Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За детски градини / Проект: и в детските градини децата да отсъстват до 15 дни по семейни причини

Проект: и в детските градини децата да отсъстват до 15 дни по семейни причини

В проект за изменение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, публикуван за обществено обсъждане на страницата на МОН, се предлага отсъствие до 15 дни по семейни причини и за децата, записани за задължително предучилищно образование.

Увеличението от 10 на 15 дни предвижда родителите да ги използват в рамките на една учебна година след писмено уведомление до директора на образователната институция. С предложената промяна се цели синхронизация на изискванията към децата с тези към учениците.

Припомняме, че с приетото през м. март изменение на Наредбата за приобщаващото образование се даде възможност учениците да отсъстват до 15 дни, което позволява на родителите да определят отсъствията на своите деца от училище при семейни събития, форсмажорни обстоятелства, лични ангажименти и др.

Бележки и предложения по проекта на заповед може да бъдат изпращани до дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в срок до 8 май 2024 г. включително.

Източник: www.mon.bg