Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / Корпоративни / Работни закуски с РААБЕ и АдминСофт Плюс

Работни закуски с РААБЕ и АдминСофт Плюс

Работни закуски с РААБЕ и АдминСофт Плюс

През м. април 2023 г. РААБЕ България и АдминСофт Плюс стартираха своята най-нова инициатива – работни закуски на тема: „МОДЕРНИ И УСТОЙЧИВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО! Софтуерни решения ПЛЮС“.

Над 250 директори, зам.-директори и учители от различни образователни институции взеха участие в срещите в Плевен, Троян, Ловеч, Велико Търново, Исперих, София и Бургас, които се проведоха през м. април и началото на м. май.

Инициативата има за цел в неформална и приятелска обстановка да запознае управленските екипи на образователните институции с модулите от електронната платформа АдминПлюс:

  • Електронен дневник – въвеждане и обработка на данните, вписвани в дневниците за всички групи в предучилищно образование, I – XII клас и групи в ЦДО, както и генериране на документите, изисквани от Наредба № 8 от 11.08.2016 г.
  • Такси – администриране на таксите за посещение на детската градина (за частни детски градини) и за допълнителните дейности.
  • Хранене – управление на храненето на децата в детските градини.
  • Документация за детската градина/Училищна документация – администриране в електронна среда на най-често използваните документи в детските градини и училищата.
  • Оценяване на персонала – атестиране и определяне на ДТВ за постигнати резултати от труда.
  • aSc Седмично разписание – създаване на седмично учебно разписание.
  • Списък-образец – изготвяне на списък-образец 1, 2 и 3.
  • Дипломи – печат на документи.

Специално внимание беше отделено на най-новия модул – Книги за дейността. С негова помощ през новата 2023/2024 учебна година детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и центровете за подкрепа за личностно развитие ще могат да водят в електронна среда книгите за регистриране заповедите на директора, за контролната дейност на директора/зам.-директора и за решенията на педагогическия съвет.

Всеки, който има интерес към модулите от платформата АдминПлюс, може да заяви индивидуално представяне на телефони: 087 729 83 31 или 087 877 06 62.

Абонамент за новата 2023/2024 учебна година ще може да се прави от 01.06.2023 г. на сайта adminpro.bg.