НОВО

Наръчник на учителя в група за целодневна организация на учебния ден

36,00 лв.

Практически съвети и документи за работата на учителя в ЦОУД

Практически насоки и важни аспекти от дейността на учителя
Същност и дейности в ЦОУД
Автори: Пламенка Ангелова
Брой страници: 248     ISBN: 978-619-256-070-6
Формат: А5, мека корица + USB флаш карта     Година: 2024 

 

Описание

Наръчникът е сигурен помощник на учителя в група за целодневна организация на учебния ден за по-добра професионална реализация, за разбиране на сложните процеси, връзки и отношения в училището и в групата, както и за постигане на целите им, за повишаване на образователните резултати на учениците, за осъществяване на диалог с всички заинтересовани страни с оглед институционалните образователни политики да бъдат максимално разпознаваеми и подкрепени.

Част от ситуациите и примерите в изложението учителят в група за целодневна организация на учебния ден може да приложи веднага в работата си, други ще му послужат като ориентир в дейността му, а трети – ще приеме като предизвикателство по пътя на професионалното му развитие.

Автор

Допълнителна информация

Категория

Книги

Институция

Училище

По Вид

Нормативни, Методически насоки, Комуникация и сътрудничество

Предназначено за

Директори и зам.-директори, Учители, Ресурсни учители и логопеди

По тип

1. – 4. клас

Допълнителна информация

В изданието ще намерите още богат набор от примерни документи, които те изготвят, прилагат и които регулират дейностите в образователен процес в училище: графици, доклади, заповеди, заявления, програма и други.

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ
 1. СЪЩНОСТ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 2. Нормативни изисквания към дейността на учителя в група за целодневна организация на учебния ден
 3. Характеристика на целодневната организация на учебния ден
 4. Изисквания към организацията на целодневния образователен процес
  • Условия за провеждане на целодневна организация на учебния ден
  • Варианти за организиране на целодневна организация на учебния ден
  • Формиране на групи за целодневна организация на учебния ден
  • Дневен и седмичен брой часове за групите за целодневна организация на учебния ден
  • Дневно и седмично разпределение на дейностите при целодневна организация на учебния ден
  • Подкрепа за личностно развитие на ученици в групите за целодневна организация на учебния ден
  • Продължителност на учебните часове и на почивките между тях при целодневна организация на учебния ден
 5. Изисквания към организацията на целодневния образователен процес в спортните училища
  • Организация на учебния ден в спортните училища
  • Дневни разпределение на дейностите по самоподготовка и физическа активност и възстановяване
  • Изисквания към седмичното разписание
  • Продължителност на учебните часове и на почивките
 6. Целодневна организация на учебния ден в иновативните училища
 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 8. Организация и съдържание на самоподготовката
  • Организация на часовете по самоподготовка
  • Съдържание на часовете по самоподготовка
  • Начини и методи за рационално учене
  • Задачи за самостоятелно писмено изпълнение извън учебния час
  • Подготовка за класни и контролни работи
  • Изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, поставени от учителя на групата
  • Формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на дейностите в група за целодневно обучение
 9. Организация и съдържание на заниманията по интереси
  • Предназначение на заниманията по интереси
  • Изисквания към организирането на заниманията по интереси
  • Избор на занимания по интереси
  • Групи за занимания по интереси
  • Време за провеждане на занимания по интереси
  • Място за провеждане на занимания по интереси
  • Съдържание на дейностите за занимания по интереси
 10. Организация и съдържание на дейностите по организирания отдих и физическа активност
  • Дейности по организиран отдих и физическа активност
  • Изисквания към дейностите по организиран отдих и физическа активност
  • Взаимоотношения между учениците в групите за целодневно обучение
III. ДЛЪЖНОСТТА УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 1. Изисквания за заемане на длъжност учител в група за целодневна организация на учебния ден
 2. Професионален профил на учителя в група за целодневна организация на учебния ден
 3. Професионално портфолио на учител в група за целодневна организация на учебния ден
 4. Длъжностна характеристика на учител в група за целодневна организация на учебния ден
 5. ФУНКЦИИ НА УЧИТЕЛЯ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 6. Планиране, организиране и провеждане на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси за придобиване на ключови компетентности от учениците
 7. Прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на учениците
 8. Ефективно използване на дигиталните технологии
 9. Оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности
  • Познаване и прилагане на ефективен инструментариум за проверка и оценка на постигнатите от учениците резултати
  • Методи и подходи за насърчаване напредъка на учениците
  • Информиране на родителите
  • Формиране у учениците на умения за самооценка
 10. Анализиране на образователните резултати на учениците
 11. Допълнително обучение и консултации на учениците с цел повишаване на социалните им умения
 12. Подкрепа на учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда
 13. Сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и със заинтересованите страни
 14. Участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
 15. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците
 16. Разработване и изпълнение на проекти и програми
 17. Участие в професионална мобилност и професионални общности
 18. Разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията
 19. Опазване на живота и здравето на учениците, включително и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси
 20. Водене и съхраняване на документите в училищното образование
 21. Провеждане на консултации с учениците и родителите им
 22. Създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ
 23. Провеждане или участие в изследователска дейност в областта на училищното образование
 24. СТАТУТ НА УЧИТЕЛЯ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
 25. Професионален статут
 26. Права и задължения на учител в група за целодневна организация на учебния ден
2.1. Права на учителя 2.2. Задължения на учителя
 1. Нормиране и заплащане на труда на учителя в група за целодневна организация на учебния ден
 2. Повишаване на квалификацията на учителя в група за целодневна организация на учебния ден
4.1. Същност 4.2. Видове квалификация
 1. Придобиване на професионално-квалификационни степени от учителя в група за целодневна организация на учебния ден
 2. Атестиране на учителя в група за целодневна организация на учебния ден
 3. Кариерно развитие на учителя в група за целодневна организация на учебния ден
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

Общи условия

 • Условия на плащане: изданието се предлага за закупуване с опция за плащане „Наложен платеж – Пощенски паричен превод“ или плащане по банков път по предварително издадена проформа фактура.
 • Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 50, т. 2 от ЗЗП, Вие може да се възползвате от правото си на отказ от покупката в срок 14 дни, считано от датата на получаването ѝ, и да я върнете на адреса на издателството.
 • Цената на изданието е крайна и включва ДДС.
 • При поръчка към цената на изданието се начислява такса обработка и доставка в размер на 6 (шест) лева с ДДС. РААБЕ си запазва правото да прави промени в цените за доставка според измененията в цените на куриерските услуги, които имат действие занапред.
 • Поръчвайки издание, Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба на издания.

Филтър