Управление на дисциплината в класната стая

65,00 лв.

Практически уебинар с лектор Ваня Димитрова

Обучението е предназначено за:

Учители, преподаващи в начален, прогимназиален и гимназиален етап, учители – целодневна организация
Директори, заместник-директори.


Поръчай
Дата на провеждане: 23.03.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 19.03.2024
Форма на провеждане: Уебинар
потвърден
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Мениджмънт на класа. Концепции, принципи, подходи.
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Ръководене на класа – подготовка, присъствие, превантивни действия, яснота на материала, активност. Ритуали.
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Изграждане на отношения.
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Професионална намеса. Правила в клас.
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Обучителната програма е разработена като отговор на потребностите на педагогическите специалисти, които срещат трудности с изграждането на позитивен климат в класната стая и с преодоляване на проблемното поведение в клас. Добрата дисциплината в класната стая е в основата на пълноценното осъществяване на образователния процес. Нарушенията на дисциплината водят след себе си редица негативни последици: влошаване на взаимоотношенията ученик-ученик, ученик-учител, учител-родител, влошаване качеството на преподаване, спад на училищната успеваемост, насилие сред учениците, загуба на интерес към учебния процес, натрупване на професионален стрес сред учителите.

В съдържателно отношение обучителната програма разглежда основните причини, мотиви и нагласи, които водят до негативни поведенчески прояви в класната стая и насочва вниманието към превантивните действия и адекватните педагогически стратегии и методи за изграждане на позитивен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина в класната стая. Участниците в обучението ще работят по конкретни въпроси, свързани с подредбата на пространството, ефективното планиране и провеждане на учебния час, разработването на правила на класа, прилагането на конкретни инструменти за преодоляване на негативните ситуации и провокативното поведение без прилагане на санкции.

Участието в обучението ще ви помогне:

  • Да повишите знанията и уменията си по отношение на:

– използване на модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество;

– изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина за намаляване на установени негативни поведенчески прояви сред учениците и преодоляване на проблемното поведение;

– постигане на по-добри резултати.

  • Да усъвършенствате уменията си за организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на учебния процес, поддържане на необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа, постигане на планираните резултати, разработване на правила за вътрешен ред и насърчаване спазването им.
  • Да развивате и усъвършенствате уменията си за ръководене на класа, като се споделят грижата и отговорността за учениците, формират се умения за работа в екип и за самостоятелно учене.
  • Да актуализирате и повишите знанията и уменията си за прилагане на адекватни техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация; за подбор на методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство.

Автор

  • Ваня Димитрова

    Ваня Димитрова е психолог и специален педагог-етопед. Има богат опит в приложението на психолого-педагогическата експертиза на индивидуално и групово ниво с всички участници в образователната интеракция.

Допълнителна информация

Брой кредити

Удостоверение с 1 квалификационен кредит (изпратено по електронен път)

Участие

с възможност за консултация и задаване на въпроси към лектора

Филтър