Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За детски градини / Приети са промени в Закона за предучилищното и училищното образование

Приети са промени в Закона за предучилищното и училищното образование

Приети са промени в Закона за предучилищното и училищното образование

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, обнародван в бр. 11 на Държавен вестник от 2 февруари 2023 г., се правят следните промени:

  • учебниците от I до XII клас включително, както и познавателни книжки, учебни комплекти и електронно четими учебници се предоставят безвъзмездно. Безплатните учебници влизат в сила от учебната 2024-2025 г. Целта е осигуряване на безплатни учебници за всички етапи на образование;
  • свързани с валидирането на компетентности. Сред направените изменения се конкретизира, че може да се валидират компетентности само на лица, които нямат придобито основно или средно образование, а при валидиране на компетентности по учебен предмет по чл. 134 от ЗПУО – само на лица, придобили средно образование, ако учебният предмет не е включен в дипломата им за средно образование; зрелостници, които не са изучавали учебния предмет в избираемите учебни часове като профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование или са изучавали учебния предмет Чужд език като профилиращ на по-ниско ниво от Общата европейска езикова рамка;
  • намаляване на административната тежест на органите за управление и обвързване на училищните политики с общинските и областните политики и включване на част от документите, които обсъжда и приема за изпълнение педагогическия съвет.  Отпада задължението на педагогическия съвет да приема мерки за повишаване качеството на образованието, да приема програма за превенция на ранното напускане на училище и ангажимента от приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Не се създава вакуум, защото в стратегията за развитие на институцията се конкретизират най-важните политики за изпълнение на стратегически и специфични за институцията цели, с конкретни и измерими за постигане и отчитане дейности. Увеличава се срокът за действие на стратегията за развитие на училището от 4 на 5 години;
  • дефинира се терминът „електронно четими учебници” – това са електронни продукти, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрените учебници, създадени като печатно издание.