Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Софтуер / Модул „Оценяване на персонала“

Модул „Оценяване на персонала“
За детски градини, училища, ЦСОП и ЦПЛР

Оценявайте персонала във Вашата образователна институция

бързо и лесно в електронна среда

Модул „Оценяване на персонала“ е изцяло съобразен с действащата нормативна уредба и дава възможност за извършване в електронна среда на процесите по:

Атестиране на педагогическите специалисти по Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

ПРЕДИМСТВА
на функционалност „Атестиране“

Извършвате лесно и бързо предварителната подготовка по атестирането на ниво образователна институция в защитена електронна среда.

Разполагате с примерни текстове за допълнителните 5 критерия от областите на професионална компетентност и заповед за утвърждаването им.

Определяте атестационната комисия и издавате заповед. Всеки член от комисията има бърз достъп до всички документи и извършва оценяването изцяло в електронна среда.

Всеки педагогически специалист се самооценява в защитена електронна среда и има възможност да прикачи своето професионално портфолио.

Не е необходимо да сумирате всички точки – крайната оценка се изчислява автоматично.

Следите целия процес, архивирате документите, а при необходимост принтирате и водите документацията и на хартия.

Имате интерес към някои
от нашите софтуерни решения?

Попълнете и изпратете приложената форма.
Ние ще организираме индивидуално
представяне в удобно за Вас време.

ПРЕДИМСТВА
на функционалност „ДТВ за постигнати
резултати от труда“

Извършвате оценяването на постигнатите резултати от труда на педагогическия и непедагогическия персонал в защитена електронна среда.

Разполагате с примерни заповеди за определяне на комисия и за утвърждаване на показателикритерии и брой точки за оценяване.

Използвате библиотека с примерни показатели и критерии по длъжности за педагогическия и непедагогическия персонал.

Всички данни за персонала се зареждат от НЕИСПУО.

Не е необходимо да сумирате всички точки – крайната оценка се изчислява автоматично.

Следите целия процес, архивирате документите, а при необходимост принтирате и водите документацията и на хартия.

Други софтуерни решения: