НОВО

USB „Политики и дейности за закрила на децата в детската градина“

66,00 лв.

Над 100 документа в подкрепа на дейностите за закрила на децата в детската градина

Съобразени с промените в нормативната уредба
Игри и упражнения
В удобен за редактиране и ползване формат
ISBN: 978-619-256-083-6    Година: 2024
Формат: USB флаш памет

*Не се предлага за безплатно разглеждане

Описание

Настоящата флаш памет съдържа над 100 примерни документа, които ще подпомогнат директора на образователната институция в прилагането на контролната дейност свързана със закрилата на децата в детската градина. В изданието може да намерите:

 • условия и правила за участие на детето в организирани дейности извън детската градина (инструктажи, формуляри, списъци и др.)
 • документи за обучение за безопасност на движението по пътищата
 • превенция на проблемното поведение, насилието и тормоза
 • система за поощрения и награди
 • взаимодействие с родителите и с отговорните институции
 • защита на личните данни на децата
 • много игри и упражнения

Предложените примерни документи са съобразени с нормативната уредба, която регулира тези дейности.

Автор

Допълнителна информация

Категория

USB и CD

Институция

Детска градина

По Вид

Нормативни, Методически насоки

Предназначено за

Директори и зам.-директори, Учители, Ресурсни учители и логопеди

Съдържание

 1. Етичен кодекс
 • Примерен Етичен кодекс на общността – вариант № 1
 • Примерен Етичен кодекс на детската градина – вариант № 2
 • Примерена структура на Етичен кодекс
 • Примерна заповед за утвърждаване на Етичен кодекс
 1. Безопасност на движението по пътищата
 • План за обучение по БДП
 • План за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата
 • План за дейността на комисия по безопасност на движението по пътищата
 • Примерна заповед за утвърждаване на план на Комисията по БДП
 • Примерна заповед за определяне на глобални теми за обучение по БДП
 • Примерна заповед за определяне на комисия по БДП
 • Примерна заповед за определяне на учители за организиране и провеждане на обучение по БДП
 • Примерна заповед за утвърждаване на график за провеждане на педагогически ситуации по БДП
 • Примерна заповед за забрана достъп на МПС
 • Отчет за дейността на Комисията по БДП
 • Примерна анкета за проучване мнението на родителите относно обучението по БДП
 • Програма на клуб „Светофарче“
 • Клуб „Светофарче“
 • Игра „Магазин“
 • Игра „Пътуване с влак или автобус“
 • Игра „Светофар и автомобили“
 1. Безопасни условия на възпитание и обучение при провеждане на допълнителни форми и дейности
 • Примерни условия и правила за участие на детето в организирани дейности извън детската градина
 • Декларация от родител за участие на детето в дейност/проява
 • Декларация от родител за участие на детето в проява/посещение
 • Декларация от родител за участие на детето в занимания по интереси
 • Примерен формуляр за самооценка на учители – осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд в детската група
 • Инструктаж на главния ръководител на групата
 • Инструктаж за безопасност и култура на поведение на децата при провеждане на детски туристически пътувания с обща цена
 • Маршрутен лист за придвижване (превоз) на участници в дейност/мероприятие
 • Писмо до РУО относно искане за одобряване за сключване на договор
 • План за провеждане на дейност/проява
 • Протокол от заседание на педагогическия съвет относно определяне на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие за учебната година
 • Раздел „Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие“ от Правилник за дейността на детската градина
 • Списък на участниците
 • Уведомително писмо – декларация до родител/настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете
 • Заповед за провеждане на проява/дейност
 • Заповед на директора за организиране и провеждане на детско туристическо пътуване с обща цена
 1. Превенция на проблемното поведение
 • Упражнения в групата
 • Механизъм за взаимодействие при сигнал на дете, жертва на насилие или в риск от насилие
 • Примерна структура на „Оценка на ситуацията“
 • План за превенция и закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие
 • План за работа за превенция и действие при случаите на насилие или в риск от насилие над деца
 • План на комисията за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция
 • Правила за работа на комисията за превенция на риска и деца, жертви на насилие
 • Примерни Правила за превенция на тормоза и насилието
 • Примерен план на занятия при групова работа
 • Примерен формуляр за самооценка на директор – дете в риск
 • Карта за наблюдение на поведението на детето
 • Процедура при кризисна интервенция и начин на действие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие
 • Упражнения за саморефлексия
 • Упражнения за загряване
 • Заповед за определяне на длъжностно лице за водене на Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие
 • Заповед за определяне на Комисия по превенция и закрила на деца в риск от насилие
 • Заповед за утвърждаване на План за работа за превенция и действия при случаите на насилие или в риск от насилие над деца
 1. Отсъствия на деца и семейни помощи
 • Информация за използваната услуга
 • Писмено известие от директора на общинска детска градина до родител на дете от четвърта възрастова група за налагане на мерки по ЗПУО
 • Примерно писмо за съдействие относно отсъствие на дете по неуважителни причини, записано в четвърта възрастова група
 • Предложение за отпускане на семейни помощи
 • Мотивирано предложение от директора на общинска детска градина до кмета на общината за налагане на мерки по ЗПУО на родител на дете от четвърта възрастова група
 • Примерен дневник за дейността на образователния медиатор
 • Примерен годишен план за дейността на образователния медиатор
 • Образователен медиатор
 1. Система за поощряване с морални и материални награди
 • Примерна система за поощряване на децата в детската градина с морални и материални награди
 • Примерен доклад до директора относно предложение за система за поощряване на деца с морални и материални награди
 • Примерна заповед за утвърждаване на Система за пощряване на децата с морални и материални награди
 • Предложение от главния учител до директора за сформиране на комисия, която да подготви предложение за система за поощряване на деца с морални и материални награди
 • Примерна заповед за определяне на Комисия за изготвяне/разработване на Система за поощряване на децата в детската градина с морални и материални награди
 • Примерна заповед за учредяване на награда
 • Примерна заповед за удостояване с награда
 1. Вътрешнообразователни проекти, свързани със закрила правата на детето
 • Приложение № 1 – Институционална рамка
 • Приложение № 2 – Дидактични и изобразителни игри
 • Приложение № 3 – Анкета за прoучване знанията на децата за техните права
 • Приложение № 4 – Анкета за проучване информираността, социалната и професионалната компетентност на учителите и помощник-възпитателите
 • Приложение № 5 – Анкета за проучване информираността, социалната и професионалната компетентност на родителите
 • Приложение № 6 – Протокол от педагогическо наблюдение за установяване поведението на децата, на техните взаимоотношения, на степента на овладени социални умения и компетенции
 • Приложение № 7 – Графика (сравнителен анализ по посока на социалното развитие на децата от предучилищна възраст в началото и в края на проекта)
 • Приложение № 8 – Протокол за обобщаване на направените изводи и извеждане на добри практики
 • Проект „Аз, детето, имам права“
 • Проект „Седмица на здравето“
 1. Взаимодействие с родителите
 • Права и задължения на родителите
 • Права и задължения на родителите
 • Препоръчителни форми за работа с родителите в дейностите по превенция на отпадането, преодоляването на обучителните трудности и на проблемното поведение
 • Препоръки към педагогическите специалисти за успешна работа с родителите
 1. Взаимодействие с институции
 • Писмо – уведомление за отлагане на ученик от постъпване в първи клас (вариант 1)
 • Писмо – уведомление за отлагане на ученик от постъпване в първи клас (вариант 2)
 • Писмо-сведение за постъпили деца, подлежащи на задължително предучилищно образование
 • Писмо до кмет на община относно промяна на организацията на предучилищното образование на дете
 • Писмо – уведомление за новопостъпило дете (вариант 1)
 • Писмо – уведомление за новопостъпило дете (вариант 2)
 • Писмо – уведомление за новопостъпило дете (вариант 3)
 • Писмо до кмета на община относно записано дете след преместване
 • Писмо до РУО за записано дете със СОП
 • Писмо до кмет на община относно напуснало дете (вариант 1)
 • Писмо до кмет на община относно напуснало дете (вариант 2)
 1. Защита на личните данни на децата
 • Примерна политика за прозрачност спрямо субектите на данни
 • Образец на Регистър на дейностите по обработване на лични данни, воден в качеството на администратор на лични данни
 • Регистър на категории дейности по обработването (обобщаващ)
 • Регистър на лицата, които обработват лични данни
 • Списък на лицата, които обработват лични данни
 • Декларация за поверителност на данните
 • Примерен образец на отговор до субекта на данни по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679
 • Примерно съобщение за поверителност на личните данни
 • Пример за Съобщение за поверителност – служители
 • Примерно заявление за упражняване право на достъп до лични данни
 • Примерна заповед за утвърждаване на съобщение за поверителност на лични данни (за служители)
 • Примерна заповед за утвърждаване на Политика за защита на личните данни
 • Примерна заповед за утвърждаване на образец на съобщение за поверителност на лични данни (за деца и родители)
 • Примерно съгласие на обработване на лични данни

Общи условия

 • USB флаш паметта не се предлага за безплатно разглеждане.
 • Условия на плащане: USB флаш паметта се предлага за закупуване с опция за плащане „Наложен платеж – Пощенски паричен превод“ или плащане по банков път по предварително изпратена проформа фактура.
 • Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 50, т. 2 от ЗЗП, Вие може да се възползвате от правото си на отказ от покупката в срок 14 дни, считано от датата на получаването ѝ, и да я върнете на адреса на издателството.
 • Цената на USB флаш паметта е крайна и включва ДДС.
 • При поръчка към цената на USB флаш паметта се начислява такса обработка и доставка в размер на 6 (шест) лева с ДДС. РААБЕ си запазва правото да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги, които имат действие занапред.
 • Поръчвайки USB флаш памет, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Филтър