Общи условия за продажба

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Издателство РААБЕ България ООД, ЕИК 121250175, адрес за кореспонденция 1784 гр. София, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147, ет. 6, представлявано от Надежда Христова Цветкова, в качеството на Управител, наричано занапред РААБЕ, от една страна, и от друга страна, лицето, поръчало за безплатно запознаване издание на РААБЕ, закупило издание или заплатило абонамент за издание на РААБЕ, наричано занапред КЛИЕНТ.

Чл. 2. За целите на настоящите общи условия под издание се разбира:
2.1 наръчник с подменяеми страници;
2.2 наръчник с подменяеми страници и компактдиск;
2.3 компактдиск, предлаган самостоятелно или като част от поредица;
2.4 книжно издание, предлагано самостоятелно или като част от поредица;
2.5 списание;
2.6 електронно издание;
2.7.информационен бюлетин;
2..8. електронен информационен бюлетин.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА НАРЪЧНИК С ПОДМЕНЯЕМИ СТРАНИЦИ И НА НАРЪЧНИК С ПОДМЕНЯЕМИ СТРАНИЦИ И КОМПАКТДИСК

Чл. 3. (1) Изданията по чл. 2, т. 2.1 и т. 2.2 наричани за кратко НАРЪЧНИК се предоставят на КЛИЕНТА след изрично заявено желание от негова страна по телефон, факс, с писмо, имейл или по друг начин.
(2) НАРЪЧНИЦИТЕ се доставят като колетна пратка чрез Български пощи ЕАД или с куриерски фирми, с които РААБЕ има сключен договор за обслужване.
(3) При изявено желание от КЛИЕНТА НАРЪЧНИЦИТЕ могат да бъдат доставени и по начин, различен от посочените. Когато разходите по транспортирането на изданията превишават обявената от РААБЕ цена за обработка и доставка, те се заплащат допълнително от КЛИЕНТА.
(4) КЛИЕНТЪТ получава НАРЪЧНИКА заедно с оригинална фактура. Получаването на НАРЪЧНИКА с фактура не задължава КЛИЕНТА по никакъв начин да го закупи, а служи за улеснение в случай на закупуване.

Чл. 4. (1) Всеки КЛИЕНТ, поръчал НАРЪЧНИК, има право да се запознае с неговото съдържание безплатно за пробен срок от 15 календарни дни от датата на получаването му. В рамките на този срок КЛИЕНТЪТ следва да полага необходимата грижа за опазване на изданието в годен за ползване по предназначението му вид.
(2) Датата на получаване на изданията от КЛИЕНТА се отчита чрез клеймото на пощенската станция на клиента, формуляра за получаване от куриер или датата на взимането им от офиса на издателството, което се удостоверява с попълване на талон за поръчка.
 (3) Ако КЛИЕНТЪТ одобри съдържанието на НАРЪЧНИКА, той има право да го закупи в рамките на срока за безплатно запознаване, като заплати сумата по придружаващата го фактура, при което РААБЕ му прехвърля собствеността върху изданието.
(4) Ако КЛИЕНТЪТ не одобри НАРЪЧНИКА, той е длъжен да го върне в срока за безплатно запознаване.
(5) Връщането на изданието се осъществява по пощата, с куриер, с който РААБЕ има сключен договор, или на адрес: гр. Божурище, общ. Божурище, обл. София, П.К. 2227, ул. „Симеон Петров“ №19 за сметка на РААБЕ.

Чл. 5. (1) Със заплащането на НАРЪЧНИКА КЛИЕНТЪТ става ползвател на информационно обслужване за срок от 12 месеца, което се изразява в актуализиране и допълване на първоначалното съдържание на изданието. НАРЪЧНИКЪТ се допълва и актуализира с различна честота, чрез актуализации на хартиен носител във вида и формата на НАРЪЧНИКА, електронен носител, самостоятелни книжки или комбинация от трите.

(2) Актуализациите се изпращат чрез Български пощи като препоръчано писмо.
(3) Актуализациите се изпращат придружени от оригинална фактура за тяхната стойност и подлежат на заплащане в срок от пет дни от получаването им, освен в случаите, в които КЛИЕНТЪТ е предплатил абонамент според офертите на издателството.
(4) КЛИЕНТИТЕ могат да предплатят абонамент за определен брой актуализации или за определен календарен период според офертите на издателството. В този случай РААБЕ издава фактура за стойността на предплатения абонамент в срок от пет дни от получаване на плащането.
(5) В случай на неизпълнение от страна на КЛИЕНТА на задължението за плащане на актуализация по реда на ал. (3), РААБЕ спира изпращането на следващите актуализации към изданието до погасяване на дължимите суми.
(6) След изтичане на срока по ал. 1 РААБЕ подновява автоматично информационното обслужване на КЛИЕНТА.
(7) В случай че КЛИЕНТЪТ иска да се откаже от актуализиране на НАРЪЧНИКА, той трябва да уведоми за това РААБЕ изрично в писмена форма. Отказът е възможен само след като е заплатена последната получена актуализация.
(8) Откази направени под друга форма или неотговарящи на условията по ал. 7 не пораждат действие.
(9) При редовно заплащане на актуализациите към даден наръчник или направен абонамент клиентът може да се възползва от правото да задава до два въпроса месечно по темите от този наръчник. РААБЕ България ООД има правото да публикува тези въпроси, заедно с получените по тях отговори, като от въпросите отстрани информацията относно това кой е поставил въпроса и данните, идентифициращи съответната фирма (предприятие).

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА КОМПАКТДИСК, ПРЕДЛАГАН САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ КАТО ЧАСТ ОТ ПОРЕДИЦА. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА КНИЖНО ИЗДАНИЕ, ПРЕДЛАГАНО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ КАТО ЧАСТ ОТ ПОРЕДИЦА

Чл. 6. (1) Изданията чл. 2, т. 2.3 и т. 2.4 се предоставят на КЛИЕНТА след изрично заявено желание от негова страна по телефон, факс, с писмо, имейл или по друг начин.
(2) В зависимост от конкретните оферти на РААБЕ, изданията по  чл. 2, т. 2.3 и т. 2.4 могат да бъдат предоставени на КЛИЕНТА веднага при тяхното заявяване и да бъдат заплатени в рамките на определен от РААБЕ срок, или да бъдат предоставени само след предварително извършено плащане на тяхната цена.
(3) Изданията се доставят като колетна пратка чрез Български пощи ЕАД или с куриерски фирми, с които РААБЕ има сключен договор за обслужване.
(4) При изявено желание от клиента изданията могат да бъдат доставени и по начин, различен от посочените. Когато разходите по транспортирането на изданията превишават обявената от издателството цена за обработка и доставка, те се заплащат допълнително от КЛИЕНТА.
(5) Изданието пътува придружено от оригинална фактура за неговата стойност. В случаите, когато изданието е предоставено на КЛИЕНТА преди заплащане на неговата цена, КЛИЕНТЪТ е длъжен да извърши плащане в срока посочен във фактурата.
(6) КЛИЕНТЪТ има право да върне изданието в законно установения срок при условията на дистанционна продажба. В този случай РААБЕ се задължава да възстанови платената от КЛИЕНТА сума в законно определения срок при дистанционна продажба, считано от датата на получаването на изданието в издателството.

Чл. 7. (1) Когато изданието е част от поредица, РААБЕ уведомява КЛИЕНТА писмено за това при неговото получаване от КЛИЕНТА чрез писмо, придружаващо пратката с изданието.
(2) В този случай, КЛИЕНТЪТ става абонат на поредицата и ще получава следващите издания от поредицата. Те се изпращат придружени от оригинална фактура за тяхната стойност, подлежаща на заплащане в срок от 5 дни, освен в случаите, в които КЛИЕНТЪТ е предплатил абонамент според офертите на издателството.
(3) КЛИЕНТЪТ може да предплати абонамент за цялата поредица или за определен брой издания от поредицата според офертите на издателството. В този случай РААБЕ издава фактура за стойността на предплатения абонамент в срок от 5 дни от получаване на плащането.
(4) В случай на неизпълнение от страна на КЛИЕНТА на задължението за плащане на издание от поредицата по реда на ал. (2), РААБЕ спира изпращането на следващите книжни издания или компакт дискове от поредицата до погасяване на дължимите суми.
(7) В случай че КЛИЕНТЪТ иска да се откаже от получаване на следващи издания от поредицата, той трябва да уведоми за това РААБЕ изрично в писмена форма с писмо, факс или имейл.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ /Е-КНИГИ/

Чл. 8. Електронните издания по чл. 2, т. 2.6 са самостоятелни издания с оригинален ISBN номер, които се предоставят на клиента само в електронен вид.

Чл. 9 (1) Електронните издания по чл. 2, т. 2.6. се предоставят на КЛИЕНТА след изрично заявено желание от негова страна при направена поръчка за тях на сайт на РААБЕ.
(2) Изданията по чл. 2, т. 2.6 ще бъдат достъпни за изтегляне от КЛИЕНТА след тяхното заплащане. За целта клиентът трябва да влезе в сайта на РААБЕ с потребителско име и парола и да ги изтегли от секцията „Файлове“ в своя клиентски профил.
(3) За всяко заплатено електронно издание КЛИЕНТЪТ получава право да изтегля закупения файла до три пъти. След реализиране на разрешения брой опити за изтегляния на файл, достъпът до него се блокира. Подновяване е възможно след повторно закупуване на електронното издание.
(4) Използването на изтеглените електронни издания става при осигуряване на следните минимални технически условия: персонален компютър (настолен, лаптоп или таблет) с операционна система Microsoft Windows и програма за работа с архивирани файлове.
(5) Електроните издания са защитени срещу копиране като КЛИЕНТЪТ има право да прави печатно копие на закупените електронните издания за собствени нужди.
(6) КЛИЕНТЪТ няма право да разпространява изданието с търговска цел или на трети лица по никакъв начин.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СПИСАНИЕ, ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН И ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Чл. 10. (1) Изданията по чл. 2, т. 2.5, т. 2.7 и т. 2.8 се предоставят на КЛИЕНТА след заплащане на абонамент, съгласно предварително оферирани условия от издателството.
(2) РААБЕ публикува и безплатни печатни и електронни информационни бюлетини, които се предоставят на КЛИЕНТИТЕ безвъзмездно при определени условия.
(3) КЛИЕНТЪТ може да се откаже от получаване на безплатни информационни бюлетини като осведоми за тава РААБЕ изрично в писмена форма с писмо, факс или имейл. Отказът от безплатните електронни информационни бюлетини може да бъде направен чрез формата за отказ, съпътстваща бюлетина.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 11. (1) Ценовите условия за всяко издание и неговите актуализации се определят индивидуално, съобразно техните компоненти. Те се оферират от РААБЕ по общодостъпен начин и в документите, придружаващи изданията.
(2) Цените на всички издания и актуализации към тях са в лева и включват стойността на техните компоненти, ДДС и такса за обработка и доставка (когато такава е приложима).
(3) Плащане на изданията и актуализации към тях се осъществява:

  • по банков път: ПИБ – София; BIC: FINVBGSF; IBAN: BG67 FINV 9150 10BG N00G VI или Кей Би Си Банк България EАД; BIC: RZBBBGSF; IBAN BG05RZBB91551080847314
  • с пощенски запис на адрес – гр. София 1113, П.К. 150, РААБЕ България ЕООД, до Надежда Христова Цветкова
  • в брой в офиса на РААБЕ (който се счита като адрес за кореспонденция) – 1784 гр. София, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе № 147, ет. 6

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задължението си да плати или върне издание, или да плати актуализации, РААБЕ предприема всички необходими законови действия за възстановяване на тяхната стойност ведно със законната лихва.

Чл. 13. (1) Когато РААБЕ не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните издания, поради прекратяване на актуализирането на изданието или поради неиздаването му, се задължава да уведоми клиента и да възстанови платените от него суми за неизпратените издания. В случай на предплатен абонамент РААБЕ се задължава да възстанови платените от КЛИЕНТА суми за периода, за който не може да изпълни задълженията си по договора.
(2) РААБЕ може да достави на КЛИЕНТА издание със сходна тематика и цена, като уведоми клиента по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора и му дава възможност да приеме или изрично да се откаже от договора при променените условия.

Чл. 14. (1) РААБЕ полага дължимата грижа за защита на личните данни на КЛИЕНТА, при стриктно спазване разпоредбите на ЗЗЛД. Това задължение отпада, ако КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия РААБЕ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, обслужващи действието на договора.
(3) РААБЕ има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на КЛИЕНТА, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на КЛИЕНТА.
(4) Отправеното несъгласие от страна на КЛИЕНТА по ал. 1 обвързва:

  • направилото го физическо лица – лично, в рамките на съответната промоция, рекламна акция или запитване;
  • юридическото лице – само ако е направено от оторизиран представител, в рамките на съответната промоция, рекламна акция или запитване.

Несъгласието поражда действие, ако е изрично и е изпратено на: e-mail адрес: service@raabebg.com, на посочените адрес за кореспонденция или факс 02/974 17 69, както и когато е отправено по недвусмислен, категоричен и изричен начин на телефон 02/974 17 79.
(5) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за РААБЕ. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 15. РААБЕ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

  • е получено изричното съгласие на КЛИЕНТА;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • РААБЕ е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

Чл. 16. РААБЕ публикува своите актуални общи условия, цените и начините на плащане на своя Интернет сайт https://raabe.bg/ и ги предоставя безплатно на клиентите.

Чл. 17. (1) Счита се, че КЛИЕНТЪТ е съгласен с настоящите общи условия, ако не върне изданието при получаването му в рамките на срока за безплатно запознаване или законно установения срок при условията на дистанционна продажба.
(2) Настоящите условия имат силата на договор между страните.
(3) Всички спорове между страните се решават с преговори. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове между страните ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

Всички ценови оферти за предлаганите издания се публикуват на интернет сайта на издателството и се държат на разположение в офиса на РААБЕ.

РААБЕ България си запазва правото да промени тези общи условия, в случай че това се налага и своевременно да обяви промяната по общодостъпен начин и в интернет страниците на издателството.