Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Конференции / IІІ Есенен форум на директорите в системата на образованието

IІІ Есенен форум на директорите в системата на образованието

IІІ Есенен форум на директорите в системата на образованието

Управление и развитие на образователната институция в контекста на новия програмен период

04-05 септември 2014 г., гр. София, СПА Хотел „Царско село“

За трета поредна година РААБЕ България организира професионален форум на директори в системата на образованието. Събитието се утвърждава като успешна комуникационна платформа за популяризиране на добри мениджърски практики в управлението на училището и детската градина.

Акцент в програмата бе ефективното управление на образователната институция в контекста на новия програмен период. Участниците получиха работещи модели от практиката и възможност да обменят опит с експерти по въпроси, свързани с:

  • участие в проекти, финансирани от европейските фондове;
  • съвременни модели за управление на учебното заведение;
  • квалификация чрез дистанционно обучение;
  • образователно включване;
  • провеждане на обществени поръчки;
  • оценка труда на учителите.

 

Вашите 20 предимства при участие във форума:

По време на форума Вие ще:

1. Станете част от най-голямата национална среща на училищни директори.

2. Обмените опит и добри практики с Ваши колеги от цялата страна.

3. Получите актуална информация за ефективни управленски стратегии.

4. Участвате в работни сесии, водени от лектори – утвърдени специалисти в областта на образованието.

5. Получите индивидуални консултации по важни за Вас въпроси

6. Участвате в дискусия по актуални въпроси, свързани с управлението на ресурсите, като фактор за постигане на качествено образование.

7. Получите комплект работни материали и компактдиск с обучителни презентации

8. Вземете сертификат за участие във форума.

9. Получите преференциални цени за продукти и услуги на РААБЕ България.

10. Работите в модерна и комфортна среда.

След форума вие ще:

11. Сте наясно с предизвикателствата при кандидатстване и изпълнение на образователни проекти през новия програмен период.

12. Прилагате добри практики за диагностициране на силните и слабите страни в управлението на учебното заведение.

13. Имате различни варианти за въвеждане на училищна система за управление на качество.

14. Сте запознати с изграждането на включваща образователна среда и оценяване възможностите за развитие на включващи учители.

15. Знаете перспективите и възможностите на дистанционното обучение.

16. Прилагате механизми за насърчаване на личностното и кариерното развитие на педагогическите специалисти.

17. Можете да разработвате и управлявате проекти по европейски програми в сферата на училищното и предучилищното образование.

18. Разполагате с механизми за оценяване качеството на работа на учителите, свързани с подобряване качеството на образователно-възпитателния процес.

19. Използвате възможностите да бъдете преки бенефициенти по проекти, финансирани от европейските фондове.

20. Подобрите учебната среда във Вашето учебно заведение.

Теми и лектори

 

Лектор: Даниела Везиева
Тема: Новият програмен период – възможности за развитие на училищата и равен старт за европейска интеграция

Новият програмен период е свързан с приоритетите на Европейския съюз – учене през целия живот, възможност за преквалификация на младите хора и валидиране на придобити знания и умения извън училище. Всичко това открива пред образователните институции възможности за развитие и превръщането им в образователни и социални центрове. По време на форума ще бъдат разгледани възможностите на образователните институции да бъдат преки бенефициенти по проекти, финансирани от европейски фондове, и в кои случаи могат да бъдат партньори.

Лектор: Даниела Везиева

Началник отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ от 2000 г. в Регионален инспекторат по образованието, гр. Русе. От 2007 г. представлява Министерството на образованието и науката в Бюджетния комитет на Европейски училища в Брюксел. Обучава възрастни по различни международни и национални проекти и програми.

 

Лектор: Корнелия фон Илземан
Тема: Системата за инспектиране в Германия и ролята й за повишаване на качеството на училищното образование

Една част от федералните провинции на Германия имат опит с инспектирането на училищата. Чрез инспектирането се оценява качеството на преподаване и процеса на развитие на училището. В рамките на презентацията ще бъде представено по какви критерии и с какви процедури се инспектират училищата в Германия.

Лектор: Корнелия фон Илземан

Корнелия фон Илземан има 20 годишен професионален опит като учител по математика и история. Била е Ръководител на отдел в образователните ведомства на двете федерални провинции Хамбург и Бремен и е отговаряла за повишаване качеството на образование в училищата. През последните години е Ръководител на Комисията по образование към Постоянната конференция на министрите на образованието и културата, чиято основна задача е съгласувано да координира работата на министрите в отделните федерални провинции.

 

Д-р Вацлав Троян
Тема: Училищният директор и неговата роля, отражение на ситуацията в Чехия

Ръководител на катедра Център за Училищен мениджмънт към Педагогически факултет на Карловски университет, Прага; ръководител на проект Професионално развитие на ключовите компетентности на управленския персонал в училищата, финансиран от Европейския социален фонд. Член на колегията на деканите на педагогическия факултет на Карловски Университет в Прага, проектен ръководител на факултета и началник на отдел проекти. Съ-гарант на дисциплина Училищен мениджмънт и член на експертната група на Националния институт за продължаващо обучение. Работи съвместно с Министерство на образованието, младежта и спорта върху система за обучение на управленския персонал в Чешката република. От 2011 е член на екип от експерти в международния проект European Policy Network on School Leadership.

Лектор: Д-р Вацлав Троян

 

Д-р Мартин Курц
Тема: Дистанционното обучение в Германия – условия и перспективи

Дистанционното обучение в Германия е във възход – офертите и броят на участниците непрекъснато се увеличава. Неговата гъвкава форма е идеален начин за продължаваща квалификация за професионалисти от различни сфери на дейност. В Германия тази форма на обучение се радва на голямо доверие сред потребителите. Това се дължи от една страна на факта, че в Германия съществува специален закон, който защитава участниците във формите на дистанционно обучение, от друга страна качеството на всяка оферта се контролира от отделна държавна агенция. Презентацията ще представи правната рамка и нейното положително въздействие върху развитието на дистанционното обучение в Германия. В допълнение ще бъде представено многообразието на дистанционното обучение чрез различни предложения и форми на обучение за отделните целеви групи. Накрая дистанционното обучение ще бъде представено в числа и факти, както за общообразователната и професионалната квалификация, така и за висшето образование.

Лектор: Д-р Мартин Курц

Д-р Мартин Курц е управител на най-големия център за дистанционно обучение в Германия, който обучава около 80 000 участници всяка година. Този център принадлежи към Клет групата, една от водещите компании за образование в Европа. Специалист в областта на бизнес администрацията, журналистиката и науките за комуникация. Повече от 20 години работи в областта на продължаващото професионално обучение в Германия и Европа. От 2000 до 2012 година е Председател на Форум за Дистанционно Е-обучение – водеща асоциация за дистанционно обучение в Германия. От 2014 г. е зам. председател на Европейската асоциация за дистанционно обучение (EADL), която обединява доставчици на услугата дистанционно обучение от повече от 20 страни в Европа, Азия и Америка. Старши експерт по организация на средното образование в РИО, гр. Враца. Работила е като възпитател, педагогически съветник, помощник-директор по учебната дейност, директор. Работата й като експерт по организация на средното образование е свързана с координация и контрол на управленската дейност на директорите на училища.

 

Лектор: д-р Калоян Дамянов
Тема: Включващото обучение във фокуса на европейските и националните образователни политики

Ще бъдат разгледани европейските и българските приоритети за образованието на всички ученици в класната стая (включително ученици със специални образователни потребности, мигрантски деца, надарени ученици и др.). Директорите ще се запознаят с изграждането на включваща среда и оценяване възможностите за развитие на включващи учители. Ще могат да се запознаят с процедури и системи за оценка на специалните образователни потребности.

Лектор: д-р Калоян Дамянов

Председател на Националната асоциация на ресурсните учители. Доктор по специална педагогика и хоноруван преподавател в СУ „Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“ и Тракийски университет.

 

д-р Анна Сурова Чуликова
Тема: Модел на образователно включване в Словакия – добри практики

Изследователски институт по детска психология и патопсихология, Методическо-педагодически център. Завършва Коменски Университет в Братислава, където защитава и докторат. През деветдесетте години работи като инспектор и методик в Братислава II, а по-късно в методическо-педагогическия център в Братислава. През 2006 става генерален мениджър на едно успешно начинание – международния педагогически конгрес в Словакия – Форум по педагогика. От 2011 е проектен мениджър в Изследователски институт по детска психология и патопсихология.

Лектор: д-р Анна Сурова Чуликова

 

доц. д-р Емил Бузов
Тема: Управленски технологии за оценка труда на учителя в детската градина

Директорите ще се запознаят със съвременното разбиране за оценка на труда на учителите и механизми за оценяване качеството на работа на учителите, свързани с подобряване качеството на образователно-възпитателния процес в детската градина.

Лектор: доц. д-р Емил Бузов

Преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Автор на повече от 30 статии и 6 монографии в областта на образованието. Изпълнителен директор на фондация „Програма Стъпка по Стъпка“, създал мрежа от образователни институции, реализирал успешно повече от 20 образователни проекта по програми като ФАР, Сократ, МАТРА, UNDP, USAID, ETUCE, Отворено общество – Ню Йорк, Будапеща и София.

Тема: Основни етапи от подготовката и провеждането на обществени поръчки. Специфика на обществените поръчки, провеждани в рамките на програми и проекти

По време на форума пред директорите ще бъдат представени основните промени в Закона за обществените поръчки от 2014 г. На фокус ще бъдат и промените свързани с минималните изисквания към участниците в обществена поръчка, оценка на офертите, планирането на дейности по проект с оглед изискванията на ЗОП и осъществяването на предварителен и последващ контрол на обществените поръчки.

Лектор: Мартин Петков

Притежава над десет години опит в публичния и частния сектор в сферата на управление на средства от предприсъединителните програми и Структурните фондове на ЕС. От 2007 г. работи като външен експерт и оценител към структури, управляващи средства от Структурните фондове на ЕС и като консултант на бенефициенти по схеми за безвъзмездна помощ.

Лъчезар АфрикановТема: Разработване и управление на проекти по европейски програми в сферата на предучилищното / училищното образование

По време на форума ще бъде направен кратък обзор на европейските образователни приоритети в сферата на предучилищното/ училищното образование. Това ще позволи на участниците да осъзнаят, кои са ключови теми, по които ЕС ще очаква разработване на проекти. Част от презентацията ще бъде посветена и на актуалните възможности за кандидатстване по различни образователни програми в България и чужбина. Ще бъде представен анализ на основните елементи на успешния международен образователен проект, в който ще бъдат включени примери от практиката както на национално, така и на европейско ниво

Лектор: Лъчезар Африканов

Лекторът е началник отдел „Подкрепа за образователните политики“ в Център за развитие на човешките ресурси, Национална агенция за Програма „Еразъм+“. През последните 8 години той заема различни позиции в Националната агенция и има опит във всички етапи на управлението на европейските образователни програми, насочени към училищното и професионално образование. В допълнение координира изпълнението на редица европейски инициативи в подкрепа на образователната система като Еврогайдънс, Европас, eTwinning, Евридика и ECVET.

Форумът се проведе сред богата зеленина в полите на Витоша, на 15 мин. от центъра на гр. София в СПА Хотел „Царско село“:

царско село - хотел

Събитието се организира с подкрепата на:

Спонсори на Форума:

За въпроси и допълнителна информация, свързани с форума, можете да ни намерите на телефон: 02/974 17 81 или да ни пишете на електронен адрес: academy@raabebg.com