Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

[product_table id=“1224″]

 

 

Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата – с фокус детски градини

Обучението е предназначено за: педагогически специалисти от детски градини

Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата – с фокус училище

Обучението е предназначено за: учители, които ще преподават Безопасност на движението по пътищата в училище

Методика на игровото взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина и училище

Практически уебинар с лектор д-р Иванка Павлова

Обучението е предназначено за педагогически специалисти – предучилищно образование.