Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Конференции / Учителят в действие 2018

Учителят в действие 2018

Учителят в действие 2018

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ ФОРУМ

УЧИТЕЛЯТ В ДЕЙСТВИЕ 2018

Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда

05.09.2018 г., парк – хотел „Москва“, гр. София

 

Станете част от „Учителят в действие“ и през тази година  за да получите  вдъхновяващи идеи и иновативни решения, които да Ви помогнат да направите Вашата класна стая още по-креативна и по-насърчаваща.

 Иновативни обучителни методи и подходи за изграждане на мотивираща и подкрепяща развитието образователна среда

 Презентации, уъркшопи и съвременен тренингов формат

 14 ТОП обучители  с богат практически опит в провеждането на обучения и тренинги на педагогически специалисти

 Възможност за обмяна на опит и добри практики с над 300 колеги – учители от цялата страна

„Тези, които могат да променят образованието най-адекватно, са именно хората, които го познават най-добре – учителите.“ 

Сър Кен Робинсън

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Основен фокус в програмата тази година ще са теми, свързани с:

Иновации в обучението
Прилагане на метода „Дизайн мислене“ в обучението
Обърната класна стая и възможности на онлайн обучението
Работа в хетерогенна образователна среда
Ефективно взаимодействие с родителите
Преодоляване на стереотипите в класната стая и изграждане на позитивна образователна среда
Развитие на креативното мислене
Използване на коучинг подход в обучението

ЛЕКТОРИ:

Младен Владимиров

Повече от десет години работи в системата на средното образование.  Завършил е психология и е специализирал „Семейна терапия и консултиране“ и „Организационна психология“.  Бил е училищен психолог, кризисен психолог към „Национална мобилна група за психологическа подкрепа“ – МОМН.  Участвал е като обучител в проекти на МОН, посветени на „Насилието, агресията и тяхната превенция“. Специалист и обучител по теми, свързани с мениджмънт на класната стая, ефективни модели на взаимодействие, изграждане на позитивна образователна среда, интерактивни форми и методи в учебния процес.

Стоян Павлов

Специалист в сферата на приобщаващото образование с над двадесет годишен практически опит. Работил е по проблемите на деинституционализацията на специализираните институции за деца с тежки увреждания. Завършил е специална педагогика за деца с интелектуална недостатъчност и педагогика на зрително затруднените. Има няколко специализации в европейски страни и в САЩ. Водещ на обучения по теми, свързани с ефективна приобщаваща образователна среда, обучителните трудности, работа в хетерогенна класна стая и интерактивни методи за преподаване с драма игра.

Доц. д-р Гергана Дянкова

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Преподавател по Теория и практика на словесното общуване, Словесно-изпълнителско изкуство и Педагогическа реторика. Експерт-обучител в образователни и научно-изследователски проекти. Обучител към РААБЕ България от 2011 г. Обучител по теми, свързани с вербална и невербална комуникация, интерактивни техники и методи на обучение, стреса в учителската професия, тайм мениджмънт, лидерство и работа в екип.

Проф. д-р Даниела Тасевска

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Преподавател по Психология на развитието и Педагогическа психология. Експерт-обучител в образователни и научно-изследователски проекти. Обучител към РААБЕ България от 2010 година. Обучител по теми, свързани с развитие на логическото мислене, учене в сътрудничество, повишаване на мотивацията , формиране и управление на екипи, водене на преговори и училищна медиация.

Проф. дпн д-р Нели Иванова

Утвърден преподавател във Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски“. С богата преподавателска, научноизследователска и научноприложна дейност, свързана с методиката на обучението по български език и литература в началния етап на основната степен на образование. Позната е на широка аудитория студенти, докторанти, университетски преподаватели, методици, експерти и начални учители. Автор на 250 научни публикации. Ръководител на успешни научноизследователски проекти. 

Доц. д-р София Дерменджиева

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Преподавател по Предучилищна педагогика, Социално развитие на детето и по Социални проблеми на детството. Експерт-обучител в образователни и научно-изследователски проекти. Обучител към РААБЕ България от 2011 година. Обучител по теми, свързани с повишаване на мотивацията, управление на конфликти, преодоляване на професионалния стрес, изграждане на екипи, използване на интерактивни техники в образователния процес.

Лъчезар Африканов

Докторант по специалност „Управление на образованието“ към ПУ „Паисий Хилендарски“. Има над 12 г. опит в работата по международни образователни програми и проекти за развитие и обмен на добри практики в сферата на училищното и професионално образование. Сертифициран специалист по коучинг към първата българска школа по коучинг – Интюнити коучинг. Специализира в обучения по теми, свързани с въвеждане на коучинг подхода в образованието, развитието на лидерски компетентности и концепцията за учещите организации.

Д-р Офелия Иванова

Доктор по педагогическа и възрастова психология. Работи като педагогически съветник в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново. Дългогодишен обучител на РААБЕ България. Психолог в НПО „Асоциация Родители“ – гр. София, където системно  провежда  нетрадиционни родителски срещи „Малки разговори на големи теми“. Водещ на обучения по теми, свързани с прилагане на коучинг подход в обучението, работа с родители, работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание, техники за овладяване и контрол на професионалния стрес сред учителите.

Проф. д-р Тони Чехларова

Проф. Тони Чехларова е ръководител на секция „Образование по математика и информатика“ на ИМИ-БАН. Член е на международните мрежи STEM-PD-Net (от водещи европейски центрове за професионално развитие на учители по математика, информатика и природни науки), KeyCoNet. Участвала е в международни проекти като Dalest, InnoMathEd, Fibonacci, DynaMath, KeyCoMath (окачествен от Европейската комисия като “success story”), Mascil, Scientix (отличен като една от 100 най-значителни образователни иновации в международен контекст и един от първите 10 международни проекта, удостоен с такова отличие на международното изложение BETT 2017), STEM-PD-Net и др. 

Елена Томова

Притежава дългогодишен опит в училище като учител, заместник-директор и директор. Специалист по география и икономика. Автор на учебници и учебни помагала по география и икономика. В момента редактор в ИК „Анубис“. От 2011 г. обучител на РААБЕ България. Има над 250 проведени обучения с педагогически специалисти в цялата страна. Автор на обучителни програми в областта на използването на електронни ресурси в обучението и работата с интерактивна дъска, учителското и ученическото портфолио, разработването на ефективни модели на учебно занятие, иновативни форми и методи на обучение и др. 

Минчо Николов

Минчо Николов завършва магистърска програма по “Трудова и организационна психология” в СУ “Св. Кл. Охридски”. Предстои му да придобие докторска степен по организационна психология в същото висше училище. С обучителна и консултантска дейност се занимава от 2009 г. Провел е множество обучения, тренинги и тиймбилдинг в образователни институции. Основните сфери на обучение са свързани с преодоляването на професионалния стрес, ефективното управление на емоционалната и социлна интелигентност, кариерното ориентиране и развитие, успешното самопрезентиране и формирането на “soft skills” (меки умения).

Всичко за директора, училището и детската градина на едно място.

Вилиана Калайджиева

Училищен психолог и психолог по кризисна интервенция. Води обучения по теми, свързани с ефективни техники за комуникация и работа с деца, ученици, учители и родители, сътрудничество и работа в екип, управление на конфликти и диагностициране на индивидуалните особености на учениците, фактори и модели за повишаване на мотивацията при учениците.

Всичко за директора, училището и детската градина на едно място.

Ангел Ангелов

Ангел Ангелов – Ачо е учител по информационни технологии в СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен. Докторант е по Методика на обучението по информатика и информационни технологии към ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. Ръководител на „KODU България“ – образователна инициатива на „Microsoft България. Автор на над 20 научни публикации в областта на технологиите и образованието. Избран е от Microsoft като Microsoft Innovative Educator Expert (MIE Expert – иновативен учител) за 2015 г.

Снежина Георгиева

Снежина Димитрова Георгиева е заместник-директор учебна дейност на 105. СУ от 2011 г. Тя е дългогодишен квалифициран преподавател по английски език и география и икономика. Притежава международен Кеймбридж сертификат за учители Teaching Knowledge Test, Oxford Certificate of English, международен сертификат Microsoft Office Specialist, сертифициран оценител на държавни зрелостни изпити, автор на учебни програми по английски език, рецензент на учебни системи по английски език, лектор в методически семинари, с многобройни педагогически квалификации в сферата на интерактивните методи на преподаване и приложението на дигиталните технологии в образованието. Обучител по теми, свързани с интерактивните методи на преподаване и приложението на дигиталните технологии в образованието, медийната грамотност в чуждоезиковото обучение и успешното използване на онлайн приложения в класната стая.

 

8:00 – 9:00Регистрация
Голяма зала – Европа + Конферанс 1
9:00 – 9:15Откриване
9:15 – 10:00Образованието днес – традиции и нови предизвикателства

Младен Владимиров

10:00 – 10:30
Кафе-пауза
Зала Европа
Зала Киев
Конферанс
10:30 – 12:00Проактивният учител в епохата на креативността – защо, какво и как в съвременното образование

Доц. д-р Гергана Дянкова

Проф. д-р Даниела Тасевска

Доц. д-р София Дерменджиева

Мениджмънт на класа в дигиталната класна стая

Ангел Ангелов – Ачо

Предизвикателството хетерогенна образователна среда

Стоян Павлов

12:00 –13:00
Обяд
Зала Европа
Зала Киев
Конферанс 2
Конферанс 4
13:00 – 14:00Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда

Лъчезар Африканов

Формиране на комуникативноречеви компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование

Проф. дпн. д-р Нели Иванова

Ефективни педагогически стратегии и техники за общуване с родителите

Д-р Офелия Иванова

Ролята на стереотипите и предразсъдъците при изграждане на позитивна класна стая

Младен Владимиров

14:00 –15:00Обърната класна стая и синхронно електронно обучение в облачното пространство

Снежина Георгиева

(Само) оценката

Проф. Тони Чехларова

15:00 – 15:30
Кафе-пауза
Зала Европа
Зала Киев
Конферанс 2
Конферанс 4
15:30– 17:00Успешно и ефективно управление на емоционалната интелигентност в професионален и личен план

Минчо Николов

Ролята на учителя в процеса на ефективно управление на иновациите в процеса на обучение

Елена Томова

Коучинг подходът в класната стая. Добри световни практики

Лъчезар Африканов

Лидерство и работа в екип

Вилиана Калайджиева

17:00 – 17:10Преместване в зала Европа
17:10 – 17:30Закриване + Томбола

МЯСТО:

Събитието ще се проведе в Парк-хотел „Москва“, гр. София.

Парк Хотел „Москва” е разположен в дипломатическия квартал на София, в близост до идеалния център и непосредствено до най-големия столичен парк – Борисовата градина. Станцията на метрото „Жолио Кюри“ е само на 3 минути пеша, а спокойна и приятна разходка през парка ще Ви отведе до центъра на града за около 20 минути.

Парк-хотел „Москва“ разполага със стандартни стаи, джуниър суитс и нови панорамни апартаменти, които предлагат спокойствие, уют и комфорт и разкриват неповторима гледка над София.

 

НАСТАНЯВАНЕ:

Като участник в IV Национален учителски форум имате възможност да  се възползвате от преференциалните цени за нощувка в Парк-хотел „Москва“.

Цени за настаняване

Настаняване
Бр. нощувки
Цена на човек с вкл. ДДС
Единична стая159
Двойна стая137

Цената за настаняване е на ден и включва нощувка и закуска на блок маса. Цената за настаняване не е включена в таксата за участие във форума и се заплаща на място във хотела. Организаторите поемат ангажимент за извършване на резервацията. При отказ на направена резервация се прилагат общите условия на хотела за отмяна на резервация.

ТРАНСПОРТ:

С метро:

От Централна автогара – София (Метро линия 2, метростанция „Централна жп гара“) се взема влак в посока Лозенец. Прави се смяна на метростанция „Сердика“ с Метро линия 1, като се взема влак в посока Младост.  Слиза се на метростанция „Фр. Жолио Кюри“. Парк-хотел „Москва“ се намира на около 600 метра ходене пеш.

От Интер Експо Център (магазин МЕТРО), гр. София (Метро линия 1, метростанция „Интер Експо Център – Цариградско шосе“ се взема влак в посока Център/Люлин. Слиза се на метростанция „Фр. Жолио Кюри“. Парк-хотел „Москва“ се намира на около 600 метра ходене пеш.

Повече за разписанието на метрото вижте тук: http://www.metropolitan.bg/bg/schedule/type/2.html

С кола:

Изберете как да пристигнете със своя автомобил като използвате www.maps.google.com.

 

Такса за участие: 78,00 лв. с ДДС

Таксата е на човек и включва участие във форума,  работни материали, 2 кафе-паузи, 1 обяд, 3-месечен достъп до платформата за онлайн обучение на РААБЕ България,  удостоверение с 1 квалификационен кредит

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР: РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Събитието се организира в партньорство с: