Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес. Акцент: прилагане на мнемотехника

65,00 лв.

Обучението е предназначено за: педагогически специалисти в областта на предучилищното образование – учители, педагози, психолози и логопеди в детската градина


Поръчай
Дата на провеждане: 18.05.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 14.05.2024
Форма на провеждане: Уебинар
-
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Мнемотехниката и ролята ѝ за активизиране и подобряване на вниманието и паметта на децата. Класифициране на техниката като средство за лесно запомняне на информация с основа използването на асоциации, рими, различни азбучни и цифрови кодове и др.
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Същност на мнемониката. Какво представлява мнемоничната технология и какви са нейните предимства?
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Приложение ва мнемотехниката при децата в детската градина за бързо и лесно запомняне на стихотворения и разкази, текстове, поговорки, скоропоговорки, гатанки, цифри и др. с мнемонични таблици.
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Практическа реализация на мотивационни техники и мнемонични таблици в педагогическото и игровото взаимодействие с децата.
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

По време на уебинара ще се дискутират основните характеристики на играта и включването на актуални иновативни и интерактивни форми в нея. Акцентът ще бъде поставен върху прилагането на мнемотехника за развитие на мотивацията, асоциациите, речта, римуването, боравенето с цифри и различни азбучни и цифрови кодове от деца, като се използват мнемонични квадрати и мнемонични пътеки. Ще бъдат актуализирани различни форми, методи и средства за повишаване на емоционалната нагласа на децата за активна познавателна дейност чрез игри. Ще се предложат практически насоки и модели за създаване на специфични условия на игрово взаимодействие с приложение на мнемотехниката за подобряване и трениране на паметта, концентрацията и устойчивото внимание на децата за постигане на качество и ефективност при тяхното цялостно и личностно развитие.

Защо да посетите това обучение:

 1. Ще разширите професионалните си компетентности за:
 • планиране на образователното съдържание и игровото взаимодействие с оглед прилагане на мнемотехниката при комуникацията с децата;
 • подбор на условията, необходими за приложение на мнемотехниката при осъществяване на целите и задачите на педагогическо взаимодействие;
 • реализиране на интригуващо игровото взаимодействие с прилагане на мнемотехника в условията на взаимодействието.
 1. Ще актуализирате компетенциите си във връзка с нормативните и методическите изисквания, критерии и показатели за:
 • структуриране и прецизиране на ежедневната си работа с децата, съотнесена към настоящите актуални условия на комуникация;
 • индивидуализиране на общата и допълнителната подкрепа за всяко дете;
 • приложение на различни по вид методи, подходи и игри в интерактивни форми и варианти.
 1. Ще усъвършенствате уменията си за проследяване и регистриране постиженията на децата с мнемотехника в електронен формат и отразяването ѝ в портфолиото им.

Автор

 • д-р Иванка Павлова

  Д-р Иванка Павлова е университетски преподавател с богат практически опит, както и научен ръководител на дипломанти за професионално-практическа и педагогическа специализация във всички степени.

Филтър