Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За учители / Ново издание в помощ на логопедите в образователната система

Ново издание в помощ на логопедите в образователната система
В книгата ще намерите идеи за диагностика, превенция, консултиране и терапия на децата и учениците

Статия за наръчник на логопеда в образователната система

Излезе от печат първото издание на РААБЕ България, насочено изцяло към практиката на логопедите в образователните институции: „Наръчник на логопеда в образователната система“.

Целта на изданието е да анализира и представи ролята, мястото и функциите на логопеда като уникален по рода си специалист в системата на образованието.

 

Наръчник на логопеда в образователната система
Наръчник на логопеда в образователната система 54,00 лв.

Наръчникът си поставя за задача да бъде в помощ на логопедите, като отговори ясно и достъпно на следните въпроси:

  • КОЙ е логопедът в образователната система – какви са неговите професионален профил и основни функции във връзка с компетентностите и квалификацията му?
  • КЪДЕ е мястото на логопеда в екипната работа в институциите в системата на предучилищното и училищното образование?
  • КОИ са областите на компетентност, приоритетните дейности и задачи на логопедичната работа и кои са целевите групи в нейния обсег?
  • КАК работи логопедът при предоставянето на различните видове подкрепа за личностно развитие, а също и как те могат да се модифицират във вид на телепрактика при необходимост от преминаване към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)?

 

В изданието ще намерите още:

  • характеристика на функциите на логопеда, които пот­вър­ж­да­ват ро­ля­та му на те­ра­певт, от­на­сят се как­то до об­ща­та, та­ка и до до­пъл­ни­тел­на­та под­к­ре­па за лич­нос­т­но раз­ви­тие и об­х­ва­щат ос­нов­ни­те нап­рав­ле­ния на ло­го­пе­дич­на дей­ност, очер­та­ни в меж­ду­на­род­ни до­ку­мен­ти за про­фе­си­о­нал­ния про­фил;
  • сравнение между функциите и дейностите на логопеда и ресурсния учител в об­ра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма;
  • логопедичните дейности при предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа;
  • функционална оценка и функционална комуникация;
  • консултиране и спе­ци­фич­ни пре­по­ръ­ки от­нос­но кон­к­рет­ни дей­нос­ти и въп­ро­си;
  • много примери и казуси, ко­и­то ще доп­ри­не­сат за на­ми­ра­не­то на оп­ти­мал­ни ре­ше­ния при ра­бо­та­та по все­ки кон­к­ре­тен слу­чай.

Автор на изданието е доц. д-р Елена Бояджиева-Делева – преподавател в катедра „Логопедия“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на монографиите „Оромоторна логопедична терапия: теоретични аспекти и практическо приложение“ (2020), „Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална парализа“ (2021) и „Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст“ (2022), на ръководствата „Сборник формуляри за логопедичната практика. Помагало за студенти по логопедия“ (2015) и „Формуляри в помощ на логопедичната практика“ (2019), както и на над 50 научни публикации на български, английски и руски език. Доц. д-р Бояджиева-Делева е автор на Диагностичен тест за артикулация и фонология (ДАФ) и Тестова батерия за орални моторни способности (ТОМС). Има 20-годишен опит като логопед в общообразователно училище и в детска градина, както и собствена частна практика. Съучредител е на Сдружението на частнопрактикуващите логопеди (СЧПЛ).

Повече информация за изданието „Наръчник на логопеда в образователната система“ може да намерите ТУК: https://raabe.bg/izdania/izdania/knigi/narachnik-na-logopeda-v-obrazovatelnata-sistema/