Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Ново издание в помощ при изготвяне на Стратегията за развитие на училището от РААБЕ България

Ново издание в помощ при изготвяне на Стратегията за развитие на училището от РААБЕ България

Ново издание в помощ при изготвяне на Стратегията за развитие на училището от РААБЕ България

В подкрепа на директорите на училища разработихме най-новата ни USB флаш памет „Стратегия за развитие на училището“.

Изданието е с практическа насоченост и съдържа примерни документи, съобразени с промените в Закона за предучилищното и училищното образование, обнародвани в бр. 11 от 02.02.2023 г. на Държавен вестник.

С последните изменения в ЗПУО се отменя изискването педагогическият съвет да приема:

  • мерки за повишаване качеството на образованието;
  • програма за превенция на ранното напускане на училище;
  • програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

С промените не се отменят изискванията към качеството на образованието, както и за приемане и изпълнение на институционални политики, свързани с приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, предоставяне на равни възможности за обучение и възпитание и за намаляване на рисковете от отпадане.

Видно от насоките, които ЗПУО дава по отношение на съдържанието на Стратегията за развитие на институцията, по тези политики трябва да бъдат предложени конкретни дейности. Стратегията се приема за 5 години с приложен към нея план за действие и финансиране.

Включените в изданието документи са групирани според етапите в разработването и утвърждаването на Стратегията:

1. Подготвителен етап (насоки за разработване на стратегия за развитие на училището, форма за оценка на външната и вътрешната среда на училище, списък с ценности, покани, заповед за сформиране на работна група).

2. Приемане и утвърждаване на стратегия за развитие на училище (рамка за разработване на стратегия, варианти на стратегия според вида подготовка, етапа и степента на образование с планове за действие, покани, искане, протоколи, заповеди).

3. Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на училището и на плана за действие (доклад, отчет, искане за приемане от Обществения съвет, протокол).

4. Анкети и карти за самооценка и оценка на изпълнението на планираните дейности (ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал, родители, др.).

Може да намерите повече информация по темата в изданието: https://raabe.bg/izdania/izdania/usb-flash-pameti-i-cd/usb-strategiya-za-razvitie-na-uchilistheto/