Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / проф. дпн Нели Иванова

проф. дпн Нели Иванова

Професор дпн Нели Иванова е утвърден преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по педагогика.

Автор на над 250 публикации по проблемите на методиката на обучение по български език и литература в началния етап на основната образователна степен, литературата за деца, съвременния български език, ограмотяването на възрастни, обучението по български език в мултикултурна среда, обучението по български език на бежанци и мигранти.

Автор на учебни програми по български език и литература за 1. – 4. клас, на учебници и учебни помагала по български език и литература за учениците в начална училищна възраст, на методически помагала за учители.

Участник в екипи и ръководител на научноизследователски проекти. Научен ръководител на успешно защитили докторанти.

Обучител по теми, свързани с повишаване грамотността на учениците в 1.-4. клас, формиране на умения за четене с разбиране, формиране на компетентности в обучението по български език и литература, диагностика на езиковото и литературното развитие на учениците , и др.