Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Софтуер ще подкрепя дейностите по водене на книгите за заповедите на директора, за контролната дейност и за решенията на педагогическия съвет

Софтуер ще подкрепя дейностите по водене на книгите за заповедите на директора, за контролната дейност и за решенията на педагогическия съвет
РААБЕ България и АдминСофт Плюс с ново софтуерно решение за образователните институции за 2023/2024 учебна година

Софтуер ще подкрепя дейностите по водене на книгите за заповедите на директора, за контролната дейност и за решенията на педагогическия съвет

Новият модул „Книги за дейността“, разработен от РААБЕ България и АдминСофт Плюс, е факт и дава възможност на детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и центровете за подкрепа за личностно развитие през 2023/2024 учебна година да водят в електронна среда книгите за:

  • регистриране заповедите на директора;
  • контролната дейност на директора/зам.-директора;
  • решенията на педагогическия съвет.

Интеграцията на модула с НЕИСПУО осигурява данните за институцията и персонала да се зареждат автоматично, където това е необходимо.

Модулът е изцяло съобразен с действащата нормативна уредба и дава възможност за водене в електронна следа на книгите, посочени в т. 1, 2 и 3 на приложение № 2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Наред с възможността за въвеждане на основните реквизити за водене на книгите, модулът е разширен с допълнителни функционалности, които да улеснят и подкрепят дейностите, свързани с посочените книги. Например създаване на планове и графици, генериране на протоколи, съхраняване на файлове, търсене и филтриране по различни критерии и др.

По този начин всичко относно процесите, свързани с трите книги – за регистриране заповедите на директора, за контролната дейност на директор/зам.-директора и за решенията на педагогическия съвет, е достъпно на едно място в защитена електронна среда.

Може да се запознаете подробно с модула от записите на проведените на 28 и 29 август 2023 г. безплатни уебинари:

Абонамент за модул „Книги за дейността“ за новата 2023/2024 година може да направите на сайта adminpro.bg.