Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Трето преработено и допълнено издание на „Наръчник на класния ръководител 1.– 4. клас“

Трето преработено и допълнено издание на „Наръчник на класния ръководител 1.– 4. клас“

Трето преработено и допълнено издание на „Наръчник на класния ръководител 1.– 4. клас“

Дейността на класния ръководител в начален етап на основното образование осигурява обучение, възпитание и социализация на учениците, които гарантират изпълнението на държавните политики за повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане от училище. Като всяка образователна дейност и тази на класния ръководител изисква качествено планиране, организиране, управление и координиране на