Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Министерството на електронното управление публикува отговори на най-често задаваните въпроси за е-бележки

Министерството на електронното управление публикува отговори на най-често задаваните въпроси за е-бележки

Въвеждане на електронните бележки: отговори на най-често задаваните въпроси

Електронната бележка за извинение на отсъствията на учениците влиза в сила от 1 октомври 2023 г. Министерството на електронното управление, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката публикуваха отговори на най-често задаваните въпроси относно нововъведението:

Заплаща ли се електронната бележка?
Медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на НЗОК. Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен на видно място в кабинета си да има ценоразпис и сам определя таксата за услуги, които не се покриват от здравната каса. Затова някои може да не таксуват, други могат да искат 1 лв., а трети 2 или 3 лв. За всяка услуга, която се заплаща, следва да бъде издаден касов бон.

Възможно ли е електронната бележка да бъде издадена със задна дата?
Бележката се издава с датата, на която е проведен прегледът на детето, но срокът за извинение на отсъствията може да бъде записан със задна дата. Например, ако детето се разболее в ден петък 15-и, а родителят го заведе на преглед в ден понеделник – 18-и, бележката ще бъде с дата на издаване 18-и, но ще извинява отсъствията, допуснати в периода на боледуването, например за датите 15 – 22 в съответния месец.

Възможно ли е лекарят да откаже да издаде електронна бележка ако е възпрепятстван по технически причини?
Лекарят не може да откаже да издаде е-бележка. Ако той е възпрепятстван поради технически причини, бележката може да бъде издадена по-късно, когато се регистрира прегледът. Следва да се има предвид, че Националната здравноинформационна система (НЗИС) е пригодена и за работа в офлайн режим и всички лекари са задължени да работят в НЗИС.

Възможно ли е зъболекарите да издават електронни бележки?
Денталните софтуери също са интегрирани към НЗИС и това позволява зъболекарите да издават е-бележки за извинение на отсъствията.

Възможно ли е други лекари да издават електронни бележки?
Е-бележки могат да издават специалистите от извънболничната медицинска помощ, например след консултация с кардиолог, алерголог и т.н. по преценка на съответния специалист. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) не са ангажирани с провеждането на лечебна дейност и няма да издават медицински бележки за извинение на отсъствията.

Стават ли и другите медицински бележки, необходими за училище, електронни?
Предстои дигитализирането на личната профилактична карта на учениците, която е необходима при започване на учебната година.

Автоматично ли ще се извиняват отсъствията, когато лекарят подаде електронната бележка към системата на МОН?
В момента на издаване на електронната медицинска бележка данните от нея постъпват в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, от където автоматично се предават към електронните дневници за извиняване на отсъствията на съответния ученик. Електронните медицински бележки стават и веднага видими за родителя в електронния дневник. Класният ръководител, директорът на училището и родителят не е необходимо да правят никакви допълнителни действия. Всички използвани електронни дневници в системата на училищното образование позволяват автоматично извиняване на отразените вече отсъствия, както и уважаване на отсъствията в момента на нанасянето им в дневника при налична вече в дневника медицинска бележка.

Как електронната бележка ще стига от лекарския кабинет до училище? 
След попълване на амбулаторния лист за извършен преглед лекарят създава чрез използвания от него софтуер е-бележката (в НЗИС). С оглед предотвратяване на възможни грешки е дадено право на лекаря в рамките на 2 часа след регистриране на бележката да я анулира. Едва след този период въведените данни: (НРН) на прегледа, информация за детето, период на отсъствие и др. се предоставят автоматично към системата на МОН, откъдето стигат и до електронния дневник. Всички процеси са автоматични и не изискват намеса на когото и да било.

Какво ще пише на самата електронна бележка за заболяването, поради което отсъства ученика?
Поставената от медицинското лице диагноза на ученика е част от информацията, която се съдържа в е-бележката. За да бъдат защитени чувствителните здравни данни на децата, тя не достига до системата на МОН. Информацията, която достига до училищния дневник, е периодът, в който ученикът ще отсъства от училище.

Кой ще има достъп до здравните данни в електронната бележка?
Само тези лица, които имат достъп до здравното досие на детето, ще може да види диагнозата, поставена на детето при прегледа. Учителите няма да имат достъп до диагнозата, като така ще се запазят и чувствителните детски данни.

 

Източник: www.egov.government.bg