Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За училища / РААБЕ България с ново практическо издание в помощ на класните ръководители в прогимназиален етап

РААБЕ България с ново практическо издание в помощ на класните ръководители в прогимназиален етап

Дейността на класния ръководител в прогимназиален етап осигурява обучение, възпитание и социализация на учениците, чрез които се гарантира изпълнението на държавната политика за предотвратяване на ранното отпадане от училище и за повишаване на качеството на образованието .

В подкрепа на класните ръководители РААБЕ България издаде практическо издание, в което ще намерите примерни дейности и документи, препоръки за прилагане на нормативните изисквания към дейността на класния ръководител на 5. – 7. клас, експертни насоки и възможни решения на проблеми от ежедневието, а също и методически и практически съвети за ефективна организация на часа на класа по класове.

В книгата на фокус са поставени теми за:

  • функциите на класния ръководител;
  • предварителната подготовка, планирането и организацията на дейностите;
  • ученическото самоуправление;
  • оказването на обща и допълнителна подкрепа на ученици от паралелката;
  • часа на класа и за часа за консултиране на родители и ученици;
  • воденето и съхраняването на документите за дейността на паралелката;
  • взаимодействието с родителите на учениците и сътрудничеството с други институции .

Изданието идва с електронен носител, съдържащ над 60 примерни документа, съобразени с нормативната уредба, готови за попълване и разпечатване.

Може да намерите повече информация по темата в изданието: https://raabe.bg/izdania/izdania/knigi/narachnik-na klasniya-rakovoditel-5-7-klas/