Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Проф. д-р Димитринка Цонкова

Проф. д-р Димитринка Цонкова

Проф. д-р Димитринка Цонкова е преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с дългогодишен опит в сферата на спортното образование. Нейните професионални интереси и реализация са в сферата на:

• теоретични и практико-методични проблеми на физическото възпитание в училище;
• психолого-педагогически основи на обучението и професионалното развитие на спортни педагози.

Автор е на 4 монографии, 5 учебника и учебни пособия. Има публикувани над 120 статии в научни издания от национални и международни конференции, както и участие в методични практики в чужбина. Провежда тематични семинари, обучителна дейност с учители и спортни специалисти. Вписана е в Регистъра на НАЦИД за хабилитирани лица с наукометрични показатели. Научен ръководител на докторанти. Участва в журита по процедури за развитие на академичния състав и повишаване квалификацията на учители.