: