Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Конференции / VI Годишен форум на директорите в предучилищното и училищното образование 2018

VI Годишен форум на директорите в предучилищното и училищното образование 2018

6 Годишен форум на директорите

За шеста поредна година директори на училища и детски градини ще се съберат в София, за да станат част от най-голямото професионално събитие за директори на образователни институции в България, за да:

  • оформят съвременната визия на образователната институция;
  • споделят добри практики и обменят опит;
  • превърнат образованието в гарант за качество за бъдещите поколения.
  • получат информация по актуални за предучилищното и училищното образование теми;
  • дискутират по актуални за предучилищното и училищното образование въпроси.

Станете част от форума и през тази година и се присъединете към своите над 250 колеги – директори на училища и детски градини от цялата страна. 

Над 12 лектори – експерти по актуални теми Ви очакват, за да Ви подготвят за успешен старт на 2018-2019 учебна година:

Регламентът за защита на личните данни и отговорностите и задълженията на училищата и детските градини
Нормативни документи за системата на предучилищното и училищното образование – преглед на промените и новите моменти
Нов модел на финансиране на образователните институции – на фокус: новоприетият държавен образователен стандарт за финансиране на училищата и детските градини
Трудово-правните отношения – често срещани въпроси и казуси в практиката на директора
Приобщаващото образование и организацията на общата и допълнителната подкрепа на децата и учениците

Вашите най-малко 10 предимства, за да участвате в VI Годишен форум на директорите в предучилищното и училищното образование 2018

​По време на Форума Вие ще​:

​След Форума Вие ще​:

1. Бъдете част от най-голямата национална среща на директори на образователни институции.

2. Обмените опит и добри практики с Ваши колеги от цялата страна.

3. Участвате в работни сесии по актуални за системата на предучилищното и училищното образование въпроси, водени от лектори – утвърдени специалисти в областта на образованието.

4. Получите комплект работни материали и компактдиск с обучителните презентации

5.Научете Вашите задължения и отговорности за защита на личните данни в качеството Ви на администратор на данни.

6. Разполагате с конкретни насоки за ефективна организация на следващата учебна година.

7. Организирате успешно общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

8. Обогатите знанията си по отношение на трудово-правните отношения.

9. Използвате варианти за изработване и утвърждаване на институационални политики за създаване на позитивна и подкрепяща образователна среда на ниво институция.

10. Получите удостоверение с 1 квалификационен кредит.

 

Лектори:

Всичко за директора, училището и детската градина на едно място.

Доц. д-р Ивайло Старибратов

Директор на Mатематическа гимназия Акад.Кирил Попов, гр. Пловдив
Доц. д-р в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Завършил е специалности: Математика, Информатика, Мениджмънт и банково дело.
Притежава образователна и научна степен „Доктор по математика, информатика и информационни технологии“.
Има над 50 публикации в национални и международни списания и конференции, вкл. и по темата за финансиране на образователните институции.
https://www.pedagozi.bg/sites/default/files/styles/avtori_rounded/public/pictures/authors/raabe-seminar-margarita-hubenova-1.png?itok=2EzyT5sw

Д-р Маргарита Хубенова

Доктор по информационно право; Магистър по право
Правен консултант по електронно управление (от 2013 г. до сега). Опит при изготвянето на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и на стратегически документи в областта на електронното управление. Участие в създаването и  внедряването на информационните системи на Патентно ведомство, Българския институт по метрология, Държавна комисия по хазарта, Агенция по вписванията. Участие в аналитични проекти на Министерството на околната среда и водите,  Министерството на регионалното развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Хоноруван асистент по Правна информатика, ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2014-2015г.)

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман

Доктор по право
Главен асистент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от 2013 г. до сега.
Лектор в обучения за защита на личните данни.
http://www.pedagozi.bg/sites/default/files/lektori/stoyan-pavlov.png

Стоян Павлов

Специалист в сферата на приобщаващото образование с над двадесет годишен практически опит. Работил е по проблемите на деинституционализацията на специализираните институции за деца с тежки увреждания. Завършил е специална педагогика за деца с интелектуална недостатъчност и педагогика на зрително затруднените. Има няколко специализации в европейски страни и в САЩ. Познава съвременната теория на специалната педагогика както и практиките в организирането и прилагането на приобщавашото образование. Автор е на няколко статии и публикации.
http://www.pedagozi.bg/sites/default/files/pictures/forum/Iuchiteli/lektori/mladen.jpg

Младен Владимиров

Повече от десет години работи в системата на средното образование. Бил е училищен психолог, кризисен психолог към „Национална мобилна група за психологическа подкрепа“ – МОН.  Участвал е като обучител в проект на МОН, посветен на „Насилието, агресията и тяхната превенция“. В момента работи като психолог към проект, осъществяван от МОН, психолог- консултант на частна практика и обучител по теми на РААБЕ България, свързани с проблемното поведение в училище и изграждане на позитивен микроклимат в клас.
http://www.pedagozi.bg/sites/default/files/pictures/forum/lektori/drakeva.png

Радосвета Дракева

АдминСофт – ръководител на екипа за разработване на ИС АдминПро
Специалист по училищно образование, водещ експерт в областта на обработката и анализа на информация в областта на образованието, професионалното обучение и социалните услуги.
Тя е един от основателите и ръководител на екипа на АдминСофт, разработващ Информационната система за училищна администрация АдминПро, както и информационните системи на Министерството на образованието и науката и на Националната агенция за професионално образование и обучение.
С над 25-годишен опит в системата на образованието, Радосвета Дракева има специализации по управление на образованието, II ПКС, както и присъден сертификат Microsoft Certified Technology Specialist (от 2011 г.) в областта на базите данни и управлението на проекти в информационните технологии.

Милен Наков

Директор ЦСОП „Петко Рачев Славейков“ – Плевен
Популяризира работещи модели и практики на общинско, национално и международно ниво за прилагане на интерактивни педагогически стратегии и техники в обучението на децата и учениците със СОП. Активно участва в изготвянето на проекти на нормативната документи, свързани с образованието на децата и учениците със специални образователни потребности: проект на ЗПУО; проект на Наредба за приобщаващото образование; проект на УП на център за специална образователна подкрепа и участие в изготвяне на Общинската и Областна стратегия – Плевен.

Лена Парова

Директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ , гр. Ветрен
Завършила СУ „Св. Климент Охридски“ – ОКС магистър по химия и физика. През 2006 г. придобива квалификация „учител по информационни технологии” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. От 27 години работи в сферата на образованието ( 10 години учител и 17 години директор на училище). Носител на І ПКС . Преминала обучение в Банк Стрийд Колидж – Ню Йорк през 2014 г. и от тогава е координатор на Фондация „Америка за България“. Прави изследвания и има публикации в областта на психолого-педагогическите особености на учениците, диференцираната самостоятелна работа, контрола и самоконтрола, професионална учебна общност, проектнобазираното обучение, ефективното училищно лидерство. Лектор е на РААБЕ България. Води семинари, тренинги и обучения с учители и директори на училища.
Всичко за директора, училището и детската градина на едно място.

Ирена Душкова

Заместник-директор на Mатематическа гимназия Акад.Кирил Попов, гр. Пловдив
Учител, логопед, дефектолог и психолог по образование Ирена Душкова притежава богат професионален опит в системата на образованието. Към момента докторант в катедра „Педагогика и управление на образованието“ на ПУ „Св. Паисий Хилендарски“. По време на работата си в РУО гр. Пловдив заема различни длъжности –старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища и старши експерт по приобщаващо образование. Била е регионален експерт по проект „Включващо обучение“ и проект „Подкрепа за равен достъп за личностно развитие“. Към момента е заместник-директор в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив.

Предварителна програма:

21.06.2018 – четвъртък

Предучилищно и училищно образование (Зала Европа)

9:00 –10:00

Регистрация

10:00 – 10:15

Откриване

10:15 – 11:00

За успешен старт на 2018/2019 учебна година – какви са промените в нормативните документи за системата на предучилищното и училищното образование и какво да актуализираме в документите на институцията?

Лена Парова

11:00 – 12:00

Анализ за новия модел на финансиране в средното образование.

Доц. д-р Ивайло Старибратов

12:00 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:15

Приобщаващо образование на практика. Какво се случи след влизане в сила на Наредбата за приобщаващото образование?

Стоян Павлов

14:15 – 15:00

Връзка и взаимодействие на образователните институции за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Милен Наков

15:00 – 15:45

Кафе-пауза

15:45– 16:30

Ефективни институционални политики за превенция на проблемното поведение, тормоза и насилието

Младен Владимиров

16:30 – 17:30

Форум „Иновативни училища“

доц. д-р Ивайло Старибратов – директор на МГ “Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив

Румен Петков – директор на ОУ “Васил Левски”, гр. Враца

Бойко Свиленов – директор на ОУ “Св. Иван Рилски”, гр. Перник

Снежина Георгиева – зам.-директор на 105 СУ “Атанас Далчев”, гр. София

 

22.06.2018 – петък

Предучилищно образование

(зала Конферанс 5)

Училищно образование

(зала Европа)

9:00 – 9:45

 

 

 

 

9:45 – 10:30

 

Ранното оценяване на потребностите и подкрепа за личностно развитие в детските градини
(превенция на обучителни трудности)
Детелинка ТраяноваВодене на училищната документация в електронен вид: изисквания на Наредба № 8 на МОН за учебната 2018/2019 година

Радосвета Дракева

9:00 – 10:30

 

Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни в училищата

Маргарита Хубенова

10:30 – 11:00Кафе-пауза
11:00 – 12:30

 

 

 

 

 

 

Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни в детските градини

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман

11:00 –11:45

 

 

 

11:45 – 12:30

Електронен дневник  АдминПлюс: съответствие с изискванията на Наредба № 8 на МОН за учебната 2018/2019 година

Радосвета Дракева

Организация на обучението на ученици по индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми

Ирена Душкова

12:30 – 13:30Обяд

Предучилищно и училищно образование

(зала Европа)

13:30 – 15:00Трудово-правни отношения в системата на предучилищното и училищното образование – често срещани въпроси и казуси в практиката. 

 

15:00– 15:15Актуални аспекти в квалификацията на педагогическите специалисти

Надежда Цветкова

15:15– 15:30Теглене на томбола. Закриване

Място: Парк-хотел „Москва“, гр. София

Парк Хотел „Москва” е разположен в дипломатическия квартал на София, в близост до идеалния център и непосредствено до най-големия столичен парк – Борисовата градина. Станцията на метрото „Жолио Кюри“ е само на 3 минути пеша, а спокойна и приятна разходка през парка ще Ви отведе до центъра на града за около 20 минути.
Парк-хотел „Москва“ разполага със стандартни стаи, джуниър суитс и нови панорамни апартаменти, които предлагат спокойствие, уют и комфорт и разкриват неповторима гледка над София.

Настаняване:

Като участник в VI Годишен форум на директорите в предучилищното и училищното образование 2018 имате възможност да  се възползвате от преференциалните цени за нощувка в Парк-хотел „Москва“.
 

Цени за настаняване

НастаняванеБр. нощувкиЦена на човек с вкл. ДДС
Единична стая159 лева на човек
Двойна стая137 лева на човек
Цената за настаняване е на ден и включва нощувка и закуска на блок маса. Цената за настаняване не е включена в таксата за участие във форума и се заплаща на място във хотела. Организаторите поемат ангажимент за извършване на резервацията. При отказ на направена резервация се прилагат общите условия на хотела за отмяна на резервация.

Транспорт:

С метро:
От Централна автогара – София (Метро линия 2, метростанция „Централна жп гара“) се взема влак в посока Лозенец. Прави се смяна на метростанция „Сердика“ с Метро линия 1, като се взема влак в посока Младост.  Слиза се на метростанция „Фр. Жолио Кюри“. Парк-хотел „Москва“ се намира на около 600 метра ходене пеш.
От Интер Експо Център (магазин МЕТРО), гр. София (Метро линия 1, метростанция „Интер Експо Център – Цариградско шосе“ се взема влак в посока Център/Люлин. Слиза се на метростанция „Фр. Жолио Кюри“. Парк-хотел „Москва“ се намира на около 600 метра пеша ходене пеш.
Повече за разписанието на метрото вижте тук: http://www.metropolitan.bg/bg/schedule/type/2.html
С кола:
Изберете как да пристигнете със своя автомобил като използвате www.maps.google.com. За пътуващите с кола хотелът предлага платен паркинг.

Такса за участие:  180,00 лв. с ДДС

Таксата е на човек и включва участие във форума,  работни материали, 2 кафе-паузи, 2 обяда, удостоверение с 1 квалификационен кредит

Отстъпки:

20% отстъпка за членове на СБУ, СРСНПБ и Асоциацията на Cambridge училищата в България: 144,00 лв. с ДДС.

Краен срок за получаване на регистрации: 12.06.2018 г.

Доплащане:

Вечеря на 21.06.2018 г. в ресторант Панорама, Парк-хотел „Москва“: 30,00 лв.

Партньори на събитието са:

За въпроси и допълнителна информация, свързани с форума, можете да ни намерите на телефон: 02/974 17 81 или да ни пишете на електронен адрес: academy@raabebg.com