Общи условия за извършване на обучителна дейност

1. Уводни разпоредби

1.1 Тези общи условия важат за всички форми на обучителни дейности, които РААБЕ България ЕООД, ЕИК 121250175, адрес за кореспонденция 1784 гр. София, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147, ет. 6 , телефон за връзка 02/ 974 17 79, имейл service@raabebg.com, уебстраница https://raabe.bg/ и ….. , наричано занапред ОРГАНИЗАТОР извършва в рамките на предмета на своята предприемаческа дейност като: семинари, конференции, обучителни програми и други форми на предаване на знания и разпространение на информация с цел обучение на участниците в тях.

1.2 Организаторът извършва обучителната дейност самостоятелно или в сътрудничество с други съорганизатори, или външни сътрудници, които предоставят тези услуги, съгласно законите на Република България.

1.3 Участникът изразява съгласието си с тези Общи условия чрез подаване на заявка за участие в обучителна дейност от офертата на ОРГАНИЗАТОРА. Общите условия са в сила и при бъдещи и следващи заявки на участника, без да се изисква друго отделно споразумение. Споразуменията, които се отклоняват от тези Общи условия или ги допълват, или прекратяват, трябва да бъдат сключени в писмен вид.

2. Предмет на изпълнение

2.1 Предметът на изпълнение е редовно и навременно извършване на обучителна дейност от ОРГАНИЗАТОРА според описаното в неговата оферта, въз основа на приета заявка и изплатена от Участника точна сума за конкретната дейност.

2.2 Офертата за обучителна дейност на ОРГАНИЗАТОРА съдържа наименование, дата, време, място на провеждане, име на лектора, крайна цена, съответно други разходи, и друга необходима информация с оглед на формата на конкретната дейност. Ако в офертата няма цялата необходима информация, Участникът ще бъде допълнително информиран писмено по e-mail, по пощата или по телефона, при това най-малко 7 работни дни преди деня на откриване на обучителната дейност.

Договорът между Участника и ОРГАНИЗАТОРА се счита за сключен в момента на получаване на заплащането за обучителната дейност по банковата сметка на ОРГАНИЗАТОРА, посочена в офертата. С провеждане на обучителната дейност от страна на ОРГАНИЗАТОРА договорът се прекратява.

2.3 Организаторът си запазва правото да промeни датата и мястото на провеждане на обучителната дейност. С тази промяна участникът ще бъде запознат писмено по e-mail или по пощата, най-малко 7 работни дни преди деня на откриване на обучителната дейност. Участникът има право до 3 дни след деня от получаване на това съобщение писмено да прекрати своята заявка. В този случай според точка 3.4 ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да върне на участника заплатената за обучителната дейност сума.

2.4 Организаторът си запазва правото, когато се налага по независещи от него причини, да променя лектора, при което не е длъжен да информира участника за тази промяна. В такъв случай участникът няма право да прекратява заявката, както и да иска връщане на внесената за обучителната дейност сума (или съответна част от нея).

2.5 В случай, че обучителната дейност не се осъществи по вина на ОРГАНИЗАТОРА, но не и поради независещи от него причини, според точка 3.4 той ще върне на Участника внесената за неосъществената обучителна дейност сума.

2.6 Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатени от Участника разходи за транспорт, нощувки и други разходи във връзка с посещението на обучителната дейност, организирана от ОРГАНИЗАТОРА.

3. Заявка и платежни условия

3.1 Подаването на заявката за участие в обучителна дейност на ОРГАНИЗАТОРА се извършва или в писмен вид по пощата, e-mail, факс, чрез попълване на форма за заявка в интернет, или лично в представителството на ОРГАНИЗАТОРА. Заявката се смята за приета след получаването й от ОРГАНИЗАТОРА. Крайният срок за подаване на заявки е 3 работни дни преди деня на откриване на обучителната дейност.

3.2 След приемане на заявката ОРГАНИЗАТОРЪТ изготвя и изпраща на Участника по e-mail или факс проформа фактура за сумата, която трябва да бъде заплатена за обучителната дейност. Сумата е в български лева и представлява крайната цена, в която влизат всички данъци, такси и др., в това число и ДДС. След превеждане на тази сума ОРГАНИЗАТОРЪТ изпраща на Участника оригинална фактура за получената сума.

3.3 Участникът е длъжен да осъществи плащането безкасово, в определения срок и на посочената в счетоводния документ сметка. Ако не направи това, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да го изключи от участие в обучителната дейност. Плащането се счита за осъществено от момента на постъпване на сумата по сметката на организатора. Сума, преведена след изтичане на срока за плащане, в зависимост от възможностите и капацитета на обучителната дейност, може да бъде използвана за допълнително включване в обучителната дейност или за друга обучителна дейност, в противен случай според точка 3.4 се връща на участника.

3.4 В случаите на т. 2.3, т. 2.5, т. 3.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да върне на Участника в пълен размер изплатената сума за обучителна дейност до 7 работни дни от деня на получаване на съобщението за прекратяване на заявката и по сметката, от която Участникът е реализирал плащането. Това правило е в сила и ОРГАНИЗАТОРЪТ връща на Участника пълния размер на преведената сума само в случай, че няма право на неустойка по точка 4.2 относно прекратяване на заявката. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ има право на неустойка, сума за връщане се намалява с неустойката за прекратяване на заявката.

4. Прекратяване на заявката

4.1 Участникът има право да се откаже от обучителната дейност без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора, а именно датата на постъпване на постъпване на заплащането за обучителната дейност по банковата сметка на ОРГАНИЗАТОРА, но преди изтичането на сроковете, посочени в т. 4.2 по-долу. Отказът се упражнява чрез попълване на формуляр за упражняване правото на отказ и изпращането му на имейл адреса на ОРГАНИЗАТОРА, посочен в тези общи условия.  Формуляр за отказ може да свалите и принтирате от ТУК. В деня на провеждане на обучителната дейност и след него Участникът може да се предявява рекламации съгласно точка 5 на настоящите Общи условия.

 

ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да върне платената сума от Участника по банковата сметка, от която е платена или по друга банкова сметка, посочена от Участника, в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за отказа на Участника по реда на тази т. 4.1.

4.2  Участникът декларира, че е наясно, че след подаване на заявката за участие ОРГАНИЗАТОРЪТ ще започне с изпълнението на договора и ще извърши съответни разноски, като например за наемане на лектор, наемане на помещение, отпечатване на материали и други. В тази връзка Участникът дава своето изрично съгласие предоставянето на услугата да започне непосредствено след сключване на договора, както и потвърждава, че ще загуби правото си на отказ, изцяло или частично, със започване на предоставянето на услугата от ОРГАНИЗАТОРА.

Предвид на горното, Участникът се съгласява и задължава да заплати на ОРГАНИЗАТОРА следните неустойки при прекратяване заявка за участие в обучителна дейност:

  • в размер на 100% от цената на обучителната дейност, ако известието за прекратяване е връчено на ОРГАНИЗАТОРА в срок по-кратък от 3 работни дни преди деня на нейното откриване,
  • в размер на 70% от цената на обучителната дейност, ако известието за прекратяване е връчено на ОРГАНИЗАТОРА в срок по-кратък от 7 работни дни преди деня на нейното откриване (и повече от 3 работни дни преди нейното откриване),
  • в размер на 50% от цената на обучителната дейност, ако известието за прекратяване е връчено на ОРГАНИЗАТОРА в срок по-кратък от 10 работни дни преди деня на нейното откриване (и повече от 7 работни дни преди нейното откриване).

4.3 В случай, че Участникът не прекрати своята заявка според предходните точки, няма право на възстановяване на сумата (или съответна част от нея), за обучителната дейност.

5. Рекламация

5.1 Рекламацията се извършва писмено по пощата или e-mail. В писмената рекламация трябва да бъде посочена причина и да се опише характера на недостатъците на обучителната дейност.

5.2 В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ признае рекламацията за основателна, той осигурява нейната корекция на собствени разноски. В този случай Участникът има право на определено намаление от цената на обучителната дейност. Ако ОРГАНИЗАТОРЪТ не може да осигури корекция на основателната рекламация, Участникът има право да получи обратно цялата сума, която е платил за обучителната дейност.

5.3 Рекламацията трябва да бъде коригирана до 30 дни след нейното оповестяване.

5.4 Участникът е задължен да оповести недостатъците от обучителната дейност след тяхното установяване и без излишно отлагане, най-късно до 10 работни дни след приключване на обучителната дейност. В случай, че недостатъците са оповестени със закъснение, отговорността за тях отпада.

6. Защита на личните данни

6.1 С изпращането на заявката Участникът дава право на организатора да обработва, архивира и ползва посочените в заявката лични данни за нуждите по изпълнение на задълженията, произтичащи от заявката.

6.2 Всеки Участник, субект на лични данни, може доброволно да предостави съгласие на организатора да изготвя звуково-образни записи на обучителната дейност в случай, че част от тези записи са и личните данни на Участника. Наред с това Участникът може да предостави доброволно съгласието си ОРГАНИЗАТОРЪТ да публикува и разпространява тези звуково-образни записи.

6.3 Организаторът се задължава да пази в тайна тези данни, да не ги продава, да предотвратява злоупотреба с тях и да се разпорежда с тях в съответствие със собствената си Политика за защита на личните данни.

7. Интелектуална собственост 

7.1 Участникът е запознат и да разбира, че материалите и помощните средства, също изказванията и самата лекция в рамките на обучителната дейност, могат цялостно или в отделни свои части да бъдат защитени с авторски права.

7.2 В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ дава съгласието си за ползване на материалите и помощните средства в рамките на обучителната дейност за целта, според която са предназначени, т.е. за  обучението на Участника. Даването на това съгласие е включено в цената на обучителната дейност.

7.3 Без предварителното съгласие на ОРГАНИЗАТОРА Участникът няма право под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин да разпространява, предоставя и прави копия на материалите, помощните средства, изказванията и лекцията на обучителната дейност.

8. Заключителни разпоредби

8.1. Тези Общи условия за извършване на обучителна дейност имат силата на договор и са задължителни за ОРГАНИЗАТОРА и за Участника. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да ги променя едностранно. Промените ще се отнасят до обучителни дейности, обявени след публикуването на изменените Общи условия на интернет страницата на ОРГАНИЗАТОРА. Промените на Общите условия влизат в сила незабавно, като ОРГАНИЗАТОРЪТ, в случаите на подадена заявка за обучителна дейност, която не е проведена, се задължава да уведоми Участника на посочения от него имейл адрес или адрес за кореспонденция за промяната в Общите условия.

8.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

8.3. При разногласия и възникнал спор Участникът може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG