Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Новини / За директори / Излезе Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Излезе Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Излезе Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците, броя на групите и паралелките, вида и броя на образователните институции и на стандартите за дете и ученик, за група и паралелка, и за образователна институция са определени с Решение № 346 на Министерски съвет от 5 май 2023 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

В Приложение № 4 към т. 4 от Решението могат да бъдат намерени стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за функция „Образование“, финансирани чрез бюджетите на общините, предвидени за следващата година.