Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Обучения / Заявка за обучения

Заявка за обучения

Заявете обучение за Вашия екип в три лесни стъпки:

Изберете обучение от каталога
Попълнете формата за заявка
Наш представител ще се свърже допълнително с Вас, за да уточните и обсъдите всички параметри и детайли относно заявката Ви за обучение.

Форма за заявка

Изберете тема за Вашето обучение

  Потърси тема по ключова дума

  Изберете институция  Изберете тема за Вашето обучениеТагове
  Подготовка за участие в конкурс за заемане на длъжността “директор на детска градина”Детска градина, Организация и управление на институциятаПодготовка за участие в конкурс за заемане на длъжността “директор на детска градина”
  Организация на дейностите за приемане, записване, преместване и отписване на деца от детската градинаДетска градина, Организация и управление на институциятаОрганизация на дейностите за приемане, записване, преместване и отписване на деца от детската градина
  Изграждане на Система за финансово управление и контрол (СФУК) в образователните институцииДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеИзграждане на Система за финансово управление и контрол (СФУК) в образователните институции
  Практическо приложение на Закона за обществени поръчки в образователните институцииДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеПрактическо приложение на Закона за обществени поръчки в образователните институции
  Документационна дейност, архивиране и контрол на документите и архива на образователната институцияДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеДокументационна дейност, архивиране и контрол на документите и архива на образователната институция
  Планиране и изпълнение на финансовите ресурси в образователната институция. Управление на делегиран бюджетДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеПланиране и изпълнение на финансовите ресурси в образователната институция. Управление на делегиран бюджет
  Трудовоправни отношения в образованиетоДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеТрудовоправни отношения в образованието
  Атестиране и допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда в електронна средаДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеАтестиране и допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда в електронна среда
  Обществените съвети към училищата и детските градини – функции, организация и документиране на дейносттаДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеОбществените съвети към училищата и детските градини – функции, организация и документиране на дейността
  Организация и ръководене на дейността на педагогическия съветДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеОрганизация и ръководене на дейността на педагогическия съвет
  Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и трудДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеОсигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд
  Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни в училищата и детските градиниДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеПрилагане на Общия регламент за защита на личните данни в училищата и детските градини
  Лидерски стилове и стилове на управление. Как да развием най-доброто в себе си и в нашия екип?Детска градина, Организация и управление на институцията, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеЛидерски стилове и стилове на управление. Как да развием най-доброто в себе си и в нашия екип?
  Учебен план, учебни програми и форми на обучение – от нормативните изисквания към прилагането им в училищната практикаОрганизация и управление на институцията, УчилищеУчебен план, учебни програми и форми на обучение – от нормативните изисквания към прилагането им в училищната практика
  Ефективно управление и развитие на човешките ресурси – основа за стабилност на образователната институцияДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеЕфективно управление и развитие на човешките ресурси – основа за стабилност на образователната институция
  Управление на кризи и кризисна комуникацияДетска градина, Организация и управление на институцията, Позитивна и подкрепяща образователна среда, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеУправление на кризи и кризисна комуникация
  Активната позиция на съвременната детска градина в новата образователна среда: стратегия за развитие и програмна системаДетска градина, Организация и управление на институциятаАктивната позиция на съвременната детска градина в новата образователна среда: стратегия за развитие и програмна система
  Приобщаващото образование в училищната практика. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в контекста на ЗПУО и ДОС за приобщаващото образованиеДетска градина, Методически обучения, Организация и управление на институцията, УчилищеПриобщаващото образование в училищната практика. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в контекста на ЗПУО и ДОС за приобщаващото образование
  Нормативни документи за системата на предучилищното и училищното образованиеДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеНормативни документи за системата на предучилищното и училищното образование
  Водене и съхранение на задължителна документация – изисквания на ЗПУО и ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образованиеДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеВодене и съхранение на задължителна документация – изисквания на ЗПУО и ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
  Планиране и реализиране на стратегията за развитие на училищетоОрганизация и управление на институцията, УчилищеПланиране и реализиране на стратегията за развитие на училището
  Самооценяването на институцията като процес от системата на управление на качеството в образователните институцииДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеСамооценяването на институцията като процес от системата на управление на качеството в образователните институции
  Планиране, организация и документиране на контролната дейност в образователната институцияДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеПланиране, организация и документиране на контролната дейност в образователната институция
  Успешни практики за управление на педагогически екипиДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеУспешни практики за управление на педагогически екипи
  Съвременни стратегии за управление на образователната институция и изграждане на ефективна образователна средаДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеСъвременни стратегии за управление на образователната институция и изграждане на ефективна образователна среда
  Организационно развитие и управление на качеството в образователната институцияДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеОрганизационно развитие и управление на качеството в образователната институция
  Съвременни концепции за реализиране на учебните програми по човекът и обществото за трети и четвърти класМетодически обучения, УчилищеСъвременни концепции за реализиране на учебните програми по човекът и обществото за трети и четвърти клас
  Дигитализация в управлението на образователната институция чрез уеб базирани решенияДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеДигитализация в управлението на образователната институция чрез уеб базирани решения
  Спортни дейности и събития в училищното образование – специфика, организация, реализацияМетодически обучения, УчилищеСпортни дейности и събития в училищното образование – специфика, организация, реализация
  Творчество и дейност в часовете по музикаДетска градина, Методически обучения, УчилищеТворчество и дейност в часовете по музика
  Съвременни подходи за мотивиране на учениците за спортна дейностМетодически обучения, УчилищеСъвременни подходи за мотивиране на учениците за спортна дейност
  Усъвършенстване грамотността на учениците в 1. – 4. клас чрез обучението по български език и литератураМетодически обучения, УчилищеУсъвършенстване грамотността на учениците в 1. – 4. клас чрез обучението по български език и литература
  Организационно развитие и ефективно управление на образователната институцияДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеОрганизационно развитие и ефективно управление на образователната институция
  Планиране и организация на квалификационната дейност в образователната институция. Атестиране на педагогическите специалистиДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеПланиране и организация на квалификационната дейност в образователната институция. Атестиране на педагогическите специалисти
  Дизайн на иновативна образователна средаДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, Организация и управление на институцията, УчилищеДизайн на иновативна образователна среда
  Компетентностният подход и управлението на образователната институцияДетска градина, Организация и управление на институцията, УчилищеКомпетентностният подход и управлението на образователната институция
  Трансформация на образователната институция в динамично променящия се святИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, Организация и управление на институцията, УчилищеТрансформация на образователната институция в динамично променящия се свят
  Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца и ученици с обучителни трудностиМетодически обучения, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеРазпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности
  Стимулиране на творческата активност на учениците в часовете по изобразително изкуствоМетодически обучения, УчилищеСтимулиране на творческата активност на учениците в часовете по изобразително изкуство
  Диагностика и терапия на специфичните нарушения на способността за ученеМетодически обучения, УчилищеДиагностика и терапия на специфичните нарушения на способността за учене
  Психологическа оценка и терапевтична програма за деца и ученици с разстройство от аутистичния спектърДетска градина, Методически обучения, УчилищеПсихологическа оценка и терапевтична програма за деца и ученици с разстройство от аутистичния спектър
  Функции, професионален профил, задължения и отговорности на учителя методик по професионално обучение за организация и провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)Методически обучения, УчилищеФункции, професионален профил, задължения и отговорности на учителя методик по професионално обучение за организация и провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
  Диагностика на езиковото развитие на учениците от начален етап. Форми, методи, инструментариум за преодоляване на установените дефицитиМетодически обучения, УчилищеДиагностика на езиковото развитие на учениците от начален етап. Форми, методи, инструментариум за преодоляване на установените дефицити
  Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и роля на ключовите компетентности в тях, съобразно потребностите на пазара на трудаМетодически обучения, УчилищеДържавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и роля на ключовите компетентности в тях, съобразно потребностите на пазара на труда
  Валидиране на компетентности, необходими за придобиване на професионална квалификацияМетодически обучения, УчилищеВалидиране на компетентности, необходими за придобиване на професионална квалификация
  Европейски изисквания за проверка и оценка на знанията и уменията в чуждоезиковото обучение (начален, прогимназиален и гимназиален етап)Методически обучения, УчилищеЕвропейски изисквания за проверка и оценка на знанията и уменията в чуждоезиковото обучение (начален, прогимназиален и гимназиален етап)
  Визуални помощни материали. Запомняне при изучаване на чужд езикМетодически обучения, УчилищеВизуални помощни материали. Запомняне при изучаване на чужд език
  Практически примери за успешно използване на интернет ресурси в чуждоезиковото обучение (начален, прогимназиален и гимназиален етап)Методически обучения, УчилищеПрактически примери за успешно използване на интернет ресурси в чуждоезиковото обучение (начален, прогимназиален и гимназиален етап)
  Урочно планиране, определяне на очакваните резултати, тестване на наученото и качествен анализ на преподаването по чужд езикМетодически обучения, УчилищеУрочно планиране, определяне на очакваните резултати, тестване на наученото и качествен анализ на преподаването по чужд език
  Медийна педагогика в чуждоезиковото обучениеМетодически обучения, УчилищеМедийна педагогика в чуждоезиковото обучение
  Подобряване процеса на учене и преодоляване на трудности в усвояването на чужд език чрез развиване на ефективни стратегии за ученеМетодически обучения, УчилищеПодобряване процеса на учене и преодоляване на трудности в усвояването на чужд език чрез развиване на ефективни стратегии за учене
  Медийна грамотност в чуждоезиковото обучение. Успешно използване на онлайн приложения в класната стаяМетодически обучения, УчилищеМедийна грамотност в чуждоезиковото обучение. Успешно използване на онлайн приложения в класната стая
  Разработване на авторски учебни програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образованиеМетодически обучения, УчилищеРазработване на авторски учебни програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
  Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците в обучението по история и цивилизации, география и икономика и гражданско образованиеМетодически обучения, УчилищеИновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците в обучението по история и цивилизации, география и икономика и гражданско образование
  Краезнание и краеведски подход в обучението по история и цивилизацииМетодически обучения, УчилищеКраезнание и краеведски подход в обучението по история и цивилизации
  Развиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности у учениците чрез интердисциплинарно обучение по стандарта за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образованиеМетодически обучения, УчилищеРазвиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности у учениците чрез интердисциплинарно обучение по стандарта за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
  Съвременни подходи и стратегии в обучението по история и цивилизацииМетодически обучения, УчилищеСъвременни подходи и стратегии в обучението по история и цивилизации
  Гражданско образование в обучението по история и цивилизацииМетодически обучения, УчилищеГражданско образование в обучението по история и цивилизации
  Работа с текст в часовете по география и икономика. Формиране на функционална грамотностМетодически обучения, УчилищеРабота с текст в часовете по география и икономика. Формиране на функционална грамотност
  Реализиране на компетентностния подход в обучението по профилирана подготовка – 11. и 12. класМетодически обучения, УчилищеРеализиране на компетентностния подход в обучението по профилирана подготовка – 11. и 12. клас
  Игрите в обучението по география и икономика – интерактивна учебна технология за формиране на знания, умения и компетентностиМетодически обучения, УчилищеИгрите в обучението по география и икономика – интерактивна учебна технология за формиране на знания, умения и компетентности
  Интерактивни методи и техники на работа в обучението по география и икономикаМетодически обучения, УчилищеИнтерактивни методи и техники на работа в обучението по география и икономика
  Ателие за изработване на тестове за входни нива на ученицитеМетодически обучения, УчилищеАтелие за изработване на тестове за входни нива на учениците
  Дейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентностиМетодически обучения, УчилищеДейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентности
  Мотивация и оценяване на учениците. Формиращо оценяване по природни науки и екологияМетодически обучения, УчилищеМотивация и оценяване на учениците. Формиращо оценяване по природни науки и екология
  Рефлексивно оценяване и самооценяване в обучението по природни наукиМетодически обучения, УчилищеРефлексивно оценяване и самооценяване в обучението по природни науки
  Компетентностно ориентиран подход в STEM (STEAM) обучениетоИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, Методически обучения, УчилищеКомпетентностно ориентиран подход в STEM (STEAM) обучението
  Интердисциплинарно ситуационно обучение в средното училище при интегриране на технологиитеМетодически обучения, УчилищеИнтердисциплинарно ситуационно обучение в средното училище при интегриране на технологиите
  Неформално образование по природни наукиМетодически обучения, УчилищеНеформално образование по природни науки
  Формиране на здравно-екологични компетенции чрез обучението по природни науки и екологияМетодически обучения, УчилищеФормиране на здравно-екологични компетенции чрез обучението по природни науки и екология
  Обработка, адаптиране и управление на съвременни учебни информационни ресурси по природни науки и екологияМетодически обучения, УчилищеОбработка, адаптиране и управление на съвременни учебни информационни ресурси по природни науки и екология
  Иновативни форми, методи и техники на преподаване по природни наукиМетодически обучения, УчилищеИновативни форми, методи и техники на преподаване по природни науки
  Интерактивни модели на обучениеМетодически обучения, УчилищеИнтерактивни модели на обучение
  Експериментът и разработването на проекти – активни методи за разбиране на научното изследванеМетодически обучения, УчилищеЕкспериментът и разработването на проекти – активни методи за разбиране на научното изследване
  Оценяване на природонаучната грамотност на учениците чрез прилагане на изследователски подход в обучениетоМетодически обучения, УчилищеОценяване на природонаучната грамотност на учениците чрез прилагане на изследователски подход в обучението
  Контролът и оценката по природни науки и екология в контекста на ДОИ, НВО, ДЗИ и PISAМетодически обучения, УчилищеКонтролът и оценката по природни науки и екология в контекста на ДОИ, НВО, ДЗИ и PISA
  Интегрирано и проектно-базирано обучение по физика, математика и информационни технологииМетодически обучения, УчилищеИнтегрирано и проектно-базирано обучение по физика, математика и информационни технологии
  Оценяване на природонаучната грамотност в контекста на PISAМетодически обучения, УчилищеОценяване на природонаучната грамотност в контекста на PISA
  Създаване на творческа нагласа у учениците в часовете по математикаМетодически обучения, УчилищеСъздаване на творческа нагласа у учениците в часовете по математика
  Оценяването – инструмент за управление на качеството на училищното образованиеМетодически обучения, УчилищеОценяването – инструмент за управление на качеството на училищното образование
  Методика на обучението по математика за деца и ученици билингвиДетска градина, Методически обучения, УчилищеМетодика на обучението по математика за деца и ученици билингви
  Методи и форми за успешна мотивация на учениците по математика и развиване на математическите и дигитални компетентностиМетодически обучения, УчилищеМетоди и форми за успешна мотивация на учениците по математика и развиване на математическите и дигитални компетентности
  Внедряване и използване на информационни и комуникационни технологии в часа по български език и литература. Създаване и използване на дигитални учебни ресурсиМетодически обучения, УчилищеВнедряване и използване на информационни и комуникационни технологии в часа по български език и литература. Създаване и използване на дигитални учебни ресурси
  Оценяване на математическата грамотност в контекста на PISAМетодически обучения, УчилищеОценяване на математическата грамотност в контекста на PISA
  Проектно-базирано обучение по български език и литератураМетодически обучения, УчилищеПроектно-базирано обучение по български език и литература
  Обучението по БЕЛ в първи гимназиален етап с оглед на НВО – 10. класМетодически обучения, УчилищеОбучението по БЕЛ в първи гимназиален етап с оглед на НВО – 10. клас
  ДЗИ по български език и литература, общообразователна подготовка – предизвикателства и решенияМетодически обучения, УчилищеДЗИ по български език и литература, общообразователна подготовка – предизвикателства и решения
  Развиване на множествена интелигентност и формиране на ключови компетентности чрез обучението по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап с оглед на новите учебни програмиМетодически обучения, УчилищеРазвиване на множествена интелигентност и формиране на ключови компетентности чрез обучението по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап с оглед на новите учебни програми
  Обучението по БЕЛ в прогимназиален етап с оглед на НВО – 7. класМетодически обучения, УчилищеОбучението по БЕЛ в прогимназиален етап с оглед на НВО – 7. клас
  Образователният потенциал на обучението по български език в контекста на новите учебни програми – реалности и тенденцииМетодически обучения, УчилищеОбразователният потенциал на обучението по български език в контекста на новите учебни програми – реалности и тенденции
  Оценяване на четивната грамотност в контекста на PISAМетодически обучения, УчилищеОценяване на четивната грамотност в контекста на PISA
  Съвременни интерактивни техники и методическото им приложение в обучението по български език и литератураМетодически обучения, УчилищеСъвременни интерактивни техники и методическото им приложение в обучението по български език и литература
  Съвременни концепции за реализиране на учебните програми по човекът и природата за трети и четвърти класМетодически обучения, УчилищеСъвременни концепции за реализиране на учебните програми по човекът и природата за трети и четвърти клас
  Интерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в 1. – 4. класМетодически обучения, УчилищеИнтерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас
  Съвременни тенденции за развитие на математическата компетентност в началния етап на образованиетоМетодически обучения, УчилищеСъвременни тенденции за развитие на математическата компетентност в началния етап на образованието
  Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в 1. – 4. класМетодически обучения, УчилищеФормиране на умения за четене с разбиране у учениците в 1. – 4. клас
  Обучението по български език и литература на ученици, слабо владеещи български език – 1.- 4. класМетодически обучения, УчилищеОбучението по български език и литература на ученици, слабо владеещи български език – 1.- 4. клас
  Обучението по български език и литература в слети класове – 1. – 4. класМетодически обучения, УчилищеОбучението по български език и литература в слети класове – 1. – 4. клас
  Оценяване постиженията на учениците в обучението по български език и литература в 1. – 4. класМетодически обучения, УчилищеОценяване постиженията на учениците в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас
  Формиране на емоционална компетентност у учениците в начална училищна възрастМетодически обучения, УчилищеФормиране на емоционална компетентност у учениците в начална училищна възраст
  Формиране на компетентности у учениците в I – IV клас чрез обучението по български език и литератураМетодически обучения, УчилищеФормиране на компетентности у учениците в I – IV клас чрез обучението по български език и литература
  Интерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас в мултикултурна средаМетодически обучения, УчилищеИнтерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас в мултикултурна среда
  Пожарна безопасност, превенция на риска и спасяванеДетска градина, Методически обучения, УчилищеПожарна безопасност, превенция на риска и спасяване
  Интерактивна образователна среда за възпитание, обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищатаДетска градина, Методически обучения, УчилищеИнтерактивна образователна среда за възпитание, обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата
  Планиране, организация и контрол на обучението по безопасност на движението по пътищатаДетска градина, Методически обучения, УчилищеПланиране, организация и контрол на обучението по безопасност на движението по пътищата
  Подготовка и обучение за безопасно поведение при бедствияДетска градина, Методически обучения, УчилищеПодготовка и обучение за безопасно поведение при бедствия
  Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищатаДетска градина, Методически обучения, УчилищеМетодика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата
  Специфични професионални умения за работа в училищна комисия по безопасност на движението по пътищатаДетска градина, Методически обучения, УчилищеСпецифични професионални умения за работа в училищна комисия по безопасност на движението по пътищата
  Тайм-мениджмънт. Организиране на работното и личното времеДетска градина, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеТайм-мениджмънт. Организиране на работното и личното време
  От бърнаут към продуктивност: тренинг за преодоляване на синдрома на професионалното прегарянеДетска градина, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеОт бърнаут към продуктивност: тренинг за преодоляване на синдрома на професионалното прегаряне
  Вербална и невербална комуникация – основа за успешно сътрудничествоДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеВербална и невербална комуникация – основа за успешно сътрудничество
  Презентационни умения. Умения за публично представянеДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеПрезентационни умения. Умения за публично представяне
  Техники за овладяване и контрол на професионалния стресДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеТехники за овладяване и контрол на професионалния стрес
  “Тайм-мениджмънт” на учителя. Организиране на работното и личното време и пространствоДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, Училище“Тайм-мениджмънт” на учителя. Организиране на работното и личното време и пространство
  Методи и подходи за решаване на конфликтиДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеМетоди и подходи за решаване на конфликти
  Водене на преговори и училищна медиацияПозитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеВодене на преговори и училищна медиация
  Лидерство и работа в екипДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеЛидерство и работа в екип
  Мотивацията – движещата сила за екипа. Стратегии и подходи за мотивиращо и вдъхновяващо лидерствоДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеМотивацията – движещата сила за екипа. Стратегии и подходи за мотивиращо и вдъхновяващо лидерство
  Оказване на мотивираща методическа подкрепа на новоназначени учители. НаставничествоДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеОказване на мотивираща методическа подкрепа на новоназначени учители. Наставничество
  Коучинг и менторство в практиката на образователната институцияДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеКоучинг и менторство в практиката на образователната институция
  Ефективно взаимодействие между педагогическите специалисти при целодневна организация на учебния денПозитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеЕфективно взаимодействие между педагогическите специалисти при целодневна организация на учебния ден
  Мотивация, социални умения и ангажираност на учениците чрез извънкласни дейностиПозитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеМотивация, социални умения и ангажираност на учениците чрез извънкласни дейности
  Ефективност на подготовката на учениците при целодневна организация на учебния процесПозитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеЕфективност на подготовката на учениците при целодневна организация на учебния процес
  Интерактивни методи за преподаване с драма игра за деца и ученици със СОПДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеИнтерактивни методи за преподаване с драма игра за деца и ученици със СОП
  Иновативни стратегии, методи и форми за психологическа подкрепа на деца и ученициДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеИновативни стратегии, методи и форми за психологическа подкрепа на деца и ученици
  Ефективно управление на хетерогенна детска група/класна стая чрез дизайн мисленеДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеЕфективно управление на хетерогенна детска група/класна стая чрез дизайн мислене
  Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институцияДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеЕфективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институция
  Приказкотерапия или как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в детската градинаДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, Тренинги за педагогически екипиПриказкотерапия или как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в детската градина
  Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и ученици и деца и ученици с нарушена концентрация на вниманиеДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеМетоди и подходи при работа с хиперактивни деца и ученици и деца и ученици с нарушена концентрация на внимание
  Работа с деца и ученици със СОП. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със СОПДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеРабота с деца и ученици със СОП. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със СОП
  Позитивен подход за справяне с предизвикателното поведениеДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеПозитивен подход за справяне с предизвикателното поведение
  Разпознаване и превенция на гнева и агресията. Форми и методи на противодействиеПозитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеРазпознаване и превенция на гнева и агресията. Форми и методи на противодействие
  Методи и подходи за работа в мултикултурна средаДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеМетоди и подходи за работа в мултикултурна среда
  Педагогически подходи и ефективни училищни политики за превенция на проявите на тормоз и насилие в училищеПозитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеПедагогически подходи и ефективни училищни политики за превенция на проявите на тормоз и насилие в училище
  Превенция на хранителни нарушения и начини за преодоляването им в училищна средаПозитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеПревенция на хранителни нарушения и начини за преодоляването им в училищна среда
  Иновативни методи и средства за работа в мултикултурна средаДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеИновативни методи и средства за работа в мултикултурна среда
  Професионалното портфолио – инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителяДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеПрофесионалното портфолио – инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя
  Ранно детско развитие – идентификация и подкрепаДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна средаРанно детско развитие – идентификация и подкрепа
  Педагогически стратегии за превенция на отпадането от училище. Ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпаданеПозитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеПедагогически стратегии за превенция на отпадането от училище. Ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпадане
  Тестът като инструмент за оценка на постиженията на ученицитеИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеТестът като инструмент за оценка на постиженията на учениците
  Изграждане на умения за самостоятелно учене у ученицитеИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеИзграждане на умения за самостоятелно учене у учениците
  Развитие на познавателна активност, езиковите и социални умения у деца и ученици в образователната институцияДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеРазвитие на познавателна активност, езиковите и социални умения у деца и ученици в образователната институция
  Формиране на умения за активно учене. Развиване на критичното и конструктивното мислене у учениците 1.-12. класИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеФормиране на умения за активно учене. Развиване на критичното и конструктивното мислене у учениците 1.-12. клас
  Организиране на открита педагогическа практика – подготовка, реализация, представяне на резултатитеДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяванеОрганизиране на открита педагогическа практика – подготовка, реализация, представяне на резултатите
  Практически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у ученицитеИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеПрактически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците
  Творчески занимания с рисуване и движение за развитие на индивидуалните способности на деца и ученициДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеТворчески занимания с рисуване и движение за развитие на индивидуалните способности на деца и ученици
  Символни елементи при рисунките на децатаДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеСимволни елементи при рисунките на децата
  Театрални техники и актьорски умения в педагогическата практикаДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеТеатрални техники и актьорски умения в педагогическата практика
  Игрова технология за осъществяване на образователния процес в детската градинаДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяванеИгрова технология за осъществяване на образователния процес в детската градина
  Методика на игровото взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина и училищеДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеМетодика на игровото взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина и училище
  Работа в хетерогенна класна стая/детска група. Педагогически методи и подходи за индивидуализирано обучениеДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеРабота в хетерогенна класна стая/детска група. Педагогически методи и подходи за индивидуализирано обучение
  Идентификация и развитие на талантливи деца и ученициДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеИдентификация и развитие на талантливи деца и ученици
  Диагностика на училищната готовност на децатаДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяванеДиагностика на училищната готовност на децата
  Диагностициране на индивидуални особености на учениците. Индивидуализация и диференциация в учебния процесИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеДиагностициране на индивидуални особености на учениците. Индивидуализация и диференциация в учебния процес
  Диагностика на постигнатите резултати у децата в предучилищна възраст. Форми, методи и инструментариумДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяванеДиагностика на постигнатите резултати у децата в предучилищна възраст. Форми, методи и инструментариум
  Диагностика и анализ на постиженията и напредъка на ученицитеИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеДиагностика и анализ на постиженията и напредъка на учениците
  Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели. Учене чрез сътрудничествоИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеПовишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели. Учене чрез сътрудничество
  Играта като иновативен метод на обучение и иновативен подход за повишаване мотивацията на учениците – НОВОИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеИграта като иновативен метод на обучение и иновативен подход за повишаване мотивацията на учениците – НОВО
  Иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от обучениетоИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеИновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от обучението
  Иновативни модели за оценяване постиженията на ученицитеИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеИновативни модели за оценяване постиженията на учениците
  Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процесДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеРазработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес
  Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процесИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеИновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес
  Съвременни дидактически технологии и ефективното им приложение в образователния процесДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеСъвременни дидактически технологии и ефективното им приложение в образователния процес
  Иновативни стратегии и подходи за планиране, създаване и реализиране на интерактивна педагогическа ситуацияДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяванеИновативни стратегии и подходи за планиране, създаване и реализиране на интерактивна педагогическа ситуация
  Емоционална интелигентност – ключ към ефективно взаимодействие и успехДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеЕмоционална интелигентност – ключ към ефективно взаимодействие и успех
  Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейностИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеСъвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност
  Подходът “изящна комуникация” в педагогическата практикаИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеПодходът “изящна комуникация” в педагогическата практика
  Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученициДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеТехники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици
  Техники за насърчаване на креативното мислене в класната стаяИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеТехники за насърчаване на креативното мислене в класната стая
  Съвременен модел за интегрален подход в обучението – НОВОИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеСъвременен модел за интегрален подход в обучението – НОВО
  Технологиите в подкрепа на ефективното управление на образователната институцияДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеТехнологиите в подкрепа на ефективното управление на образователната институция
  Електронен дневник – решение за ефективна комуникация между учители, родители и ученициИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеЕлектронен дневник – решение за ефективна комуникация между учители, родители и ученици
  Успешна работа с интерактивна дъскаДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеУспешна работа с интерактивна дъска
  Базови компютърни умения в работата на учителяДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеБазови компютърни умения в работата на учителя
  Киберсигурност и превенция на рисковете при децата и учениците в онлайн средаДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеКиберсигурност и превенция на рисковете при децата и учениците в онлайн среда
  Дигитална компетентност, защита на дигиталната идентичност и етично поведение в онлайн средаДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеДигитална компетентност, защита на дигиталната идентичност и етично поведение в онлайн среда
  Използване на облачни технологии в образователния процесИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеИзползване на облачни технологии в образователния процес
  Формиране на умения у учениците за създаване и използване на дигитални материали и ресурсиИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеФормиране на умения у учениците за създаване и използване на дигитални материали и ресурси
  Проектно-базирано обучение при интегриране на информационните технологииИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеПроектно-базирано обучение при интегриране на информационните технологии
  Медийна грамотност. Работа с дигитални образователни ресурси и използване на онлайн приложения за създаване на дигитално съдържаниеИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеМедийна грамотност. Работа с дигитални образователни ресурси и използване на онлайн приложения за създаване на дигитално съдържание
  Повишаване на мотивацията за учене и резултатите на учениците чрез използване на съвременни ИКТ средства в обучениетоИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеПовишаване на мотивацията за учене и резултатите на учениците чрез използване на съвременни ИКТ средства в обучението
  Практически умения за създаване на тестове с Microsoft FormsИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеПрактически умения за създаване на тестове с Microsoft Forms
  Дигитални ресурси за обратна връзка и оценкаИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеДигитални ресурси за обратна връзка и оценка
  Дигитални ресурси за оценяване постиженията на ученицитеИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеДигитални ресурси за оценяване постиженията на учениците
  Създаване и използване на дигитални учебни ресурсиИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеСъздаване и използване на дигитални учебни ресурси
  Развиване на умения за самостоятелно учене у учениците чрез използване на ИКТ средства в учебния процесИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеРазвиване на умения за самостоятелно учене у учениците чрез използване на ИКТ средства в учебния процес
  Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействиеДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна средаИнтеркултурни модели на педагогическо взаимодействие
  Педагогически аспекти на мултикултурната комуникация. Работа в екип в условия на мултикултурна средаДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеПедагогически аспекти на мултикултурната комуникация. Работа в екип в условия на мултикултурна среда
  Мениджмънт на мултикултурната образователна среда – стратегии и подходи за ефективно управлениеДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеМениджмънт на мултикултурната образователна среда – стратегии и подходи за ефективно управление
  Мениджмънт на класната стая. Изграждане на позитивна образователна средаПозитивна и подкрепяща образователна среда, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеМениджмънт на класната стая. Изграждане на позитивна образователна среда
  Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна средаДетска градина, Позитивна и подкрепяща образователна среда, УчилищеПедагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда
  Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи и инструментариумИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеФормиращо оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи и инструментариум
  Разработване на модели за активно учене чрез прилагане на методите „визуализация“ и „моделиране“ в предучилищното и началното училищно образование – НОВОДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеРазработване на модели за активно учене чрез прилагане на методите „визуализация“ и „моделиране“ в предучилищното и началното училищно образование – НОВО
  Подходът на обърнатата класна стаяИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеПодходът на обърнатата класна стая
  Развитие на личностния потенциал на децата и учениците чрез диференцирано и персонализирано обучениеДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеРазвитие на личностния потенциал на децата и учениците чрез диференцирано и персонализирано обучение
  Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна средаДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеДизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда
  Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и ученицитеДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеДизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците
  Откривателско учене и екологично образование в предучилищното и началното училищно образование – НОВОДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеОткривателско учене и екологично образование в предучилищното и началното училищно образование – НОВО
  STEAM обучение за развитие на научното и изчислителното мислене у ученицитеИновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеSTEAM обучение за развитие на научното и изчислителното мислене у учениците
  STEM – прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина/началното училищеДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, Тренинги за педагогически екипи, УчилищеSTEM – прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина/началното училище
  Компетентностният подход в обучениетоДетска градина, Иновативни методи и подходи на преподаване и оценяване, УчилищеКомпетентностният подход в обучението
  Интерактивни методи на преподаване в хибридна средаИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеИнтерактивни методи на преподаване в хибридна среда
  Ефективно използване на свободни образователни ресурси и дигитално учебно съдържание в обучениетоДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеЕфективно използване на свободни образователни ресурси и дигитално учебно съдържание в обучението
  Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържаниеИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеСъздаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание
  Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализацияИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеКомпютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация
  Практически умения за прилагане на диференциран подход при работа в програмна среда Скрач в начален етапИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеПрактически умения за прилагане на диференциран подход при работа в програмна среда Скрач в начален етап
  Ефективно взаимодействие и сътрудничество с родителите на децата в детската градина в електронна средаДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процесЕфективно взаимодействие и сътрудничество с родителите на децата в детската градина в електронна среда
  Формиране на дигитални умения в предучилищна възрастДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процесФормиране на дигитални умения в предучилищна възраст
  Обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етапИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеОбучението по компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етап
  Използване на подходящи образователни ресурси за дистанционно обучение на ученицитеИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеИзползване на подходящи образователни ресурси за дистанционно обучение на учениците
  Реализиране на очаквани резултати в учебните програми по информатика и информационни технологии с помощта на 3D моделиране и принтиранеИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеРеализиране на очаквани резултати в учебните програми по информатика и информационни технологии с помощта на 3D моделиране и принтиране
  Методически насоки за обучение в дигитална средаДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеМетодически насоки за обучение в дигитална среда
  Мениджмънт на класа в дигиталната класна стаяИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеМениджмънт на класа в дигиталната класна стая
  Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентностДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеВнедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност
  Развиване на комуникативни и междукултурни компетентности и стимулиране на креативност чрез използване на дигитални технологииДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеРазвиване на комуникативни и междукултурни компетентности и стимулиране на креативност чрез използване на дигитални технологии
  MS Teams – инструмент за получаване на обратна връзка, оценка и самооценкаИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеMS Teams – инструмент за получаване на обратна връзка, оценка и самооценка
  Microsoft Teams – среда за съвместно обучение и сътрудничествоИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеMicrosoft Teams – среда за съвместно обучение и сътрудничество
  Иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ ресурси и дигитални образователни платформи – НОВОИзползване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеИновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ ресурси и дигитални образователни платформи – НОВО
  Създаване на електронно портфолио на учителяДетска градина, Използване на дигитални ресурси и технологии в образователния процес, УчилищеСъздаване на електронно портфолио на учителя  Виж карта с хотелите