Педагогически стратегии за превенция на отпадането от училище. Ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпадане

65,00 лв.

Практически уебинар с лектор Марияна Илиева

Обучението е предназначено за:

 • Директори и заместник-директори
 • Педагогически съветници, психолози
 • Учители – начален, прогимназиален, гимназиален етап, целодневна организация на учебния ден

Поръчай
Дата на провеждане: 27.04.2024 от 09:00 ч.
Краен срок за регистрация: 23.04.2024
Форма на провеждане: Уебинар
потвърден
Кредити: Удостоверение с 1 квалификационен кредит
Програма на обучението:
09:00 ч.Начало
09:00 – 10:30 ч.Сесия 1  Същност, дефиниции и характеристики на отпадането.
10:30 – 10:45 ч.Почивка
10:45 – 12:15 ч.Сесия 2  Причини за отпадане на учениците. Идентифициране на ученици в риск от отпадане.
12:15 – 12:45 ч.Почивка
12:45 – 14:15 ч.Сесия 3  Педагогически стратегии за превенция на отпадането от училище. Механизми и модели за превенция на отпадането и за реинтеграция на отпаднали ученици.
14:15 – 14:30 ч.Почивка
14:30 – 16:00 ч.Сесия 4  Методи и подходи за работа с ученици в риск от отпадане. Работа с родители на ученици, застрашени от отпадане.
16:00 ч.Приключване на уебинара

Описание

Един от главните приоритети на съвременното училище е да се намали броят на напускащите ученици. За да се справят с това предизвикателство, педагогическите специалисти се нуждаят от нови знания и умения за ефективно общуване с децата в риск от отпадане и за повишаване на тяхната мотивация за учене.

Основен акцент в обучението е овладяването на приложими ефективни педагогически стратегии за превенция на отпадането от училище и дискутиране на методите и подходите за работа с ученици, застрашени от отпадане.

Участниците ще се запознаят с водещи национални и европейски документи и научната литература по темата, представящи основните теоретични аспекти на проблема. Ще се разгледат същността, дефинициите и основните характеристики, свързани с отпадането от училище. Ще се представят причините за отпадане на ученици и тяхната класификация, както и признаците за идентификация на ученици в риск. Ще се предложат механизми и модели за превенция на отпадането и за реинтеграция на отпаднали ученици. В практически план участниците в обучението ще работят върху планиране на мерки за превенция на отпадането, планиране на допълнителни дейности за учениците в риск от отпадане, изготвяне на индивидуални програми за работа и на училищна програма за превенция на отпадането.

Защо да посетите това обучение:

 • Ще придобиете нови знания за същността, дефинициите и характеристиките на отпадането от училище;
 • Ще усъвършенствате уменията си за идентифициране на ученици в риск от отпадане и на причините, водещи до отпадане от училище;
 • Ще повишите компетенциите си за планиране и прилагане на мерки за превенция на отпадане от училище и на дейности за реинтеграция на отпаднали ученици;
 • Ще надградите уменията си за идентифициране на специфичните потребности на всеки ученик и за планиране на дейности за индивидуална работа и подкрепа;
 • Ще имате възможност да споделите добри практики за работа с родители на ученици, застрашени от отпадане.

Автор

 • Марияна Илиева

  Марияна Илиева притежава богат практически опит като лектор при провеждането на квалификационни курсове по теми, свързани с прилагане на компетентностния подход в обучението, функционалната грамотност на учениците, ефективна комуникация и разрешаване на конфликти и др.

Филтър