Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Конференции / II Есенен форум на директорите в системата на училищното образование

II Есенен форум на директорите в системата на училищното образование

II ЕСЕНЕН ФОРУМ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

За качествено образование чрез ефективно управление на ресурсите

04-05 септември 2013 г., гр. София, хотел „Хилтън“

За втора поредна година РААБЕ България организира професионален форум на директори в системата на образованието. Събитието се утвърждава като успешна комуникационна платформа за популяризиране на добри мениджърски практики в управлението на училището.

Успехът на форума през 2012 г. ни мотивира и амбицира той да стане ежегодна среща на директорите от цялата страна.

Акцент в програмата тази година бе ефективното управление на ресурсите с цел постигане на качествено образование. Участниците получиха работещи модели от практиката и възможност да обменят опит с експерти по въпроси, свързани с:

  • привличане на допълнителни финансови средства;
  • подобряване на материалната база;
  • водене и съхранение на училищната документация;
  • извършване на последователен и ефективен контрол;
  • сключване и прекратяване на трудови правоотношения;
  • организиране на различните форми на обучение;
  • мотивиране на персонала за повишаване на квалификацията;
  • оценяване работата на персонала.

Официални гости на събитието:

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
Евгения Костадинова – Директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“
Самуил Шейнин – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България
Румен Джуров – държавен експерт в Министерство на културата
Райнхард Крап – ръководител на отдел „Политика и протокол“, Посолство на Германия в България
Началници и старши експрети от Регионални инспекторати по образованието на МОН

Филип Хаусман

Специален гост на форума: Филип Хаусман

Член на борда на директорите на Издателска група „Клет“.

Издателска група Клет е международна компания, която обхваща 59 фирми с представителства в 17 държави. Групата е един от най-големите доставчици на образователни услуги и ресурси в Европа.

Вашите 20 предимства при участие във форума:

По време на форума Вие ще:

1. Станете част от най-голямата национална среща на училищни директори.

2. Обмените опит и добри практики с Ваши колеги от цялата страна.

3. Получите актуална информация за ефективни управленски стратегии.

4. Участвате в работни сесии, водени от лектори – утвърдени специалисти в областта на образованието.

5. Получите индивидуални консултации по важни за Вас въпроси.

6. Участвате в дискусии по актуални въпроси, свързани с управлението на ресурсите, като фактор за постигане на качествено образование.

7. Получите комплект работни материали и компактдиск с обучителните презентации.

8. Вземете сертификат за участие във форума.

9. Получите преференциални цени за продукти и услуги на РААБЕ България.

10. Работите в модерна и комфортна среда.

 

 

След форума вие ще:

11. Разполагате с конкретни управленски подходи за развитие на училището като „учеща се организация“.

12. Усъвършенствате институционалното портфолио на училището си.

13. Прилагате нови механизми за диагностика на нуждите от развитие на персонала в училищната организация.

14. Имате варианти за разработване на квалификационна програма на своето училище.

15. Разполагате с ефективен модел за водене и съхранение на училищната документация.

16. Обогатите и усъвършенствате практиката си при осъществяване на последователен и ефективен контрол.

17. Използвате варианти за изработване и утвърждаване на условия и ред за организиране и провеждане на изпити при различни форми на обучение.

18. Внедрите механизми за привличане на допълнителни средства и за оптимизиране на разходите.

19. Прилагате всички правни основания за сключване и прекратяване на трудови правоотношения.

20. Подобрите учебната среда във Вашето училище.

Теми и лектори

 

проф. Силвия Николаева
Тема: Училището като учеща се организация – връзката между вътрешноорганизационното учене и устойчивото развитие на човешките ресурси в образованието

Съвременната теория и практика на училищното управление са силно повлияни от парадигмата за устойчивото развитие на хората, техните професионални среди и организации. Именно поради това през последните години и у нас се наложи разбирането за училището като учеща се организация, която е в състояние да използва всяка своя дейност, събитие, хора или резултат като ресурси за собственото си израстване и напредък. По време на форума ще бъдат очертани възможностите и предимствата на „учещото се училище“ чрез конкретни управленски подходи, инструменти и практики – проектно-базирано управление на училището, учителско и ученическо портфолио, менторска подкрепа, валидиране на умения и компетенции, придобити по неформален път, майсторски класове и много други.

Лектор: проф. Силвия Николаева

Професор във Факултета по педагогика на СУ „Климент Охридски“, доктор по педагогика на Софийския и Виенския университети. Специализирала е в редица европейски и други страни. Автор е на над 100 книги, студии и статии в сферата на теория на образованието, социална педагогика, международно образование, мениджмънт на класа, неформално образование, проектно-базирано учене и образование.

 

Иван Панайотов
Тема: Планиране на квалификационната дейност в училището в условията на модернизация на образователната система

Високо квалифицираните кадри са един от най-важните ресурси в съвременното училище. Отговорна задача на всеки директор на училище е да познава съвременните концепции и добри практики за управление на човешките ресурси. Повишаването на професионалното развитие на педагогическите специалисти е една от тях.
Темата предлага на директорите прагматични подходи за стимулиране и мотивиране на учителите за участие в различни видове обучения с цел поддържане и повишаване на квалификацията в съответствие с индивидуалните им потребности и приоритетите на училището. Представят се идеи за разработване на инструментариум за диагностика на нуждите от развитие на персонала в училищната организация, както и за създаване на условия за прилагане и оценяване на придобити вследствие на квалификационната дейност знания, умения и компетентности.

Лектор: Иван Панайотов

Началник на РИО, гр. Хасково от 2006 до 2013 г. Работил е като учител, помощник-директор на училище, експерт по организация на средното образование и началник на отдел в РИО. Провежда обучения на директори на училища по теми, свързани с развитие и мотивиране на персонала, контрол и оценяване в училище, оперативно управление на организацията.

 

Елена Златева
Тема: Трудово-правни норми и процедури, гарантиращи устойчивост на училищната институция

Трудово-правните норми и процедури са неразделна част от работата на директора. Законосъобразното им изпълнение спестява време и неудобства при назначаването на работници и служители, както и последващо при необходимост прекратяване на трудово правоотношение. Освен това създава ясни правила за работа и осигурява значително намаляване на разходите, вследствие на правилен първоначален подбор на персонала за постигането на качествен учебен процес.
Ще бъдат представени правните основания за сключване и прекратяване на трудови правоотношения, както и коментар на относимата съдебна практика. Ще бъде акцентирано и върху законосъобразното извършване на подбор по чл. 329 от КТ и прилагането на предварителната закрила по чл. 333 от КТ.

Лектор: Елена Златева

Специалист по трудово право в образователната система и ЗОП.

 

Лорета Колева
Тема: Успешни управленски практики за водене на училищната документация и осъществяване на ефективен контрол

Организацията на воденето и съхранението на училищната документация и контролът на училищната дейност са сред приоритетите на ръководителя на институцията. Те са предизвикателство пред съвременния директор в контекста на управлението на хората, средата и организацията. Координираното водене на документация и ефективният контрол изискват познаване и правилно прилагане на нормативната уредба, както и оптимизиране на времето за изпълнение на задачите.
По време на форума пред директорите ще бъде представен успешен модел за водене и съхранение на училищната документация – точни и ясни правила за отговорностите, сроковете и прилагането на нормативните основания. Ще бъдат дискутирани ползите от последователния и ефективен контрол като коректив и гарант за качество на предлаганото от училището образование. Ще бъдат предложени подходи за осъществяването му, както и отразяване и проследяване на резултатите от него.

Лектор: Лорета Колева

Старши експерт по организация на средното образование в РИО, гр. Враца. Работила е като възпитател, педагогически съветник, помощник-директор по учебната дейност, директор. Работата й като експерт по организация на средното образование е свързана с координация и контрол на управленската дейност на директорите на училища.

 

Пламен Иванов
Тема: Различните форми на обучение – използвани и неизползвани възможности

Защо характеристиките, процедурите и организацията на „формите за обучение“ са важна част от управлението на ресурсите в училищната институция? В основата на понятието „форма на обучение“ стоят характеристиките на начина на обучение, а обемът му включва учебните предмети, при които обучението има тези характеристики. Те изискват много задълбочено познаване на нормативните основания, задължителните процедури при организиране и документиране, разработване и утвърждаване на учебни планове, разпределение на часове и възлагане на нормативи, отразяване на резултатите от обучението. В тази специфика съществуват както пропуски и трудности, така и възможности за оптимизиране на работата и намиране на по-благоприятни условия за обучение и възпитание на деца и ученици.
В темата се разглеждат често допускани пропуски, коментират се типични казуси, предлагат се варианти при вземане на решения за избор на форми на обучение, определяне на учениците, които ще се обучават в тях, изработване и утвърждаване на условия и ред за организиране и провеждане на изпити и др.

Лектор: Пламен Иванов

Специалист по математика и информатика, допълнителна квалификация по Управление на образованието. Работил е като учител, директор на гимназия, старши експерт по организация на средното образование. От 2002 до 2010 г. е началник на РИО, Софийска област. Понастоящем е главен експерт в Синдиката на българските учители.

 

д-р Маргарита Ананиева
Тема: Ефективното управление на финансовите ресурси – основа за стабилност на институцията

Съвременното разбиране за добро управление на училището е насочено към създаване и осъществяване на ефективни политики в управлението на финансовите ресурси. По време на форума ще бъде разгледана ролята на директора за привличане на допълнителни средства и за оптимизиране на разходите. На фокус ще бъдат и различни техники за съставяне и изпълнение на бюджета с цел рационално използване на финансовите ресурси – заплащане на труда, текуща издръжка и капиталови инвестиции. Ще бъдат представени функцията на директора за прозрачност и отчетност при управлението на финансовите ресурси, както и ролята на местната общественост при подготовката на делегирания бюджет на училището и в контрола по изпълнението му.

Лектор: д-р Маргарита Ананиева

Завършила е УНСС, гр. София и докторантура в СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е ръководни позиции в Министерство на икономиката и РИО – София-град. Специализирала е в Брюксел и Белгия по проблемите на устойчивото развитие на образованието, участвала е в международни проекти и национални програми в областта на образованието. Лектор по икономика и управление на финансовите ресурси в образованието при условията на делегираните бюджети.

 

Венцислав Станев
Тема: Подобряване на материалната база – предизвикателства и възможности

Подобряването на материалната база в училищата е едно от предизвикателствата, пред които директорите се изправят ежедневно. По време на форума ще бъде споделен опит и показани лесно приложими и адаптирани решения от европейски училища. Ще бъдат представени възможности за привличане на средства от Програми за подобряване и усъвършенстване на материалната база, както и начини за включване на училищните общности при модернизирането на училищната база.
Ще бъдат представени готови решения за подобряване на екстериора (поддържане на функционален училищен двор чрез автоматично напояване, озеленяване, залесяване и др.). Ще се споделят опит и идеи за организиране и оформяне на интериора на училището (оборудване на зали и кабинети, кътове за ученици и учители, оформяне на коридори, изграждане на ергономична среда за работа и учене – осветеност, енергийна ефективност, работни места и др.).

Лектор: Венцислав Станев

Завършил е специалност „Физика“ в СУ „Климент Охридски“. Има две следдипломни квалификации – „Организация и управление на образованието“ и „Информационни технологии“. Работил е като учител по Физика и като директор на основно училище. От февруари 2002 г. е директор на СОУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин.

Форумът ще се проведе в стилния и модерен петзвезден хотел Хилтън, разположен на удобно и комуникативно място в центъра на гр. София

Събитието се организира с подкрепата на:

Медийни партньори на Форума:

Спонсори на Форума: