Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България /

Излезе Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Излезе Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Излезе Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците, броя на групите и паралелките, вида и броя на образователните институции и на стандартите за дете и ученик,