Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zori

Катрин Федина

Катрин Федина е лектор с над 15 години опит в консултиране и подкрепа на служителите в различни сфери – социална, корпоративна, образователна. Провежда фирмени, индивидуални и групови консултации по теми, свързани с лидерство, и екипност, успешна комуникация, разрешаване на конфликти, превенция на професионалното прегаряне, мотивация на учителя и ученика, иновативни

Марияна Илиева

Марияна Илиева е магистър по специалности Педагогика, Гражданско образование и Образователен мениджмънт. Тя е старши учител с дългогодишен опит в работата с деца и ученици от различни етноси, деца със СОП, деца в риск. Притежава професионална квалификация по семейна и училищна медиация. Лицензиран обучител по приложно обучение към ASI –

Мая Сотирова

Мая Сотирова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Доцент е по методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието. Научно-изследователските й интереси са в областта на езиковото и литературното обучение в 1.-4. клас, персонализираното учене, интеркултурното образование. Има богат

Офелия Иванова

Офелия Иванова е доктор по педагогическа и възрастова психология. Дисертационният си труд защитава през 2017 година във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В момента работи като училищен психолог и преподава учебна практика на студенти по „Психология“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Участва в пет международни научни конференции

Д-р Ели Драголова

Д-р Ели Драголова е хоноруван преподавател в Бургаски свободен университет по дисциплините: Педагогическа диагностика, Предучилищна педагогика, Методика на българския език в детската градина, Педагогическа практика (хоспетиране) и др. Преподава и в Медицински колеж, гр. Бургас по дисциплината Педагогика и психология на ранното детство (яслена възраст). Има професионален педагогически стаж като

График обучения с ваучери – средно ниво

Представяме Ви нашия актуален график за безплатните обучения с ваучери за средно ниво по дигитални компетентности. Моля, изберете и се регистрирайте само в един курс за обучение от предложения ни график, в който имате възможност да участвате. Обученията се провеждат онлайн чрез платформа ZOOM с общ хорариум от 45 учебни

Петър Петров

Петър Петров е софтуерен инженер с опит в сферата на програмирането, високите технологии и изкуствения интелект, учител по професионална подготовка по програмиране и заместник-директор по учебна дейност в професионална гимназия, гр. Бургас. Той е и асистент в катедра „Компютърни системи и технологии“ в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“. В

Ирина Мишкова

Инж. Ирина Мишкова е магистър-инженер Комуникационна техника и технологии. Работи като асистент по Методика на обучението по информационни и STEM технологии в ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора. Докторант на Бургаски свободен университет. С над 20 години опит като преподавател в прогимназиален и гимназиален етап на средното образование. Научните

Ваня Димитрова

Ваня Димитрова е психолог и специален педагог-етопед. Има богат опит в приложението на психолого-педагогическата експертиза на индивидуално и групово ниво с всички участници в образователната интеракция. В дългогодишната си практика е част от управлението и участник в екипи от неправителствения сектор, държавни структури, училища, ДАЗД, ДДЛРГ, ЦНСТ, ЦОП, РДСП и

Иван Панайотов

Иван Панайотов е образователен експерт в системата на средното образование. Магистър филолог (руски език и литература и български език и литература). Притежава дългогодишен опит в управлението като старши експерт по организация на средното образование, началник на отдел ОМДК в РУО и началник на РУО – Хасково. Автор в професионални издания