Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Обнародвани са изменения и допълнения на наредбите за командировките в страната и чужбина

Обнародвани са изменения и допълнения на наредбите за командировките в страната и чужбина

ОБНАРОДВАНИ СА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

В брой 27 от 24.03.2023 г. на “Държавен вестник” са обнародвани изменения и допълнения на двете наредби, регламентиращи служебните командировки в страната и чужбина – Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. и Наредба за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

Изменения при командировките в страната:

  • Заповедта за командироване вече може да се създава и като електронен документ.
  • Отменя се задължението в заповедта за командироване да се определя необходимостта от изготвяне на отчет, но остава задължително определянето вида на отчета за извършената работа.
  • В заповедта за командироване се определя необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено служебно лице на мястото на командироването.
  • При използване на лично моторно превозно средство се изплащат пътни средства равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, на база зададените от производителя на моторното превозно средство норми, за градско и извънградско движение.
  • При нощувки на командирования се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката.

Изменения при командировките в чужбина:

  • Дневните и квартирните пари на командированите в чужбина варират от 37 до 87 евро в зависимост от държавата.
  • Дневните и квартирните пари на командированите в страна от Европейския варират от 39 до 56 евро.