Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Обсъжда се изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Обсъжда се изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Обсъжда се изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

На сайта на МОН е публикуван за обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Идеята на промените е да се конкретизират сроковете за подаване на заявление за допускане до изпит и за избор на неговия формат – писмена работа по изпитна тема, писмен тест или защита на дипломен проект. Също така се цели да се подобрят и оптимизират процесите, които касаят съставянето на изпитния тест. С промените ще се постигне яснота по отношение на организирането и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект като единна теоретико-практическа разработка. Така ще се намали административната тежест в училищните комисии, които са ангажирани с изпитния процес.

Промените са в резултат на направени анализи от страна на регионалните управления на образованието и ще влязат в сила от следващата учебна година.

Срокът за бележки, становища и предложения е до 28.11.2022 г. включително.