Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
РААБЕ България / Автори / Гл. ас. д-р Красимира Танева

Гл. ас. д-р Красимира Танева

Гл. ас. д-р Красимира Танева е преподавател по методика на литературното обучение във Филологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Интересите ѝ са в областта на интерактивните техники и методи в обучението по литература, развиване на ключовите компетентности и прилагане на холистичен подход в обучението по литература.

Автор е на статии по актуални проблеми на обучението по литература.

Участва в университетски, национални програми и проекти, свързани с обучение и квалификация на учители.