Методика на игровото взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина и училище

65,00 лв.

Практически уебинар с лектор д-р Иванка Павлова

Обучението е предназначено за педагогически специалисти – предучилищно образование.


Поръчай
Дата на провеждане: 27.04.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 23.04.2024
Форма на провеждане: Уебинар
потвърден
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Анализ на съществуващата нормативна уредба и методическа литература за формиране на умения и компетентности при децата в разновъзрастова група
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Диференциране на образователното съдържание. Цели, задачи и осигуряване на позитивна и подкрепяща игровото взаимодействие среда в подгрупите на РГ
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Разглеждане на методи и форми спомагащи за интегративността и адаптивността на игровото взаимодействие, съобразно реалните условия в разновъзрастовата група
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Представяне на практически структурен модел на педагогически ситуации по образователни направления в разновъзрастова група
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Защо да посетите това обучение:

1. Ще разширите професионалните си компетентности за:

  • планиране на образователното съдържание за работа в разновъзрастова група, адекватен с условията в подгрупите;
  • подбор и специфика на целите и задачите на педагогическо взаимодействие;
  • реализиране на мотивиращо игровото взаимодействие в условията на подгрупи.

2. Ще актуализирате компетентностите си във връзка с нормативните изисквания, критерии и показатели за:

  • структуриране и прецизиране на ежедневния хорариум за работа с децата от различните подгрупи, съобразен с нормативните изисквания и съотнесен към техните възможности, интереси и потребности;
  • индивидуализиране на общата и допълнителната подкрепа за всяко дете и подгрупа;
  • приложение на различни по вид методи, подходи и игри в интерактивни форми на игровото взаимодействие.

3. Ще усъвършенствате уменията си за проследяване и регистриране постиженията на децата и отразяването им в тяхното портфолио.

Във времето на уебинара ще бъдат актуализирани различни форми, методи и средства за повишаване на мотивацията и емоционалната нагласа на децата за обучение чрез игри в разновъзрастова група. Педагогическите специалисти ще се запознаят и разполагат с концептуален модел на методическа система за работа в разновъзрастови групи, който е експериментално апробиран. Ще се актуализира игровото взаимодействие при типизирана педагогическа технология за проектиране и ръководене на обучителния процес в тези групи. За да бъдат облекчени учителите във взаимодействието си с децата, ще се разгледат различни варианти на практическата работа за създаване на специфични условия на игрово взаимодействие, за постигане на знания и умения, формирани като компетентности за децата с отношение към подготовката им за училище.

Автор

  • д-р Иванка Павлова

    Д-р Иванка Павлова е университетски преподавател с богат практически опит, както и научен ръководител на дипломанти за професионално-практическа и педагогическа специализация във всички степени.

Допълнителна информация

Брой кредити

Удостоверение с 1 квалификационен кредит (изпратено по електронен път)

Участие

с възможност за консултация и задаване на въпроси към лектора

Филтър