Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За учители / Трето преработено и допълнено издание на „Наръчник на класния ръководител 1.– 4. клас“

Трето преработено и допълнено издание на „Наръчник на класния ръководител 1.– 4. клас“

Трето преработено и допълнено издание на „Наръчник на класния ръководител 1.– 4. клас“

Дейността на класния ръководител в начален етап на основното образование осигурява обучение, възпитание и социализация на учениците, които гарантират изпълнението на държавните политики за повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане от училище.

Като всяка образователна дейност и тази на класния ръководител изисква качествено планиране, организиране, управление и координиране на институционално ниво. За постигането на очакваните резултати от учителите, определени за класни ръководители, е необходимо не само добро разбиране и прецизно прилагане на нормативните документи за системата на предучилищното и училищното образование, но и познаване на възрастовите и характерологични особености на учениците, изграждане на резултатно взаимодействие и екипна работа с другите педагогически специалисти и ефективно сътрудничество с родителите.

За да улесни ежедневната работа на класните ръководители в начален етап при изпълнение на професионалните им функции и ангажименти, РААБЕ България издаде трето преработено и допълнено издание на „Наръчник на класния ръководител“ с USB флаш карта.

В книгата ще намерите примерни дейности и примерни документи, практически съвети и препоръки за прилагане на нормативните изисквания към дейността на класния ръководител, експертни насоки и възможни решения на проблеми от практиката.

Третото преработено и допълнено издание на „Наръчник на класни ръководител“ идва с USB флаш карта, която съдържа над 70 готови за попълване и разпечатване примерни документи, съобразени с нормативната уредба, което ще ви спестят време и усилия при подготовката на необходимата административна работа.

Може да намерите повече информация по темата в изданието: https://raabe.bg/izdania/izdania/knigi/narachnik-na-klasniya-rakovoditel-1-4-klas-2/