Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За учители / Над 100 000 ученици ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа от МОН

Над 100 000 ученици ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа от МОН

Над 100 000 ученици ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа от МОН

Над 100 000 ученици от цялата страна ще получат социално-психологическа подкрепа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът цели да помогне за преодоляването последиците от пандемията от COVID-19.

В рамките на проекта бяха утвърдени нови дейности от Комитета за наблюдение на програмата. Те включват тренинги за социално-психологическа подкрепа при различни кризисни ситуации. Тези дейности имат за цел превенцията и преодоляването на негативните последици от преживени кризи и създаването на подкрепяща среда в училищата, което допринася за по-висока мотивация и по-добри образователни резултати. Обученията ще обхващат подкрепа и действия при различни кризисни ситуации като пандемии, терористични заплахи, насилие, заплаха за живота, бедствия и други. Тези дейности ще бъдат изпълнявани първоначално в училища с иновации в гражданското образование и след това ще бъдат разпространени в другите образователни институции. Освен ученици, проектът ще подкрепи и над 2 000 педагогически специалисти и над 60 000 семейства на ученици.

Проектът включва и подкрепа за включването на ученици от чужди образователни системи в българските училища, които поради кризи са принудени да мигрират, да се връщат или да търсят убежище. Над 1 500 учители ще преминат през специални обучения за работа с тези ученици.

Ще се осигурят средства за възнаграждения на наетия персонал в детските градини по проекта „Активно приобщаване в предучилищното образование“. Също така, ще бъде въведена нова дейност, насочена към интензивна работа с родители на деца от предучилищна възраст, с цел намаляване риска от преждевременно напускане на образователната система.