Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Наръчник на класния ръководител

РААБЕ България с ново практическо издание в помощ на класните ръководители в прогимназиален етап

Дейността на класния ръководител в прогимназиален етап осигурява обучение, възпитание и социализация на учениците, чрез които се гарантира изпълнението на държавната политика за предотвратяване на ранното отпадане от училище и за повишаване на качеството на образованието . В подкрепа на класните ръководители РААБЕ България издаде практическо издание, в което ще