Общи условия за продажба на издания

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Издателство „РААБЕ България“ ЕООД, ЕИК 121250175, адрес за кореспонденция: 1784 гр. София, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147, ет. 6, телефон: 02 974 17 79, e-mail: service@raabebg.com, представлявано от Надежда Христова Цветкова, в качеството ѝ на Управител, наричано по-нататък РААБЕ, от една страна, и от друга страна, лицето, поръчало безплатно запознаване с издание на РААБЕ, закупило издание или заплатило абонамент за издание на РААБЕ, наричано по-нататък КЛИЕНТ.
(2) РААБЕ публикува своите актуални общи условия, цените и начините на плащане на своята интернет страница https://raabe.bg.

Чл. 2. За целите на тези общи условия под издание се разбира:
2.1. наръчник с подменяеми страници;
2.2. наръчник с подменяеми страници и компактдиск/USB флаш памет;
2.3. USB флаш памет/компактдиск;
2.4. книжно издание;
2.5. електронно издание;
2.6. безплатен електронен информационен бюлетин.

 

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИЗДАНИЯ

Чл. 3. За сключване на договор за покупка на издания КЛИЕНТЪТ използва интернет страницата https://raabe.bg.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Условия за продажба на наръчник с подменяеми страници и на наръчник с подменяеми страници и компактдиск/USB флаш памет

Чл. 4. (1) Изданията по чл. 2, т. 2.1 и т. 2.2, наричани за кратко НАРЪЧНИК се предоставят на КЛИЕНТА след изрично заявено желание от негова страна по телефон, с писмо, имейл или чрез интернет страницата https://raabe.bg/. Чрез така направеното волеизявление КЛИЕНТЪТ предоставя доброволно данни за адрес на доставка, които могат да представляват лични данни.
(2) НАРЪЧНИЦИТЕ се доставят като колетна пратка чрез „Български пощи“ ЕАД или с куриерски фирми, с които РААБЕ има сключен договор за обслужване.
(3) При изявено желание от КЛИЕНТА НАРЪЧНИЦИТЕ могат да бъдат доставени и по начин, различен от посочените в ал. 2. В този случай стойността на доставката се заплаща от КЛИЕНТА.
(4) КЛИЕНТЪТ получава НАРЪЧНИКА заедно с оригинална фактура, включваща стойността на изданието и предплатен абонамент за 2 актуализации (ако наръчникът се предлага с абонамент) или само стойността на изданието (ако наръчникът се предлага без абонамент). Получаването на фактура не задължава по никакъв начин КЛИЕНТА да го закупи, а служи единствено за улеснение в случай на закупуване.
Чл. 5. (1) Всеки КЛИЕНТ, поръчал НАРЪЧНИК, има право да се запознае с неговото съдържание безплатно за пробен срок от 15 календарни дни от датата на получаването му. В рамките на този срок КЛИЕНТЪТ следва да полага необходимата грижа за опазване на изданието в годен за ползване по предназначението му вид.
(2) Датата на получаване на изданията от КЛИЕНТА се отчита чрез клеймото на пощенската станция на КЛИЕНТА, формуляра за получаване от куриер или датата на взимането им от офиса на РААБЕ, което се удостоверява с попълване на талон за поръчка или дата на издадената фактура.
(3) Ако КЛИЕНТЪТ одобри съдържанието на НАРЪЧНИКА, той има право да го закупи в рамките на срока за безплатно запознаване, като заплати сумата по придружаващата го фактура, при което РААБЕ му прехвърля собствеността върху изданието.
(4) Ако КЛИЕНТЪТ не одобри НАРЪЧНИКА, той е длъжен да го върне в срока за безплатно запознаване. Срокът ще се счита за спазен, ако изданието е изпратено на РААБЕ съгласно следващата ал. 5 в рамките на срока за запознаване.
(5) Връщането на НАРЪЧНИКА се осъществява по пощата или с куриер, с който РААБЕ има сключен договор до адрес: РААБЕ България ЕООД, Складова база 2227 гр. Божурище, общ. Божурище, обл. София, ул. „Симеон Петров“ № 19.
(6) В случай, че КЛИЕНТЪТ избере друг начин за връщане на НАРЪЧНИКА, различен от посочените в ал. 5, или върне наръчника, след изтичането на безплатния пробен срок по ал (1), разходите за връщането са за сметка на КЛИЕНТА.
Чл. 6 (1) Със заплащането на НАРЪЧНИКА КЛИЕНТЪТ става ползвател и на информационно обслужване за срок от 12 (дванадесет) месеца, което се изразява в актуализиране и допълване на първоначалното съдържание на изданието. НАРЪЧНИКЪТ се допълва и актуализира с различна честота чрез актуализации на хартиен носител във вида и формата на НАРЪЧНИКА и/или компактдиск/USB флаш памет.
(2) Актуализациите се изпращат чрез „Български пощи“ ЕАД като препоръчано писмо.
(3) Актуализациите се изпращат придружени от оригинална фактура за тяхната стойност и подлежат на заплащане в срок от 5 (пет) дни от получаването им, освен в случаите, в които КЛИЕНТЪТ е предплатил абонамент за определен брой актуализации при заплащането на НАРЪЧНИКА (когато наръчникът се предлага с абонамент) или друг абонамент според офертите на РААБЕ.
(4) КЛИЕНТИТЕ могат да предплатят абонамент за определен брой актуализации или за определен календарен период, според офертите на РААБЕ. В този случай РААБЕ издава фактура за стойността на предплатения абонамент в срок от 5 (пет) дни от получаване на плащането.
(5) В случай на неизпълнение от страна на КЛИЕНТА на задължението за плащане на актуализация по реда на ал. 3, РААБЕ спира изпращането на следващите актуализации към изданието до погасяване на дължимите суми.
(6) След изтичане на срока по ал. 1 РААБЕ подновява автоматично информационното обслужване на КЛИЕНТА.
(7) В случай че КЛИЕНТЪТ иска да се откаже от актуализиране на НАРЪЧНИКА, той трябва да уведоми за това РААБЕ изрично в писмена форма с писмо, имейл или по друг недвусмислен начин. Отказът е възможен само след като е заплатена последната получена актуализация.
(8) При редовно заплащане на актуализациите към даден наръчник или направен абонамент КЛИЕНТЪТ може да се възползва от правото да задава до два въпроса месечно по темите от този наръчник. РААБЕ има правото да публикува тези въпроси, заедно с получените по тях отговори, като от въпросите отстрани информация относно това, кой е поставил въпроса и данните, идентифициращи съответната организация (институция/фирма/предприятие). Задаването на въпроси може да се осъществи чрез изпращането на имейл на адрес service@raabebg.com.

Условия за продажба на книжно издание, компактдиск и USB флаш памет

Чл. 7. (1) Изданията по чл. 2, т. 2.3 и т. 2.4. се предоставят на КЛИЕНТА след изрично заявено от негова страна по телефон, с писмо, имейл или чрез интернет страницата https://raabe.bg желание.
(2) В зависимост от конкретните оферти на РААБЕ изданията по чл. 2, т. 2.3 и т. 2.4 могат да бъдат предоставени на КЛИЕНТА веднага при тяхното заявяване и да бъдат заплатени в рамките на определен от РААБЕ срок, или да бъдат предоставени само след предварително извършено заплащане за тяхната цена.
(3) Изданията се доставят като колетна пратка чрез „Български пощи“ ЕАД или с куриерски фирми, с които РААБЕ има сключен договор за обслужване.
(4) При изявено желание от КЛИЕНТА изданията могат да бъдат доставени и по начин, различен от посочените. Когато разходите по транспортирането на изданията превишават обявената от РААБЕ цена за обработка и доставка, те се заплащат допълнително от КЛИЕНТА.
(5) Изданието пътува придружено от оригинална фактура за неговата стойност. В случаите, когато изданието е предоставено на КЛИЕНТА преди заплащане на неговата цена, КЛИЕНТЪТ е длъжен да извърши плащане в срока, посочен във фактурата.

Условия за продажба на електронни книги /Е-книги/

Чл. 8. (1) Електронните издания по чл. 2, т. 2.5 са самостоятелни издания с оригинален ISBN номер, които се предоставят на КЛИЕНТА само в електронен вид.
(2) Електронните издания по чл. 2, т. 2.5 се предоставят на КЛИЕНТА след изрично заявено желание от негова страна, при направена поръчка за тях на сайта на РААБЕ https://raabe.bg.
(3) Изпълнението на договора започва с извършване на плащането от КЛИЕНТА, с което действие той потвърждава, че му е известно, че изгубва правото си на отказ.
(4) Изданията по чл. 2, т. 2.5 стават достъпни за изтегляне от КЛИЕНТА след тяхното заплащане по издадената фактура. Изданието се изпраща на КЛИЕНТА чрез линк за изтегляне на посочения в заявката имейл адрес.
(5) За всяко заплатено електронно издание КЛИЕНТЪТ получава право за еднократно изтегляне на закупения файл.
(6) Електронните издания са защитени срещу копиране, като КЛИЕНТЪТ има право да прави печатно копие на закупените електронни издания за собствени нужди.
(7) КЛИЕНТЪТ няма право да разпространява изданието с търговска цел или на трети лица по никакъв начин.

Електронен информационен бюлетин

Чл. 9. (1) РААБЕ публикува безплатни електронни информационни бюлетини, които се предоставят на КЛИЕНТИТЕ безвъзмездно при определени условия.
(2) КЛИЕНТЪТ може да се откаже от получаване на безплатни информационни бюлетини като осведоми за това РААБЕ изрично в писмена форма с писмо, имейл или по друг недвусмислен начин. Отказът от безплатните електронни информационни бюлетини може да бъде направен чрез формата за отказ, съпътстваща бюлетина.

 

IV.    ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. (1) Ценовите условия за всяко издание и неговите актуализации се определят индивидуално, съобразно техните компоненти. Те се оферират от РААБЕ по общодостъпен начин, включително на интернет страниците, на които същите се предлагат, и в документите, които ги придружават.
(2) Цените на всички издания и актуализации към тях са в лева и включват стойността на техните компоненти, ДДС и такса обработка и доставка (когато такава е приложима).
(3) При поръчка на книжни издания, USB флаш памети и компактдискове към цената на изданието се начислява такса обработка и доставка. Цената за обработка и доставка е в размер на 6 (шест) лева с ДДС. РААБЕ си запазва правото да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги, които имат действие занапред.
(4) Плащане на издания и актуализации към тях се осъществява по някой от следните начини:
а) По банков път по следните банкови сметки на РААБЕ:
–    в „Първа инвестиционна банка“ АД – София; BIC: FINVBHSF; IBAN: BG67 FINV 9150 10BG N00G VI или
–    в „Обединена българска банка“ АД; BIC: UBBSBGSF; IBAN BG03UBBS81551080847314;
б) В брой в офиса на РААБЕ (който се счита за адрес за кореспонденция) –1784 гр. София, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147, ет. 6;
в) С услугата пощенски паричен превод – плащане на куриер на фирма, с която РААБЕ има сключен договор, при получаване на пратката.
г) Чрез виртуален ПОС терминал.
(5) Оригинална данъчна фактура се изпраща в пратката.
(6) Товарителницата към пратката служи като касова бележка към издадената фактура.
(7) При извършване на плащане чрез виртуален ПОС терминал, всички плащания, направени чрез интернет-страницата https://raabe.bg/ постъпват по сметка на РААБЕ в „Първа инвестиционна банка“ АД – София. РААБЕ не събира, не съхранява и не обработва картови данни по никакъв начин, като цялата предоставена информация се въвежда от КЛИЕНТА на платежната страница на банка доставчик на платежната услуга.
(8) КЛИЕНТЪТ няма право да извършва чрез виртуалния ПОС-терминал на интернет-страницата на РААБЕ неправомерна трансакция или трансакция, извършена при условията на „измама“ – трансакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни.

 

V.      ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 11. (1) КЛИЕНТЪТ има право на отказ от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи. Това право КЛИЕНТЪТ може да реализира в 14-дневен срок от деня на сключване на договора.
(2) Когато по отношение на някое издание е предвиден безплатен пробен срок, тази опция не възпрепятства КЛИЕНТА да се възползва от правото си на отказ от договора.
(3) Отказът се упражнява чрез изпращане на имейл на електронната поща, обаждане по телефона или чрез друго недвусмислено заявление, включително чрез използване на
„Стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договора“, с което се посочва номерът на поръчката, записан в електронния касов бон, името на КЛИЕНТА, телефон за връзка, IBAN, титуляр на банковата сметка и наименованието на изданието, от което КЛИЕНТЪТ се отказва.
(4) Възстановяването на заплатената сума се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА. При необходимост от възстановяване на суми, заплатени от КЛИЕНТА с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал, съответната сума се възстановява по сметката на картата, с която е извършено плащането.
(5) В случай, че КЛИЕНТЪТ се възползва от правото си на отказ, РААБЕ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на изданието, когато КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на изданията, различен от най- евтиния вид стандартна доставка, предлагана от РААБЕ.
(6) КЛИЕНТЪТ заплаща само преките разходи за връщането на изданието (съгласно ал. 1 от чл. 55 на Закона за защита на потребителите) с изключение на случаите, когато РААБЕ се е съгласило да ги заплати, или ако РААБЕ не е уведомило КЛИЕНТА, че разходите за връщане на изданието се заплащат от последния.
(7) КЛИЕНТЪТ носи отговорност само за намалената стойност на изданията, причинена от изпробването им, различно от необходимото, изразяващо се в установяване на естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
Чл. 12. (1) Всяко издание, закупено от РААБЕ, се ползва от законоустановения 2- годишен гаранционен срок.
(2) РААБЕ отговаря за всяка липса на съответствие на издание с обявеното за него, която съществува при доставянето на изданието и се прояви до 2 (две) години след доставянето му, дори и да не е знаело за несъответствието. КЛИЕНТЪТ може да предяви рекламация до изтичане на 2 (две) години от доставката на изданието, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието с договореното. РААБЕ гарантира качеството и съответствието на предлаганите издания с договора за продажба и се ангажира да отстрани своевременно всеки недостатък, който може да повлияе неблагоприятно върху тяхното качество.
(3) КЛИЕНТЪТ има право да предявява жалби и рекламации за закупени и доставени издания в страната и извън страната пред РААБЕ на адрес гр. София 1404, телефон: 02 974 17 79, имейл: service@raabebg.com.
(4) При предявяване на рекламация, КЛИЕНТЪТ може да претендира:
а) за привеждане на изданието в съответствие с обявеното съдържание по отношение на съответното издание и разпоредбите на тези общи условия, или
б) за намаляване на цената, или
в) за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума.
(5) При предявяване на рекламация, КЛИЕНТЪТ посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. КЛИЕНТЪТ няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от РААБЕ.
(6) При подаване на рекламация КЛИЕНТЪТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. фактура или електронен касов бон;
2. снимки, скрийншоти, протоколи, актове и други материали или доказателства, установяващи несъответствието на изданието с договореното при доставката или проявилите се дефекти, както и документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(7) РААБЕ е длъжно да приеме рекламацията, ако тя е предявена в срока по ал. 2.
(8) РААБЕ поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.
(9) При предявяване на рекламация същата задължително се описва в регистъра, като на КЛИЕНТА се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията.
(10) Когато РААБЕ удовлетвори рекламацията, то издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на КЛИЕНТА. В случай, че не намери основание за удовлетворяване на рекламацията, РААБЕ изпраща писмен отговор на КЛИЕНТА.
(11) Предявяването на рекламация пред РААБЕ не е пречка за предявяване на иск от КЛИЕНТА.
(12) При продажба на електронни книги и други електронни ресурси тази гаранцията не се отнася за случаите, в които изданието не може да бъде отворено или не функционира нормално поради неизправност на техническото средство на КЛИЕНТА, наличие на нелицензирана операционна система, софтуер или такива, неотговарящи на техническите изисквания за ползване или работа с изданието.
(13) Предполага се, че всяко несъответствие на издание, което се появи до 1 (една) година след доставянето му, е съществувало към деня доставянето му, освен ако не се докаже противното, или ако това предположение е несъвместимо с естеството на изданието или с естеството на несъответствието.
(14) Гаранцията при продажба на изданието на хартиен носител не покрива случаите на естествено овехтяване, изцапване, разкъсване и/или добавяне на текст и/или каквито и да било графични елементи върху изданието.

 

 VI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 13. Всички спорове между РААБЕ и неговите КЛИЕНТИ се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договор между РААБЕ и неговите КЛИЕНТИ или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
Чл. 14. При разногласия и възникнал спор КЛИЕНТЪТ може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/ index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. В случай, че КЛИЕНТЪТ не изпълни задължението си да плати или върне издание, или да плати актуализации, РААБЕ предприема всички необходими законови действия за възстановяване на тяхната стойност ведно със законната лихва.
Чл. 16. (1) Когато РААБЕ не може да изпълни задълженията си по договора, поради това, че не разполага с поръчаните издания, поради прекратяване на актуализирането на изданието или поради неиздаването му, РААБЕ се задължава да уведоми КЛИЕНТА и да възстанови платените от него суми за неизпратените издания. В случай на предплатен абонамент РААБЕ се задължава да възстанови платените от КЛИЕНТА суми за периода, за който не може да изпълни задълженията си по договора.
(2) РААБЕ може да достави на КЛИЕНТА издание със сходна тематика и цена, като уведоми КЛИЕНТА по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора и му дава възможност да приеме или изрично да се откаже от договора при променените условия.
Чл. 17. (1) РААБЕ полага дължимата грижа за защита на личните данни на КЛИЕНТА,   при   стриктно   спазване   разпоредбите   на   ЗЗЛД   и   приложимото законодателство в областта на защитата на лични данни, както и на утвърдената от РААБЕ Политика за защита на личните данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия РААБЕ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, обслужващи действието на договора.
(3) РААБЕ има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на КЛИЕНТА, за промоции, изпращане на безплатни информационни електронни бюлетини; изпращане на актуална информация, рекламни и търговски съобщения за продукти и услуги на РААБЕ по имейл, до пощенския адрес на КЛИЕНТА или по телефон; изпращане на поздравления, организиране на томболи и промоционални кампании, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, в случай на получено изрично съгласие от КЛИЕНТА.
(4) Отправено искане от страна на субекта на данни „да бъде забравен“ във връзка с дадено съгласие по ал. 3 обвързва:
• направилото го физическо лице – лично, в съответствие с Политиката за защита на личните данни;
• юридическото лице – само ако е направено от оторизиран представител.
(5) Желанието на субекта да бъде преустановено изпращането на издания до него и „да бъде забравен“ поражда действие, ако е изрично и е изпратено на e-mail адрес: service@raabebg.com, на посочените адрес за кореспонденция или чрез обаждане на следните телефонни номера: +359 2 974 17 93/96.
(6) Повече информация относно данните, които обработваме, целите на обработката, сроковете за съхранение и трети лица, към които Вашите лични данни се предават, можете да откриете на следната интернет страница https://raabe.bg (https://raabe.bg/privacy-policy/).
Чл. 18. (1) Тези общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от РААБЕ, като в този случай КЛИЕНТИТЕ ще бъдат уведомени за промяната не по- късно от 7 (седем) дни преди приемането на актуализираните общи условия.
(2) Във всеки един случай на промяна на общите условия РААБЕ ще информира за това КЛИЕНТИТЕ чрез публикуване на промените на уебсайт https://raabe.bg, както и може да уведомява КЛИЕНТА на посочения от него имейл адрес или адрес за кореспонденция. В този смисъл КЛИЕНТА има задължение да следи за евентуални промени на общите условия.
Всички ценови оферти за предлаганите издания се публикуват на интернет сайта на издателството и се държат на разположение в офиса на РААБЕ.
РААБЕ си запазва правото да промени тези общи условия, в случай че това се налага и своевременно да обяви промяната по общодостъпен начин и в интернет страниците на издателството.

В сила от: 01.03.2023 г.

Координати на РААБЕ:
РААБЕ България EООД
гр. София 1784, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147, ет. 6
тел: 02 / 974 17 79
имейл: service@raabebg.com

Координати на Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 уеб сайт: www.kzp.bg

Координати на Комисия за защита на личните данни:
Адрес: 1592 гр. София, ул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 факс: (02) 915 35 25
имейл: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg