Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Над 100 000 ученици ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа от МОН

Над 100 000 ученици ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа от МОН

Над 100 000 ученици ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа от МОН

Над 100 000 ученици от цялата страна ще получат социално-психологическа подкрепа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът цели да помогне за преодоляването последиците от пандемията от COVID-19. В рамките на проекта бяха утвърдени нови