Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Конференции / Първи национален учителски форум 2015

Първи национален учителски форум 2015

Първи национален учителски форум 2015

Учителят в действие
Съвременни методи и подходи за ефективно преподаване

10-11 септември 2015 г., гр. София, хотел „Рамада София“

 

Форумът има за цел да събере на едно място учители  и образователни експерти от цялата страна и да се превърне в място за популяризиране на добри педагогически практики за изграждане на ефективна учебна среда и прилагане на иновативни методи и подходи в учебния процес.

В рамките на двудневната програма ще имате  възможност да почерпите идеи  и да обмените опит с колеги по различни теми, свързани с:

 • мениджмънта на класа и изграждането на позитивна класна стая;
 • оценяването и измерването на постиженията на учениците;
 • използването на електронни ресурси в  обучението;
 • създаването и употребата на тестови задачи;
 • развитието на функционалната грамотност и дигиталната компетентност у учениците.

 

Защо да вземете участие във форума?

 1. Ще бъдете едни от първите, които ще поставят началото на нова ежегодна полезна инициатива
 2. Ще срещнете много Ваши колеги, с които ще обмените опит
 3. Ще имате възможност да получите отговор на конкретни въпроси, които Ви интересуват
 4. Ще научите нови подходи и техники за работа в час с учениците
 5. Ще се запознаете с последните тенденции в мениджмънта на класа
 6. Ще допълните знанията си относно текущото оценяване на учениците и измерването на постиженията им
 7. Ще се научите как да стимулирате и развивате различни умения и компетентности у Вашите ученици
 8. Ще разширите познанията си относно използването на електронни ресурси в обучението
 9. Ще получите комплект работни материали
 10. Ще получите сертификат за участието си в Първи национален учителски форум

Лектори на форума

Лектор: Неда Кристанова

Неда Кристанова от 2006 г. е директор на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) – звено към Министерство на образованието и науката, с основно поле на дейност разработване на инструментариум (тестове, оценъчни скали и процедури) за външно оценяване на резултатите на учениците. Като директор на ЦКОКУО, има шанса да бъде част от екипа, който през 2007 г. започва ключова реформа в средното образование, свързана с въвеждането на национално външно оценяване за учениците на определени етапи от тяхното образование и, може би, най-важното – провеждане на държавни зрелостни изпити в края на средното образование. 

 

Лектор: Ангел Ангелов

Учител по информационни технологии към СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен. Докторант по Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Избран от Microsoft като World Microsoft Innovative Educator Expert (MIE Expert – иновативен учител) за 2015 г. Носител на международната награда Best Achievement | Runner-up. Носител на множество международни и национални отличия, свързани с образованието. Автор и съавтор на над 15 учебни помагала и справочна литература, свързана с използването на ИКТ в образованието. Автор на над 20 научни публикации, представени на международни образователни форуми.

 

Лектор: проф. д-р Ангел Петров

Преподавател по методика на обучението по български език в Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на 3 монографии и на повече от 100 студии и статии по проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език, на дискурса и дискурсната компетентност на учениците, на оценяването по български език с тестови системи и др. Съавтор е на учебници и учебни помагала по български език. Бил е заместник-декан на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Кл. Охридски” (2005 – 2007 г.). Ръководител на катедрата по методика в същия факултет. Работи активно като обучител на преподаватели по български език и литература.

 

Лектор: Галя Шуманова

Завършила СУ със специалност химия – производствен профил и методика на преподаването по химия, с близо 15-годишен стаж като учител по химия и I ПКС; от 9 години работи като главен експерт в ЦКОКУО, където се занимава с разработване и апробиране на модели и механизми за вътрешно и външно оценяване в училищното образование; организира разработването и апробирането на изпитни материали за различни видове изпити; създава, поддържа и актуализира база данни с изпитни материали; участва в организацията и провеждането на различните видове контролни дейности, свързани с качеството на училищното образование. Провежда обучителни и работни семинари с учители по природни науки на теми, свързани с оценяването и повишаване качеството на училищното образование.

 

Лектор: Росица Димова

Росица Димова – ръководител на Център за кариерно ориентиране – Бургас, магистър по психология, сертифициран GCDF консултант от 2006 г. и супервизия на кариерното ориентиране, посланик на мобилността и обучител по програмата Ориентиране за мобилност към Център за развитие на човешките ресурси, обучител на групи и индивидуално консултиране – професионално ориентиране, ключови компетенции, умения за пригодност за заетост и съдействие при избор на кариера, 4 годишен опит като педагогически съветник и психолог.

 

 

Лектор: доц. Емил Бузов

Преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Автор на повече от 30 статии и 6 монографии в областта на образованието. Изпълнителен директор на фондация „Програма Стъпка по Стъпка“, създал мрежа от образователни институции, реализирал успешно повече от 20 образователни проекта по програми като ФАР, Сократ, МАТРА, UNDP, USAID, ETUCE, Отворено общество – Ню Йорк, Будапеща и София.

 

 

Лектор: проф. д-р Жулиета Савова

Проф. д-р Жулиета Савова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, докторска степен в областта на педагогическите науки. Проф. д-р Ж. Савова е била ръководител на катедра „Дидактика”, Декан на Факултета по педагогика на СУ” Св. Климент Охридски. Има три дългосрочни специализации в Англия (Британски съвет), Япония (Японско министерство на образованието) и САЩ (Фулбрайтова стипендия), както и на няколко краткосрочни специализации в Европа и САЩ. Работила е по международни проекти, вкл. на ЮНЕСКО, била е дългосрочен експерт на Съвета на Европа по подготовката на учители. Участва в български проекти, вкл. финансирани със средства по европейски програми. 

 

Лектор: проф. д-р Кирил Банков

Кирил Банков е професор във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Повече от 20 години е свързан с обучението и подготовката на учители по математика. Координатор е на национални и международни изследвания, използващи тестовото оценяване в образованието. Заслужава да се отбележат проектите TIMSS (национален координатор за България, а после член на международния експертен съвет), TEDS-M и FIRSTMATH (и в двете е международен координатор по математика). Председателства Европейската матура през 2014 г. Лектор е на обучителни семинари у нас и в чужбина. С настоящата тема е свързана книгата му „Увод в тестологията“.

 

Лектор: Людмила Зафирова

Людмила Зафирова е докторант и асистент по Дидактика на родинознанието и природознанието към Катедра „Начална училищна педагогика“ (НУП) на Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) към СУ „Св. Кл. Охридски“. Професионалният си път започва като начален педагог, а от 2002 г е щатен преподавател на ФНПП към СУ „Св. Кл. Охридски“. Ръководител е на екипа, разработващ инструментариума за национално външно оценяване по Човекът и природата за 4. клас от 2008 г. насам. Организатор, автор на работни материали и лектор е на редица обучения по проблемите на оценяването и самооценяването. Участва в повече от 10 български и международни проекти.

 

Лектор: гл. ас. д-р Мая Падешка

Преподавател по методика на обучението по български език в Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”. Защитава докторска дисертация по методика през 2008 г. Автор е на монографията „Наративът в образователния процес по български език” , както и на научни статии по проблеми на ученическите текстове, оценяването, обучението по български език в интеркултурна среда. Член на авторски колектив за създаване на учебници и учебни помагала по български език. Има редица индивидуални квалификационни дейности по програми на Европейската комисия и на Съвета на Европа, насочени основно към обучението на учители, преподаването на езици, развиването на интеркултурни, интердисциплинарни умения.

 

Лектор: Младен Владимиров

Младен Владимиров, завършил е психология и е специализирал „Семейна терапия и консултиране“ и „Организационна психология“. Повече от десетилетие работи в системата на средното образование. Бил е училищен психолог в две от големите столични училища и помощник-директор, кризисен психолог към „Национална мобилна група за психологическа подкрепа“ – МОМН. Участвал е като обучител в проекти на МОН, посветени на „Насилието, агресията и тяхната превенция“. В момента работи като психолог към проект, осъществяван от МОН, психолог- консултант на частна практика и обучител по теми на РААБЕ България, свързани с проблемното поведение в училище и изграждане на позитивен микроклимат в клас.

 

Лектор: доц. д-р Тони Чехларова

Тони Чехларова е ръководител на секция Образование по математика и информатика в Института по математика и информатика – БАН. Интересите й са свързани с приложения на информационните технологии в образованието, изследователски подход в обучението по математика, междупредметни връзки, математика и изкуство, рефлексия, занимателна математика. Участник е в европейски проекти като DALEST, InnoMathEd, Fibonacci, MaSciL, DynaMat, SCIENTIX, KeyCoMath и др., в математически пърформанси и фестивали на науката, в квалификации на учители по математика, информационни технологии, начални учители, на изявени учители различни предметни области, на представители на неправителствения сектор за идентифициране и подкрепа на таланти и др.

Форумът се проведе в хотел „Рамада София“

 

Хотелът е разположен срещу Централна гара “София“, съвсем близо до центъра на столицата.

Хотел “Рамада София“ е най-големият градски хотел на Балканския полуостров, който е специализиран в областта на конгресния, корпоративния и групов туризъм. Хотелът предлага богато разнообразие от услуги – както за индивидуални гости, така и за групи. Хотелът разполага с 568 двойни и единични стаи с климатик, 14 луксозни апартамента с джакузи, 20 свързани стаи.

Хотел “Рамада София“

 

Събитието се организира с подкрепата на:

Партньори на събитието са: