Интерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в 1.-4. клас

65,00 лв.

Обучението е предназначено за: Учители, преподаващи в начален етап на образованието


Поръчай
Дата на провеждане: 8.06.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 04.06.2024
Форма на провеждане: Уебинар
-
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Интерактивност – същност. Видове интерактивни методи и техники, прилагани в процеса на обучение
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Интерактивност в обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен – своеобразие. Проблеми и практически измерения
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Специфика на приложението на интерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в 1.-4. клас
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Обсъждане на методически идеи за прилагане на интерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в 1.-4. клас
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Поставя се акцент върху интерактивността в обучението по български език и литература в 1.- 4. клас. Изясняват се силните и слабите страни на интерактивността, дискутират се проблемите и възможностите за реализирането ѝ. Уточняват се видовете интерактивни методи и техники. Обсъждат се проблеми и практически измерения на приложението на интерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен. Споделят се конкретни методически идеи, стратегии и дидактически технологии за приложение на интерактивните методи и техники в обучението по български език и литература в 1.-4.клас.

Защо да посетите това обучение

  • Ще обогатите знанията си за същността и видовете интерактивни методи и техники, за прилагането им в образователния процес;
  • Ще усъвършенствате уменията си за систематизиране, планиране и прилагане на интерактивните методи и техники в обучението по български език и литература в 1.-4.клас;
  • Ще дискутирате как да повишите мотивацията за учене у учениците;
  • Ще можете успешно да управлявате процеса на формиране на ключови умения у учениците и за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик.

Автор

  • Проф. дпн Нели Иванова

    Професор дпн Нели Иванова е дългогодишен преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по педагогика. Автор на над 250 публикации по проблемите на методиката на обучение по български език и литература в начален етап.

    View all posts

Допълнителна информация

Брой кредити

Удостоверение с 1 квалификационен кредит

Участие

с възможност за консултация и задаване на въпроси към лектора

Филтър