Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Днес са обнародвани важни промени за предучилищното и училищното образование

Днес са обнародвани важни промени за предучилищното и училищното образование

В брой 23 от 19.03.2024 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани важни за сферата на предучилищното и училищното образование промени.

Запознайте се с тях в следващите редове:

  • Изменения и допълнения в ЗПУО

Създава се нов чл. 135а, според който, зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание ще имат право еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.

Резултатът от изпита няма да променя резултата от ДЗИ в дипломата за средно образование и ще бъде отразен в удостоверение за положен изпит по реда на ДЗИ за целите на кандидатсване във висше училище.

Полученото удостоверение ще дава възможност при кандидатстване във висше училище да се вземе по-благоприятната за лицето в балообразуването или за прием оценка.

 

  • Изменения в Наредбата за приобщаващото образование

 

Учениците вече ще може да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител. Общият брой дни не може да се използва наведнъж  – родителите ще имат право да извинят до 5 последователни дни. Заявленията е необходимо да се подават преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно е необходимо уведомление до класния ръководител в първия ден от отсъствието.

 

  • Изменения в Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Промените в Наредбата се отнасят до провеждането на атестирането на учителите. Отпада изискването атестирането на учителите да се провежда след извършено инспектиране на институцията и се регламентира първото атестиране на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в детските градини и училищата, в които не е проведено такова до този момент, да се проведе през учебната 2025/2026 година.

 

Източник: www.dv.parliament.bg